Net op zee - IJmuiden Ver Beta - Proces en voorgeschiedenis

Gepubliceerd op:
14 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022

Op deze pagina kunt u meer lezen over het proces en de voorgeschiedenis van het project Net op zee - IJmuiden Beta. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Beta.

Voorkeursalternatief

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta gekozen. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar de zuidkant van de Maasvlakte. Dit tracé loopt door de Noordzee (parallel aan de Alpha-verbinding) en loopt verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar het nieuw te bouwen converterstation.

In de periode van 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 kon men een reactie op de IEA indienen. Deze reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel die u hieronder kunt vinden. De antwoordnota kunt u ook hieronder vinden.

Verbeelding voorkeursalternatief Net op zee IJmuiden Ver Bet
Verbeelding converterstation - Net op zee IJmuiden Ver Beta

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 20 maart 2020 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld.

Op 22 oktober 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 lag de concept-notitie reikwijdte en detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Net op zee IJmuiden Ver Beta. Hier is ook een digitale samenvatting van gemaakt. De hierop binnengekomen zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u, naast een nieuwsbericht, de besluitenlijsten van het Bestuurlijk Overleg.

Voornemen en participatie

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Beta ter inzage gelegen. Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de reactienota.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het poject ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op de Maasvlakte of bij Simonshaven.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?