Open voor aanvragen

LEADER Uitvoering Projecten Overijssel

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
27 maart 2024

Draagt uw project bij aan het verbeteren van de plattelandseconomie in Overijssel? U kunt subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende gebieden. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 31 december 2027
17:00

Voor wie

De subsidie is voor initiatieven die de plattelandseconomie willen verbeteren. In Overijssel kunnen de volgende partijen subsidie ontvangen:

 • rechtspersonen 
 • samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en/of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • penvoerder van een samenwerkingsverband van uw lokale actiegroep (LAG)

In het LEADER-gebied van Zuidwest Twente kunnen ook natuurlijke personen subsidie ontvangen. U krijgt maximaal een bedrag van € 24.999. 

In het LEADER-gebied Salland komen ondernemers niet in aanmerking voor subsidie. Er geldt een uitzondering voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die deel uitmaken van een samenwerkingsverband. 

Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Wilt u meer kans maken op subsidie? Zorg er dan voor dat uw project aansluit op de LOS. Uw LAG kan u helpen bij de aanvraag. 

Voor welke projecten krijgt u subsidie?

U kunt per gebied subsidie aanvragen voor een van de volgende projecten.

Noord-Overijssel

 • LAG-samenwerkingsproject
 • Overige projecten: dit zijn projecten die geen LAG-samenwerkingsproject zijn

Noordoost Twente

 • LAG-samenwerkingsproject
 • Overige projecten: dit zijn projecten die geen LAG-samenwerkingsproject zijn
 • Projectaanvraag door jongeren (tot 35 jaar), gericht op jongeren zonder investeringen
 • Projectaanvraag door jongeren (tot 35 jaar), gericht op jongeren met investeringen

Salland

 • LAG-samenwerkingsproject
 • Overige projecten: dit zijn projecten die geen LAG-samenwerkingsproject zijn

Zuidwest Twente

 • LAG-samenwerkingsproject
 • Overige projecten: dit zijn projecten die geen LAG-samenwerkingsproject zijn
 • Projectaanvraag door jongeren (tot 40 jaar), met investeringen
 • Projectaanvraag door jongeren (tot 40 jaar), zonder investeringen

Budget per LEADER-gebied

Hoeveel budget er is, verschilt per LEADER-gebied.

LEADER-gebied Budget
Noord-Overijssel € 1.246.562,75
Noordoost Twente € 1.037.250,21
Salland € 777.397,66
Zuidwest Twente € 2.152.501

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor verschillende kosten. Dit zijn de subsidiabele kosten. Vraagt u subsidie aan voor een LAG-samenwerkingsproject? Dan worden alle subsidiabele kosten (100%) vergoed. Voor overige projecten krijgt u 50% van de subsidiabele kosten vergoed.

Voor projecten door jongeren in Noordoost Twente en Zuidwest Twente gelden andere subsidiepercentages.

In Noordoost Twente krijgt u 80% vergoed voor een projectaanvraag (zonder investeringen) gericht op jongeren. Voor een projectaanvraag met investeringen krijgt u een vergoeding van 65%.

Voor projecten door jongeren in Zuidwest Twente zonder investeringen krijgt u 75% vergoed. Voor een projectaanvraag met investeringen krijgt u 65% vergoed.

Voorbereidingskosten

Met voorbereidingskosten bedoelen we kosten die u maakt tijdens het:

 • voorbereiden, opstellen of inleveren van de subsidieaanvraag;
 • legeskosten (de kosten die u maakt als u een omgevingsvergunning aanvraagt).

U kunt subsidie krijgen voor deze kosten tot één jaar voordat u uw aanvraag doet. Een eventuele opdracht moet u ook maximaal één jaar voor de aanvraag geven. Deze opdracht geeft u aan bijvoorbeeld een leverancier of adviseur voor het leveren van diensten of producten. 

Integrale kostensystematiek

Bent u een kennisinstelling? Dan mag u uw loonkosten berekenen met een goedgekeurde Integrale kostensystematiek (IKS). U moet deze IKS standaard gebruiken in uw organisatie. Andere typen organisaties kunnen geen IKS gebruiken. 

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt, houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

Voor de LEADER-gebieden geldt dat de activiteiten binnen 2 jaar zijn afgerond. We rekenen vanaf de datum van de beslissing op uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking). Activiteiten kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2028 doorgaan. 

Voorwaarden voor de arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten en eigen arbeid.

Eigen arbeid

Eigen arbeid valt onder onbetaalde arbeid. Bijvoorbeeld wanneer het werk door zelfstandigen wordt uitgevoerd, zoals bij een zzp’er of een eenmanszaak. Of wanneer het werk wordt uitgevoerd door maten/vennoten van een maatschap of vof. Alleen de aanvrager kan subsidie krijgen voor eigen arbeid. U gebruikt bij de berekening van  eigen arbeid een vast uurtarief van € 50.

Overige kosten

Overige kosten kunnen bestaan uit:

 • kosten van derden
 • bijdragen in natura
 • afschrijvingskosten
Kosten van derden

Kosten van derden zijn kosten voor bijvoorbeeld:

 • grondkosten
 • investeringen
 • geleverde goederen en/of diensten van een derde partij.

Bijdrage in natura

Onder bijdrage in natura vallen vrijwilligersuren en overige bijdragen in natura. Denk aan de inbreng van goederen en diensten, waar geen facturen of betaalbewijzen voor zijn. Het verleende subsidiebedrag mag niet meer zijn dan het totale bedrag aan subsidiabele kosten minus de bijdrage in natura.

Vrijwilligersuren zijn ook subsidiabel onder de bijdrage in natura. Hiervoor geldt het standaard uurtarief van € 22.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u deze verplichte bijlagen mee: 

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • financieringsplan en meerjarenbegroting
 • verklaring nationale cofinanciering

U gebruikt onze formats voor het projectplan, de begroting en de verklaring nationale cofinanciering. Moet u voor uw aanvraag ook een samenwerkingsovereenkomst en/of mkb-verklaring opsturen? Gebruik dan ook onze formats. In het format projectplan vindt u een overzicht van alle bijlagen. Alleen als deze bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Deelprestaties

Bij uw aanvraag geeft u eventueel ook deelprestaties op. Meer informatie en voorbeelden over deelprestaties vindt u op LEADER Uitvoering Projecten

Aanvragen

U kunt subsidie voor LEADER Uitvoering Projecten Overijssel aanvragen vanaf 2 april 2024 09:00 tot en met 31 december 2027 17:00. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD.

Waneer worden aanvragen beoordeeld?

De LAG komt een aantal keren per jaar samen om aanvragen tussentijds te beoordelen. Wilt u weten wat de deadlines zijn voor uw LEADER-gebied? U vindt de data waarop u uw aanvraag kunt indienen in de regelgeving en/of op de website van de LAG. 

Na uw aanvraag

Wilt u weten wat u verder na uw aanvraag kunt doen, zoals wijzigingen doorgeven en deelbetalingen aanvragen? Bekijk dan LEADER Uitvoering Projecten.

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij LEADER Uitvoering Projecten Overijssel:

In samenwerking met:
 • Provincie Overijssel
Bent u tevreden over deze pagina?