Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost - Voorgeschiedenis

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
8 oktober 2020

Op deze pagina vindt u informatie over de voorgeschiedenis van dit project. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost.

Advies samenwerkende overheden en keuze minister

Op verzoek van de minister van EZK hebben de samenwerkende overheden (gemeenten, waterschap en provincie) advies uitgebracht over de nadere uitwerking van het voorkeurstracé voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Op basis van dit advies en een integrale effectenanalyse van TenneT (zie projectboek 3) heeft de minister een keuze gemaakt tussen de verschillende varianten voor het uiteindelijke tracé. De keuze van de minister staat verwoord in een brief aan de Tweede Kamer.

Kaartmateriaal

Het kaartmateriaal met de verschillende detailuitwerkingen voor het tracé van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost kunt u op de projectwebsite van TenneT vinden.

Projectboek 3

Sinds 22 maart 2019 is het projectboek 3 beschikbaar voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost op de website van TenneT.

Dit projectboek is het resultaat van het overleg in de afgelopen maanden met belanghebbende. In het projectboek worden de effecten op de omgeving beschreven van de verschillende varianten die zijn besproken met belanghebbenden.

Toelichting

In juni 2016 is een tracédocument gepubliceerd met vier alternatieve tracés om te komen tot een voorkeursalternatief van het 380 kV-hoogspanningstracé door West-Brabant. Dit tracédocument is op vijf informatieavonden in de regio gepresenteerd.

Op 30 maart 2017 heeft TenneT aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Integrale effectenanalyse opgeleverd, waarin voor alle tracéalternatieven en varianten de effecten op milieu, kosten en techniek worden weergegegeven. Bij de integrale effectenanalyse horen een aantal bijlagen.

Deze documenten staan uit het oogpunt van transparantie en zorgvuldigheid ter informatie op deze website.

Voorkeursalternatief

Op 31 mei 2017 hebben de samenwerkende overheden in de Regio West-Brabant (RWB) een advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor een voorkeursalternatief (VKA). De Regio kiest daarbij voor het zogenaamde paarse (of meest noordelijke) tracé. De adviesbrief, de eindkaart en bijbehorende bijlagen vindt u hieronder.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft middels een brief aan de Tweede Kamer en aan bewoners zijn keuze voor het voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding door Brabant (Zuid-West 380 kV - Oost) bekend gemaakt. Hij heeft hierbij het advies van de samenwerkende overheden van de Regio West Brabant voor het noordelijke (paarse) tracé overgenomen. De volledige tekst van beide brieven vindt u hieronder.

Het voorkeurstracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé daar ondergronds. Zie kaart voorgenomen tracé.

In de eerste helft van 2018 zijn door TenneT meerdere werkateliers gehouden over het uitwerken van het voorgenomen tracé Rilland -Tilburg. Hierin is gezamenlijk gekeken met belanghebbenden in het gebied naar de opgave en zijn mogelijke uitwerkingsvarianten verkend. Het proces en verschillende varianten die besproken zijn kunt u lezen in: Projectboek 2: Van opgave naar uitwerking. Na de zomer gaat TenneT verder met de werkateliers om de varianten nader uit te werken. Projectboek 3 verschijnt in 2019. Daarin worden de effecten beschreven van de verschillende varianten op leefomgeving, natuur, landschap, nettechniek en kosten.

Algemeen

Het ministerie van EZ heeft samen met TenneT eind 2014 en begin 2015 een aantal informatieavonden in het gebied georganiseerd over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Deze informatieavonden hebben duidelijk gemaakt, dat er veel weerstand in de regio is tegen het voorgenomen (zuidelijke) tracé en dat er initiatieven zijn genomen (door de regio) om alternatieven te ontwikkelen.

Begin 2015 heeft de minister van EZ besloten om gehoor te geven aan deze kritiek en heeft hij de ruimte geboden aan maatschappelijke groeperingen en overheden in Brabant om alternatieven aan te dragen. Aan Deltares heeft hij opdracht gegeven om deze alternatieven te beoordelen op hun haalbaarheid. In december 2015 heeft de minister besloten om het advies van Deltares (vrijwel geheel) over te nemen.

Meer informatie

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?