Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
4 november 2019

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft een totaalvermogen van 175,5 MW. Naar verwachting gaat het windpark hiermee hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

Om dit project mogelijk te maken moesten bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor in september 2016 een (rijks) inpassingsplan vastgesteld. Het inpassingsplan en de benodigde besluiten zijn inmiddels onherroepelijk. Naar aanleiding van ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden, is een verzoek ingediend om het rijksinpassingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunningen in te trekken. In het nu gepubliceerde besluit wordt dit verzoek afgewezen.

Stand van zaken fase 4 (intrekkingsverzoek inpassingsplan)

Op 6 januari 2023 liep de beroepstermijn af voor de op 25 november 2022 ter inzage gelegd definitief besluit op intrekkingsverzoek inpassingsplan en vergunningen. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet hier op een later moment een uitspraak over.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina:  Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - fase 4.

Metingen testturbine

In het convenant "Co-existentie windpark de Drentse Monden en Oostermoer en de LOFAR radiotelescoop van ASTRON", dat op 19 september 2016 is overeengekomen tussen ASTRON en de initiatiefnemers van het windpark, zijn afspraken gemaakt over de reductie van elektromagnetische stoorstraling van de windturbines door aanpassingen aan de windturbines. In 2019 is een testturbine gebouwd om te kunnen meten of de ontwikkelde turbine voldoet aan de eisen die in het convenant zijn opgenomen met betrekking tot reductie van elektromagnetische stoorstraling. In september 2019 zijn met behulp van het ontwikkelde meetinstrument metingen verricht door ASTRON. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in een eindrapportage.

Op basis van de resultaten van deze metingen wordt door de initiatienemers van het windpark, ASTRON en Agentschap Telecom (nieuwe naam per 1 januari 2023: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)) geconcludeerd dat wordt voldaan aan de afspraak in het convenant met betrekking tot het reductievereiste voor ingebruikname van het windpark. Op 18 december 2019 is dit vastgesteld in een overeenkomst.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?