Gesloten voor aanvragen

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Gepubliceerd op:
28 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren een subsidie. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden. En om ondernemers te ondersteunen om de extra kosten op te vangen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zaterdag 1 juni 2024
09:00
Einddatum:
zondag 30 juni 2024
17:00
Maximaal € 20.000 per bedrijf
Totaal budget:
€ 50.000.000
Grasland

Waarom deze subsidie

Deze subsidie heeft twee doelen, namelijk: grasland behouden en landbouwers ondersteunen.

Behoud van grasland

Derogatie wordt de komende jaren in stappen afgebouwd. U leest er alles over op Derogatie. Het doel van deze subsidie is grasland bij derogatiebedrijven te behouden. Bij bedrijven met een derogatievergunning bestaat minimaal 80% van de landbouwgrond uit grasland. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Gras houdt namelijk meer stikstof vast dan bijvoorbeeld mais. Daardoor komt er minder stikstof in het water terecht.

Met de subsidie blijft het aantrekkelijk om een derogatievergunning aan te vragen. Daarmee moet de hoeveelheid grasland in Nederland zoveel mogelijk gelijk blijven.

Ondersteunen landbouwers

Een ander doel is het ondersteunen van derogatiebedrijven. Had u de afgelopen jaren een derogatievergunning? Dan mag u steeds minder dierlijke mest op uw landbouwgrond uitrijden. Om de overgebleven mest af te voeren, moet u misschien extra kosten maken. De subsidie is ook bedoeld om u tijdelijk te helpen om deze kosten op te vangen.

Voor wie

De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden. We verdelen deze bedrijven in 3 groepen.

  • Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen. En dit in ieder geval in 2024 ook gedaan hebben. 
  • Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat al hun percelen in Natura 2000- en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.
  • Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000-gebied, GWB-gebied en/of derogatievrije zones liggen. 

Budget

Voor 2024 is het budget € 50 miljoen. Is dit bedrag op? Dan verdelen we het beschikbare bedrag onder alle aanvragers. Dat doen we evenredig. Op die manier krijgt iedereen een eerlijk deel van het aangevraagde bedrag. 

U kunt de subsidie nog aanvragen in 2024 en 2025. Ook in 2023 hebben we de subsidie opengesteld. 

Hoe berekenen we uw subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is niet voor iedereen gelijk. We kijken naar uw aantal hectares landbouwgrond en het gebied waar ze in liggen. De hoogte van het bedrag berekenen we vervolgens met de afname van uw gebruiksnorm. We gebruiken hiervoor uw gegevens uit de Gecombineerde opgave. 

Grondsoort: klei, veen, zand of löss

In de derogatiebeschikking van 2023 wordt een verschil gemaakt tussen bestaand 250-gebied en bestaand 230-gebied. Klei- en veengrond en een aantal gebieden met zand- en lössgrond vallen onder bestaand 250-gebied. Dat is omdat daar in 2022 de norm voor derogatie 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare was.

Zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg vallen onder bestaand 230-gebied. Daar was de norm lager, namelijk 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare.  

Met nutriënten verontreinigd gebied

Soms zijn er extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. In sommige gebieden zitten namelijk nog te veel meststoffen in het water. Dit noemen we met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Vanaf 2024 zijn deze gebieden definitief aangewezen. U vindt ze op de kaartlaag in Mijn percelen. In NV-gebieden geldt in 2024 de norm van 210 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare.

GWB-gebied, Natura 2000-gebied of derogatievrije zone

Daarnaast is het mogelijk dat u percelen heeft in: 

  • grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied);
  • Natura 2000-gebied; 
  • Derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebied.

Liggen al uw percelen in deze gebieden? Dan mag u de derogatienorm niet gebruiken, maar u kunt wel subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat uw landbouwgrond voor minimaal 80% uit grasland blijft bestaan.

Ligt een deel van uw percelen in GWB-gebied, Natura 2000-gebied of derogatievrije zones? Voor de percelen buiten deze gebieden kunt u een derogatievergunning aanvragen. Dat is ook nodig om de subsidie te krijgen. Voor de percelen binnen deze gebieden kunt u de vergunning niet gebruiken. U kunt wel voor al uw percelen subsidie aanvragen. We berekenen het bedrag per perceel met de afname van de gebruiksnorm.

Subsidiebedragen

U mag volgens de derogatiebeschikking de komende jaren steeds minder stikstof uit dierlijke mest uitrijden. Hoeveel dat is per jaar ziet u in Tabel 1 Derogatienorm 2022 – 2026. De subsidie wordt berekend met de afname van de gebruiksnorm. Per 10 kilogram stikstof per hectare die u minder mag uitrijden dan in 2022, krijgt u € 20. In Tabel 2 Subsidie per gebied ziet u per gebied de afname van de norm in kilogram. Daarnaast staat hoeveel subsidie u voor die afname per hectare krijgt.

Tabel 1: Derogatienorm 2022 - 2026
  Derogatienorm in door nutriënten
verontreinigde gebieden (bestaande
230-gebieden + nieuw aangewezen gebieden)
Derogatienorm overige gebieden
2022 230 kg/N/ha 250 kg/N/ha
2023 220 kg/N/ha 240 kg/N/ha
2024 210 kg/N/ha 230 kg/N/ha
2025 190 kg/N/ha 200 kg/N/ha
20261 170 kg/N/ha 170 kg/N/ha

1 De derogatiebeschikking loopt tot en met 2025. Vanaf 2026 kunt u geen derogatie meer aanvragen.

Tabel 2: Subsidie per gebied
  Subsidie per ha
in bestaand 250-gebied
Subsidie per ha
 in bestaand 230-gebied
Subsidie per ha
in nieuwe
NV-gebieden
Subsidie per ha in Natura 2000-
en GWB-gebied en derogatievrije
zones (vanaf 250-gebied)
Subsidie per ha in Natura 2000-
en GWB-gebied en derogatievrije
zones (vanaf 230-gebied)
  Afname kg N - bedrag Afname kg N - bedrag Afname kg N - bedrag Afname kg N - bedrag Afname kg N - bedrag
2023 10 kg - € 20 10 kg - € 20 30 kg - € 60 80 kg - € 160 60 kg - € 120
2024 20 kg - € 40 20 kg - € 40 40 kg - € 80 80 kg - € 160 60 kg - € 120
2025 50 kg - € 100 40 kg - € 80 60 kg - € 120 80 kg - € 160 60 kg - € 120

Maximaal subsidiebedrag per landbouwbedrijf

Deze subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat betekent dat u over de jaren 2022, 2023 en 2024 maximaal € 20.000 aan de-minimissteun mag ontvangen. Komt uw totale bedrag boven deze grens door de subsidie van 2024? Dan heeft u alleen recht op het bedrag tot dat maximum. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de de-minimissteun. U leest daar ook wat de voorwaarden ervan zijn.

Voorwaarden

Voor de subsidie zijn er een paar voorwaarden. Die zijn afhankelijk van uw situatie.
 

Wilt u de subsidie in 2024 aanvragen? Het is geen voorwaarde dat u de subsidie ook in 2023 heeft aangevraagd. 

Aanvragen

U kunt de subsidie in 2024 aanvragen van 1 juni 09:00 uur tot 30 juni 17:00 uur. Dat kan via Mijn RVO. We stellen de subsidieaanvraag ook in 2025 open. U doet de aanvraag elk jaar opnieuw.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

nutriënten verontreinigd gebied

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 8 weken. Wij berekenen uw subsidie. Daarbij gebruiken we gegevens over uw landbouwgrond uit de Gecombineerde opgave. 

Rekenvoorbeelden

Met een paar voorbeelden helpen we u om het subsidiebedrag te berekenen.

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij de subsidie voor behoud grasland bij afbouw derogatie.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?