Open voor aanvragen

Categorie 2: Grondwaterstand verhogen en mogelijk extensivering in veenweidegebieden

Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2024
Gepubliceerd op:
30 januari 2024

Werkt u als agrariër in een veenweidegebied? En wilt u de grondwaterstand in dit gebied verhogen of minder intensief melkvee houden op uw bedrijf (extensiveren)? U kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Deze subsidie is onderdeel van de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 31 mei 2024
17:00
Minimaal € 125.000
Totaal budget:
€ 37.500.000

Door een beveiligingsupdate ontvangt u tijdelijk geen ontvangstbevestiging en pdf-bestand nadat u een aanvraag heeft gedaan in de VeenweideN2000 Viewer. Dit geldt vanaf vrijdag 24 mei 18:00 uur tot en met zaterdag 25 mei 18:00 uur. U ontvangt de ontvangstbevestiging en het pdf-bestand alsnog op maandag 27 mei. Onze excuses voor het ongemak. 

Nieuwe versie SOMERS dashboard

Tussen 26 april en 8 mei zijn er aanpassingen aan het SOMERS dashboard geweest. De resultaten van de berekeningen kunnen anders zijn dan eerst. Er zijn nu 2 versies: AHN3 en AHN4. U kunt kiezen welke versie voor u het meest gunstig uitkomt. U kunt het zip-bestand van SOMERS tot en met 31 mei uploaden bij het onderdeel Bijlagen in het aanvraagformulier in Mijn RVO. Wilt u meer informatie weten? Kijk dan op de website van SOMERS.

Voor wie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër.

Om welke gebieden gaat het?

Minimaal 50% van de percelen van het samenwerkingsverband ligt binnen een veenweidegebied.

Veenweidegebieden

Veenweidegebieden die in aanmerking komen, liggen in onderstaande gebieden:

 • de provincie Fryslân, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland;
 • de gemeente Groningen, Midden-Groningen of Westerkwartier;
 • de gemeente Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt voor een van deze 4 onderdelen subsidie ontvangen:

 • Geringe drooglegging op grasland als landbouwareaal in een veenweidegebied. De drooglegging is het verschil tussen de gemiddelde hoogte van het maaiveld van het graslandperceel en het waterpeil in het peilvak. De drooglegging is ieder jaar van 1 april tot 1 oktober maximaal 40, 30 of 20 centimeter.
  • U krijgt jaarlijks € 545 per hectare bij maximaal 40 centimeter drooglegging, € 790 per hectare bij maximaal 30 centimeter drooglegging en € 1355 per hectare bij maximaal 20 centimeter drooglegging.
 • Een waterinfiltratiesysteem en digitale grondwaterpeilbuizen aanschaffen en plaatsen in grasland in veenweidegebied.
 • Onderhoudskosten van een waterinfiltratiesysteem en digitale grondwaterpeilbuizen in grasland in veenweidegebied.
 • Extensivering van de melkveehouderij in het veenweidegebied. Dit doet u door het productie- en bemestingsvolume te verlagen op uw bedrijf. U verlaagt tot 100 of 150 kilogram stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf en gebruikt geen stikstofkunstmest.
  • Bij extensivering naar maximaal 100 kilogram stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf is de jaarlijkse vergoeding € 2.430 per hectare. Doet u op deze percelen ook aan geringe drooglegging?  Dan krijgt u een jaarlijkse vergoeding van € 410 per hectare bij maximaal 40 centimeter drooglegging, € 585 per hectare bij maximaal 30 centimeter drooglegging en € 995 per hectare bij maximaal 20 centimeter drooglegging.
  • Bij extensivering naar maximaal 150 kilogram stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf is de jaarlijkse vergoeding € 1680 per hectare. Doet u op deze percelen ook aan geringe drooglegging? Dan krijgt u een jaarlijkse vergoeding van € 450 per hectare bij maximaal 40 centimeter drooglegging, € 645 per hectare bij maximaal 30 centimeter drooglegging en € 1.105 per hectare bij maximaal 20 centimeter drooglegging.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

Voor verschillende kosten kunt u subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt tijdens het:

 • coördineren van de samenwerking en het maken van (bedrijfs)plannen; 
 • begeleiden, uitvoeren en uitwerken van (bedrijfs)plannen;
 • uitvoeren van communicatie;
 • maken van rapportages. 

Voor deze regeling geldt een subsidiepercentage van 100%. De subsidiabele kosten worden dus 100% vergoed. Alleen de kosten voor coördinatie van het project mogen niet meer dan 25% van de totale subsidiabele kosten zijn. Hierdoor wordt minimaal 75% van de totale subsidiabele kosten besteed aan de uitvoering van de regeling.

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dat doet, leggen we uit op Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) voor GLB-subsidies.
 

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Punten te scoren per selectiecriterium
Selectiecriterium Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit 0 tot en met 5 4 20
Haalbaarheid 0 tot en met 5 1 5
Efficiëntie 0 tot en met 5 1 5
Urgentie 0 tot en met 5 1 5
Totaal     35

Het maximale aantal punten dat u kunt scoren is 35. U moet voor elk selectiecriterium minimaal 1 punt halen. In totaal moet u voor deze subsidie minimaal 21 punten krijgen.

Meer weten over de selectiecriteria? In de regelingstekst vindt u aan welke eisen u precies moet voldoen.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Minimaal 50% van de percelen van uw project ligt binnen het veenweidegebied. 
 • Aan het eind van het project is de CO2-uitstoot per hectare per jaar maximaal gemiddeld 10,0 ton voor het samenwerkingsverband. Komt uit uw berekening dat u nu minder dan gemiddeld 10,0 ton CO2 per hectare per jaar uitstoot? Aan het eind van uw project moet de CO2-uitstoot in ieder geval 5% minder zijn. Komt uit uw berekening dat u nu meer dan gemiddeld 10,0 ton CO2 per hectare per jaar uitstoot? Aan het eind van uw project moet de CO2-uitstoot in ieder geval 10% minder zijn. 
 • Het project start uiterlijk 2 maanden na de subsidieverlening.
 • Het project stopt uiterlijk op 31 december 2028.
 • De percelen van het samenwerkingsverband zijn minstens 200 hectare groot.
 • Zit in het samenwerkingsverband een melkveehouderijbedrijf dat mee wil doen aan het onderdeel extensivering? Dan moeten alle percelen van dit bedrijf meedoen aan het project.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt onder andere deze bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • samenwerkingsovereenkomst van huidig samenwerkingsverband

Voor het projectplan, de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gebruikt u onze formats. Gaat een deelnemer in het samenwerkingsverband extensiveren? Dan stuurt u een berekening van de huidige en toekomstige dierexcretie mee. U gebruikt hiervoor ons format berekening dierexcretie.

Met de acties hieronder kunt u alvast starten voordat u uw aanvraag doet. 

Update VeenweideN2000 Viewer

De VeenweideN2000 Viewer werkt weer. U kunt nu uw aanvraag versturen. Heeft u het bestand met de aanvraag opgeslagen op uw eigen computer? Dan kunt u deze importeren via de knop ‘Aanvraag importeren’. Controleer uw gegevens en verstuur uw aanvraag.

Aanvragen

U doet uw aanvraag in Mijn RVO. Voordat u uw aanvraag doet, vult u de bijlagen in. En gebruikt u de VeenweideN2000 Viewer om:

 • een samenwerkingsgebied vast te leggen door percelen toe te voegen aan de aanvraag.
 • te laten zien welke bodemtypen en grondsoorten er per perceel zijn. De viewer laat ook de dominante grondsoort zien. De dominante grondsoort is de grondsoort die het meest voorkomt op het perceel.
 •  per deelnemer en/of per perceel beheersmaatregelen, investeringen en andere gegevens toevoegen.
 • te controleren of de gegevens voldoen aan de voorwaarden van de regeling. En deze toe te voegen aan uw aanvraag.

De gegevens uit de VeenweideN2000 Viewer heeft u nodig om bepaalde gegevens in het aanvraagformulier in Mijn RVO in te vullen. Zonder de gegevens kunt u uw aanvraag niet versturen.

Hieronder ziet u hoe u de VeenweideN2000 Viewer gebruikt. 

Handleiding VeenweideN2000 Viewer

U kunt Categorie 2: Grondwaterstand verhogen en mogelijk extensivering in veenweidegebieden aanvragen vanaf 1 mei 2024, 09:00 uur tot en met 31 mei 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum (31 mei 2024).

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets aan uw project en/of situatie? Geef dit op tijd aan ons door. Dit doet u met het Formulier melding voor projecten NSP Plattelandsinterventies. Stuur het ingevulde formulier naar plattelandsinterventies@rvo.nl.

Wijzigt er iets in uw percelen? Geef dit aan via de digitale kaart van uw VeenweideN2000 Viewer. Het verleende bedrag is de maximale vergoeding voor de hele periode. Wordt de oppervlakte van de percelen groter? Dan blijft het maximale bedrag hetzelfde. 

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch eenmalig een voorschot van 20% van het subsidiebedrag. Hoeveel voorschot u ontvangt, staat in de beslisbrief. 

Vaststelling aanvragen

Uw project is uiterlijk 31 december 2028 afgerond. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

In de publicatie van 1 november 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

Videoverslag webinar verhoging waterstand in veenweidegebieden

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?