Gesloten voor aanvragen

Partners voor Water 2016-2021

Gepubliceerd op:
7 februari 2012
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2022

De subsidieregeling Partners voor Water 2016-2021, onderdeel van het programma Partners voor Water, is gesloten.

Verschillende ondernemingen, kennisinstellingen en ngo's met innovatieve ideeën op het gebied van water hebben van deze regeling gebruikgemaakt. Zij konden de haalbaarheid van hun vernieuwende technologie, methode of prototype in stedelijke delta's in het buitenland onderzoeken, óf testen in een demonstratieopstelling. Zo helpen ze mee om internationale waterproblemen op te lossen.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ontvangt u subsidie voor een project via Partners voor Water 2016-2021? Dan kunt u via deze pagina een vaststelling aanvragen.

Vervolg op Partners voor Water

In 2022 komt er een vervolg op het programma, met een nieuwe subsidieregeling. Kijk voor meer informatie op de pagina Partners voor Water (PvW).

Heeft uw bedrijf in de tussentijd een innovatieve Nederlandse oplossing voor internationale vraagstukken? Dan denken we graag met u mee. Stuur een e-mail met uw ideeën naar onze adviseurs van Partners voor Water.

Subsidie lopende projecten tot en met 31 december 2021

De verleende subsidieproecten van Partners voor Water 2016-2021 hebben 31 december 2021 als einddatum.

Kosten die gemaakt zijn na de einddatum van het project, komen niet in aanmerking voor subsidie. U heeft na de einddatum van het project 13 weken de tijd om alle stukken voor de vaststelling van de subsidie bij ons in te dienen.

Is uw project na 31 december 2021 nog niet afgerond? Dan kan het project doorlopen zonder subsidie van RVO. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw project.

Soort projecten

Tijdens de opening van de tenders was het mogelijk subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsstudie of een pilotproject.

Samenwerken

Partners voor Water stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale partijen. Bij een samenwerkingsverband levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een samenwerkingsverband is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Voorwaarden

  • Ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's konden een aanvraag indienen.
  • Bij een samenwerkingsverband trad 1 aanvrager als penvoerder op.
  • Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mochten deelnemen in het samenwerkingsverband. Een buitenlandse partner kon subsidie ontvangen via de penvoerder.

Budget

Van 2016 tot en met 2019 waren er 7 tenders, met maximale subsidiebedragen voor een haalbaarheidsproject of een pilotproject. Het beschikbare budget was € 2 miljoen per tender.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na afloop van uw project vraagt u vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Bij de vaststelling legt u verantwoording af over de financiële situatie, het voldoen aan de subsidieregels en het bereikte resultaat. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op de pagina waarop u vaststelling aanvraagt vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Lees meer over de controleverklaring bij Aandachtspunten controleverklaring onderaan deze paragraaf.

Wijken de gemaakte kosten 10% of meer af van de begrotingspost in uw aanvraag? Dan geeft u daar een toelichting op.

 

 

Aandachtspunten controleverklaring

  • De controleverklaring geldt voor alle deelnemers die meer dan € 125.000 subsidie hebben ontvangen. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.
  • De accountant moet het kostenoverzicht van die deelnemers waarmerken en voorzien van de datum.
  • Zet de naam van de subsidieregeling "Partners voor Water 2016-2021 (PvW-WWSD)" in de controleverklaring.
  • Vermeld ook de naam van de accountant van de opdrachtgever, de naam en vestigingsplaats van de subsidieontvanger, en de looptijd van het project.
  • Verwijs naar beschikkingen, controleprotocol en regelgeving (Kaderbesluit subsidies I&M).

Partners voor Water in de praktijk

Voorbeelden van projecten zijn een installatie die van brak grondwater op een efficiënte manier drinkwater maakt in Egypte, en een online controlekamer waarmee waterschappen in Zuid-Afrika hun watersysteem monitoren. Benieuwd naar inspirerende verhalen over lopende en afgesloten projecten?

Achtergrond

Het programma Partners voor Water 2016-2021 is één van de uitvoeringsinstrumenten van de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA) van de rijksoverheid. Partners voor Water vergroot de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector. Zij levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.

RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) voerden dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Buitenlandse Zaken.

Vragen over Partners voor Water?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?