Wind op zee - Kavel Ten noorden van de Waddeneilanden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wind op zee - Kavel Ten noorden van de Waddeneilanden

05-02-2021

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust.

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden wordt zo’n 60–70 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog een windpark gebouwd met een vermogen van circa 700 megawatt (MW). Het nieuw te bouwen windpark heeft een oppervlakte van circa 71 km2 en ligt centraal in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. Het windenergiegebied heeft in totaal een oppervlakte van ca. 200 km2. In het oosten van het windenergiegebied staat windpark Gemini.

Stand van zaken

Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 11 maart 2021 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) voor de milieueffectrapportage voor kavelbesluit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Via onderstaande link kunt u de concept Notitie nog bekijken. Ook kunt u hieronder de inspraakbundel met de binnengekomen zienswijzen vinden.

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben op 4 februari 2021 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept-notitie reikwijdte en detailniveau wordt ook aan de Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd, die erover een advies uitbrengt. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld, verwerkt en gepubliceerd in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor het kavelbesluit. Het milieueffectrapport komt, samen met het ontwerpkavelbesluit ter inzage te liggen. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.