Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
13 januari 2023

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft een totaalvermogen van 175,5 MW. Naar verwachting gaat het windpark hiermee hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens.

Om dit project mogelijk te maken moesten bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor in september 2016 een (rijks) inpassingsplan vastgesteld. Het inpassingsplan en de benodigde besluiten zijn inmiddels onherroepelijk. Naar aanleiding van ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden, is een verzoek ingediend om het rijksinpassingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunningen in te trekken. In het nu gepubliceerde besluit wordt dit verzoek afgewezen.

Stand van zaken fase 4 (intrekkingsverzoek inpassingsplan)

Op 6 januari 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 25 november 2022 ter inzage gelegd definitief besluit op intrekkingsverzoek inpassingsplan en vergunningen. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina:  Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 4.

Metingen testturbine

In het convenant "Co-existentie windpark de Drentse Monden en Oostermoer en de LOFAR radiotelescoop van ASTRON", dat op 19 september 2016 is overeengekomen tussen ASTRON en de initiatiefnemers van het windpark, zijn afspraken gemaakt over de reductie van elektromagnetische stoorstraling van de windturbines door aanpassingen aan de windturbines. In 2019 is een testturbine gebouwd om te kunnen meten of de ontwikkelde turbine voldoet aan de eisen die in het convenant zijn opgenomen met betrekking tot reductie van elektromagnetische stoorstraling. In september 2019 zijn met behulp van het ontwikkelde meetinstrument metingen verricht door ASTRON. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in een eindrapportage. Op basis van de resultaten van deze metingen wordt door de initiatienemers van het windpark, ASTRON en Agentschap Telecom (nieuwe naam per 1 januari 2023: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)) geconcludeerd dat wordt voldaan aan de afspraak in het convenant met betrekking tot het reductievereiste voor ingebruikname van het windpark. Op 18 december 2019 is dit vastgesteld in een overeenkomst.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Stand van zaken fase 3

Op 14 december 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 november 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan. Hiermee zijn de besluiten van fase 3 onherroepelijk geworden en op 15 december 2018 in werking getreden.

In voorschriften van de omgevingsvergunningen van fase 3 is de verplichting tot goedkeuring van een aantal aanvullende gegevens voorafgaand aan de bouw opgenomen. Derhalve zijn besluiten inzake goedkeuring genomen.

De betreffende stukken zijn te vinden op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 3.

Stand van zaken fase 2

Fase 2 betreft besluitvorming over de ontheffing flora- en faunawet. Dit is een vervolg op reeds genomen besluiten voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In september 2016 zijn al besluiten genomen over het Rijksinpassingsplan, de vergunning Natuurbeschermingswet en de Omgevingsvergunning.

Gelijktijdig met het besluit over de flora- en faunawet zijn ook twee andere besluiten ter inzage gelegd. Dit betreft wijzigingsbesluiten voor de reeds verleende omgevingsvergunningen en de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit zijn ambtshalve aanpassingen. De wijziging van de omgevingsvergunningen corrigeert een onjuiste verwijzing in de vergunningen naar een planregel van het inpassingsplan. De wijziging van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ziet op een correctie van twee turbineposities (deze zijn circa 4 meter opgeschoven) en op het verminderen van het aantal windturbines van 50 naar 45.

Op 19 mei 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 7 april 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft hier uitspraak over gedaan.

De stukken zijn te vinden op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 2.

Stand van zaken fase 1

Op 18 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de op 7 oktober 2016 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft hier uitspraak over gedaan.

In voorschriften van de onherroepelijke omgevingsvergunningen van fase 1 is de verplichting tot goedkeuring van een aantal aanvullende gegevens voorafgaand aan de bouw opgenomen. Derhalve zijn besluiten inzake goedkeuring genomen.

De betreffende stukken zijn te vinden op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 1.

Voorgeschiedenis

In de zomer van 2011 is de procedure gestart voor een MER voor het windpark De Drentse Monden (gemeente Borger-Odoorn). In het najaar 2011 is in de aangrenzende gemeente Aa en Hunze een initiatief ontstaan voor de realisatie van windpark Oostermoer. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER (concept-NRD) lag in 2 delen ter inzage:

  • voor windpark De Drentse Monden van 24 juni tot en met 4 augustus 2011

  • voor windpark Oostermoer en de samenhang met windpark De Drentse Monden van 20 januari tot en met 1 maart 2012

De betreffende stukken kunt u inzien op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 1.

Op 20 december 2013 heeft de minister van EZ een brief gestuurd aan de Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Begin juli 2014 is een ingezonden mededeling van het ministerie van EZ geplaatst in de lokale bladen. Hierin werd onder meer gemeld dat, na intensief overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark, de minister van EZ besloten heeft dat windpark De Drentse Monden en Oostermoer minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW groot wordt. Uitgaande van windmolens van 3 MW betekent dat ten minste 50 en maximaal 62 windmolens.

Op 9 februari 2015 heeft de minister van EZ, na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark, besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 MW. Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) teruggebracht van 255 MW (in 2013) naar 150 MW. Zie de gebiedskaart hieronder.

Gebiedscoördinator Titian Oterdoorn heeft eind 2015 een verkenning uitgevoerd. Lees meer hierover op de pagina: Gebiedscoördinator Windpark DM en OM.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 4 maart tot en met 20 april 2016 ter inzage gelegen. De betreffende stukken zijn te vinden op: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 1.

Alle tijdig binnengekomen zienswijzen zijn beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft tussen 21 maart en 12 april 2016 spreekuren georganiseerd. In kleine groepen konden bewoners in gesprek met medewerkers van EZ en de initiatiefnemers. Bewoners hebben informatie gekregen en vragen kunnen stellen over het ontwerp-inpassingsplan, de milieueffecten van het windpark en over het indienen van zienswijzen. In totaal hebben ruim 200 bewoners deelgenomen aan de gesprekken. Het ministerie van EZ heeft in juni 2016 een brief gestuurd naar bewoners met een terugkoppeling van de spreekuren.

Meer informatie naar aanleiding van de spreekuren

  • Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden. GGD Informatieblad medische milieukunde, update 2013 Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM).
  • Kennisbericht: Geluid van windturbines. Kennisplatform Windenergie, juni 2015.
  • Planschade bij energie (infrastructuur) projecten van het Rijk. Ministerie van Economische Zaken, september 2014.
  • The effect of wind turbines on house prices. Tinbergen Institute, september 2014.
  • Kaart windturbines DMOM: op deze kaart zijn de posities van de windturbines nauwkeurig aangegeven.
  • Kaart geluidcontouren: woningen die binnen de rode contour liggen kunnen overlast ondervinden van geluid. Als deze overlast boven de wettelijke norm uit komt dan worden maatregelen genomen om het geluid te beperken.
  • Kaart slagschaduw: woningen die binnen de rode contour liggen kunnen overlast ondervinden van slagschaduw. Als deze overlast te vaak optreedt (meer dan 6 uur per jaar), dan wordt de windturbine tijdelijk stil gezet.
  • Uitgebreide informatie over windenergie kunt u vinden op Windenergie op land (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit betreft onder andere informatie over geluidhinder, slagschaduw, effecten op vogels en vleermuizen, gezondheid en risicozonering.

De besluiten van dit project hebben van 7 oktober t/m 18 november 2016 ter inzage gelegen.

Omwonenden van het windpark zijn geïnformeerd met een bewonersbrief (oktober 2016).

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?