Agrarische bedrijven en de natuurbeschermingswet

Gepubliceerd op:
19 februari 2015
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2020

De bescherming van de Nederlandse natuur is in verschillende wetten geregeld. De Natuurbeschermingswet 1998 is daar één van.

Deze wet regelt de bescherming van bijvoorbeeld beschermde Natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden en Wetlands. De provincies verlenen daarvoor de vergunningen.

Over de Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van specifieke gebieden in ons land. In de wet zijn de bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

Bent u landbouwer of veehouder en staat uw bedrijf in of vlakbij een beschermd natuurgebied? Dan heeft u voor sommige activiteiten of projecten een natuurbeschermingswetvergunning nodig. U vraagt een vergunning voor de Natuurbeschermingswet aan bij uw provincie.

Gebieden waar Natuurbeschermingswet geldt

De Natuurbeschermingswet is van toepassing op de volgende gebieden in Nederland:

  • Natura 2000-gebieden
  • Beschermde Natuurmonumenten
  • Wetlands

Welke gebieden daar precies onder vallen, vindt u op de pagina Beschermde natuur in Nederland

Overzicht vergunningen Natuurbeschermingswet

Uw provincie geeft de vergunningen voor de Natuurbeschermingswet af. In sommige gevallen wordt uw aanvraag door ons behandeld. Dit doen wij bijvoorbeeld bij projecten die:

  • provinciegrenzen overschrijden
  • in zee plaatsvinden
  • een grote maatschappelijke impact hebben

De situaties waarin RVO.nl beslist, vindt u in het Besluit Vergunningen Natuurbeschermingswet.

Ingediende aanvragen bekijken

Vergunningen waarvoor een aanvraag bij ons is ingediend, vindt u in de database Vergunningen Natuurbeschermingswet. Hierin staan zowel de verleende als de geweigerde vergunningen, met de overwegingen en de beslissingen op bezwaar.

Vragen over de Natuurbeschermingswet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?