Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven

Gepubliceerd op:
28 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2022

Het hoogspanningsproject Maasbracht - Eindhoven maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 3 november 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post
U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt - BBB 380 kV Maasbracht - Eindhoven - Zienswijze
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling
U kunt uw zienswijze mondeling geven tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, telefoonnummer 070 379 89 79.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 15 december 2022 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Informatieavonden

Op 15, 17 en 22 november 2022 worden inloopavonden georganiseerd. U bent van harte welkom om op (één van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het de ministeries van EZK, BZK en van TenneT en het RIVM zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

De avonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond
  • Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten
  • Dinsdag 22 november 2022, in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht

Op donderdag 24 november 2022 wordt ter aanvulling op de inloopbijeenkomsten een online bijeenkomst georganiseerd via Zoom. Deze digitale bijeenkomst vindt plaats van 19.00 - 20.00 uur.
Voor deze online bijeenkomst kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?