Windpark N33 - Gebiedscoördinator

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 augustus 2020

Op deze pagina vindt u informatie over de gebiedscoördinator voor Windpark N33. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

Stand van zaken

Tijdens bestuurlijk overleg in juli 2016 hebben de drie gemeenten besloten gezamenlijk de regierol in het gebiedsproces op zich te nemen en is de inzet van de heer Groot beëindigd. De gemeenten worden hierbij ondersteund door de provincie en het Rijk. Dit gebiedsproces moet leiden tot afspraken met de initiatiefnemers van het windpark over profijt voor de regio uit de opbrengsten van het windpark.

De voorkeurslocatie voor het windpark N33 is vastgesteld. Het park komt in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt te liggen. Het gaat om een windpark van ongeveer 120 megawatt, verdeeld over 35 molens. In het plan komen 27 windmolens boven Meeden en 8 molens ten oosten van Veendam te liggen. Het ontwerp inpassingsplan, het milieu onderzoek en de ontwerpvergunningen liggen van 30 september tot en met 10 november 2016 ter inzage. Iedereen kan hierover een mening geven via het indienen van een zienswijze.

Betrokkenen bereid mee te praten over toekomst rond windpark N33

Op 10 november 2015 heeft minister Kamp bekend gemaakt dat Emme Groot, oud-burgemeester van Delfzijl, gebiedscoördinator wordt voor het windpark N33 nabij Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het ministerie heeft de benoeming van de heer Groot overlegd met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten Menterwolde, Veendam en Oldambt.

Emme Groot is direct aan de slag gegaan en heeft gedurende enkele maanden via verschillende gesprekken verkend of er onder omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bereidheid is om door te praten over communicatie, participatie en profijt voor de regio. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen op deze manier betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling rond het windpark N33. Dit blijkt uit de verkenning die gebiedscoördinator Emme Groot sinds eind november 2016 heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en waarover hij begin 2016 heeft gerapporteerd.

Onderwerp van gesprek was op welke wijze bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken willen worden bij de invulling van de communicatie over het windpark en in hoeverre de opbrengsten van het windpark ten goede kunnen komen aan het gebied. De verkenning ging niet over draagvlak voor de komst van het windpark of de keuze van plaatsing, de hoeveelheid en het soort windmolens.

Uit de gesprekken blijkt dat er boosheid en verontwaardiging is over de komst van het windpark en op manier waarop de besluitvorming tot nu toe is verlopen. Ook is er zorg om de sociale samenhang in de gemeenschap als gevolg van de komst van het windpark. Tegelijkertijd is er een groot verantwoordelijkheidsgevoel om bij te dragen aan een oplossing en mee te praten over de verdere ontwikkeling rond het windpark.

Er zijn verschillende onderwerpen aangedragen voor het vervolggesprek. Zo wordt om aandacht gevraagd voor de sociale cohesie binnen en tussen dorpen en het bieden van een lange termijn perspectief op de ruimtelijke inrichting.Uit de verkenning blijkt daarnaast dat er behoefte is aan meer en persoonlijker informatievoorziening over de komst van het windpark.In het voorjaar 2016 is met alle betrokkenen een concreet plan van aanpak vastgesteld voor het voeren van verdere gesprekken.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?