Net op zee - IJmuiden Ver Beta

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Beta’. Dit is een van de 3 verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Stand van zaken

Op maandag 1 mei 2023 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 17 maart ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op dinsdag 2 mei onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - fase 2.

Actualisatie participatieplan/verslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van juni 2022 tot najaar 2023.

De eerder verschenen participatieplannen zijn ook nog te raadplegen:

Voorgeschiedenis

Fase 2

In het geval van 2 vergunningen heeft de minister voor Klimaat en Energie besloten deze buiten de rijkscoördinatieregeling (RCR) te plaatsen. Daarmee worden de besluiten op die aanvragen dus niet gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt (zoals bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening). In de Staatscourant van maandag 13 maart 2023 is kennisgeving gedaan van het zogeheten coördinatiebesluit. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 21 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina: Net op zee – IJmuiden Ver Beta – fase 2.

Fase 1

Op 15 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 3 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat geen beroep tegen het project is ingediend, zijn alle besluiten van fase 1 per 16 juli 2022 onherroepelijk. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - fase 1.

Meer informatie over het voorkeursalternatief, proces en voorgeschiedenis vindt u op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - proces en voorgeschiedenis. Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - Integrale effectenanalyse.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?