Dikke fractie bemonsteren

Gepubliceerd op:
28 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2024

Vervoert een intermediair dikke fractie met mestcode 13 en 43? Of een mengsel daarvan? Dan doet u als erkende monsternemende organisatie de bemonstering. Niet de vervoerder. Erkende laboratoria doen de analyse van mestmonsters.

Welke mest is dikke fractie

Dikke fractie is vaste mest die bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit. Alleen een erkende monsternemende organisatie neemt de monsters van vaste rundveemest (mestcode 13) of vaste varkensmest (mestcode 43). Ook als het gaat om een mengsel of bewerkte mest met mestcode 13 of 43. Gaat het gaat om een mengsel of bewerkte mest? Dan maakt het niet uit hoeveel rundveemest of varkensmest er in de dikke fractie zit. Bijvoorbeeld:

  • een mengsel van 95% paardenmest (mestcode 25) en 5% koek na mestscheiding van varkensmest (43)
  • een mengsel van 10% paardenmest (mestcode 25) en 90% koek na mestscheiding van rundvee mest (13)
  • dikke fractie van digestaat met rundvee- en varkensmest
  • dikke fractie van digestaat met koek na mestscheiding van rundvee- en varkensmest

Bewerken tot mestkorrels

Maakt de leverancier korrels van mest met mestcode 13 of 43? Bewerkte mest die voldoet aan de definitie van mestkorrels hoeft u niet te bemonsteren. Dit betekent dat:

  • de mest is bewerkt in een installatie die erkend is door de NVWA;
  • het droge stof gehalte in elk geval 90% is.

Het kan gebeuren dat de gekorrelde mest niet voldoet aan deze eisen. Dan is deze mest geen mestkorrel, maar is het dikke fractie. Dan moet u als monsternemende organisatie wel het monster nemen. Bijvoorbeeld bij:

  • dierlijke mest met 85% droge stof die bestaat uit varkensmest
  • gekorrelde mest met minstens 90% droge stof die niet is verwerkt in een door NVWA-erkende installatie

Periodiek bemonsteren

Levert de mestverwerker een constante stroom dierlijke mest met mestcode 13, 43 of een mengsel daarvan? En is de kwaliteit van deze mest altijd hetzelfde? Dan mag de bemonstering hiervan misschien periodiek, in plaats van per vracht. Lees meer op Dikke fractie periodiek bemonsteren.

Monsters opsturen naar laboratorium

U stuurt het monster binnen 7 dagen nadat u het monster heeft genomen naar een erkend laboratorium. Vermeld daarbij wie de leverancier is en wat het rVDM-nummer is. Het laboratorium doet de analyse binnen 5 werkdagen en stuurt het analyserapport naar de leverancier, de afnemer, de vervoerder en naar ons. Is de afnemer niet op tijd bekend? Dan stuurt de leverancier het analyseresultaat naar de afnemer. Lees meer op Hoe dikke fractie bemonsteren en analyseren.

Officieel goedgekeurde en erkende organisaties

U mag alleen monsters nemen van dikke fractie als uw monsternemende organisatie officieel goedgekeurd (geaccrediteerd) en erkend is. Alleen deze laboratoria doen de analyses van monsters. Lees meer op Uw lab of monsternemende organisatie.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over dikke fractie bemonsteren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?