Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2)

Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024
Gepubliceerd op:
30 september 2022

De subsidie Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2) ondersteunt maatschappelijke organisaties om binnen lopende IMVO-convenanten activiteiten te blijven uitvoeren tussen 2023 – 2026. Neemt u al deel aan ondertekende IMVO-convenanten van Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) Pijler 2? Dan kunt u van deze subsidie gebruikmaken. Deze subsidie is hierop een aanvulling, en is onderdeel van het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 10 oktober 2022
Einddatum:
dinsdag 26 september 2023
Totaal budget:
€ 2.300.000

Voor wie is deze subsidie?

Samenwerkende maatschappelijke organisaties die al deelnemen aan ondertekende IMVO-convenanten van FVO Pijler 2, kunnen subsidie aanvragen via de subsidieregeling Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2).

Wilt u vrijblijvend een oriënterend gesprek? Stuur uw verzoek naar sesam@rvo.nl of bel 088 042 42 42.

Budget en looptijd

Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2) is een 3-jarig subsidieprogramma (2023-2026). U voert alle activiteiten uit vóór 31 december 2025.

U kunt per lopend IMVO-convenant per jaar maximaal € 150.000 subsidie aanvragen voor basisactiviteiten of extra activiteiten.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als ondersteuning van IMVO-convenanten die na de sluiting van FVO Pijler 2 op 1 januari 2023 blijven lopen.

 • De werkzaamheden voor het convenant sluiten aan bij de kernactiviteiten van deelnemende maatschappelijke organisaties.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, dragen bij aan het behalen van de doelen van het convenant. 
 • Deelnemende organisaties delen hun kennis. De organisaties beschikken over voldoende kennis en ervaring om een goede bijdrage te leveren.
 • De voorgestelde activiteiten zijn haalbaar binnen de genoemde tijd. 
 • De beschikbare financiële middelen worden efficiënt ingezet.
 • De rolverdeling tussen alle deelnemende maatschappelijke organisaties in het convenant is gebaseerd op expertise en netwerk.
 • De deelnemende organisaties hebben niet eerder instellingssubsidie ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een looptijd die (voor een deel) samenvalt met het tijdvak van de gevraagde subsidie.
 • De penvoerder (aanvrager) is een maatschappelijke organisatie en gevestigd in Nederland. De penvoerder moet altijd zelf deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 
 • De penvoerder kan met een jaarverslag aantonen dat de minimale jaarbegroting de afgelopen 2 jaar €500.000 was.
 • De penvoerder en de overige partners hebben een integriteitsbeleid vastgesteld en hebben een manier van werken ingevoerd om het beleid toe te passen. 

Aanvragen

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu geen subsidieaanvraag doen.

Als penvoerder (aanvrager) dient u namens het samenwerkingsverband de aanvraag in.

U kunt subsidie aanvragen voor basisactiviteiten of extra activiteiten.

a.    Basisactiviteiten

Deze activiteiten zijn gericht op het behalen van de doelen van het IMVO-convenant. Denk aan:

 • eenmalige overkoepelende activiteiten per convenant, zoals overleguren in een stuurgroep, communicatie, rapportage.
 • thematische activiteiten, zoals deelname aan werkgroepen en andere projectgerelateerde activiteiten.

b.    Extra activiteiten

U kunt subsidie aanvragen voor extra activiteiten die voortvloeien uit het IMVO-convenant. Deze activiteiten:

 • hebben een directe link met een afspraak in het convenant;
 • staan beschreven in een projectplan;
 • leveren meetbare resultaten op; 
 • zijn goedgekeurd door alle partners binnen het convenant.

Activiteiten waarvoor u al een subsidie of een bijdrage heeft ontvangen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, komen niet in aanmerking voor een aanvraag in dit subsidieprogramma.

U voert alle activiteiten uit vóór 31 december 2025 in een samenwerkingsverband.

U start de activiteiten binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag. Is de looptijd van de gevraagde subsidie minder dan 1 jaar? Dan berekenen we het maximum subsidiebedrag op basis van het aantal overgebleven maanden.

Aanvraag stappenplan

Voor het aanvragen van subsidie doorloopt u de volgende stappen.

 • Zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment minimaal eHerkenning met niveau 3 nodig. Vraag eHerkenning op tijd aan; in sommige gevallen kan het tot een paar weken duren voor uw aanvraag is behandeld. 
 • Stuur uw aanvraag tijdig in. Pijler 2 van de subsidieregeling Sectorale samenwerkingen IMVO werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst. Maar wordt het subsidieplafond mogelijk overschreden door volledige aanvragen die tegelijk binnenkomen, dan wordt de volgorde van behandeling van aanvragen bepaald door loting.
 • Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is. Als uw aanvraag niet volledig is, dan vragen wij u om een aanvulling. Uw aanvraagdatum is in dat geval de datum waarom uw aanvulling is ontvangen.
 • De penvoerder (aanvrager) en de andere (maatschappelijke) organisaties maken deel uit van dezelfde sector. De penvoerder moet altijd zelf deel uitmaken van het samenwerkingsverband.
 • De aanvraag geeft een duidelijke omschrijving van de rolverdeling tussen de maatschappelijke organisaties die deelnemen in het samenwerkingsverband bij het convenant.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag

Houd de volgende informatie bij de hand voor het indienen van uw aanvraag:

 • uw KVK-nummer (Nederlandse aanvrager)
 • uw NAW-gegevens
 • uw bankgegevens
 • gegevens van de contactpersonen van de partners
 • cv's van medewerkers
 • activiteitenplan 
 • begroting
 • naam convenant
 • projectkosten
 • subsidiebedrag
 • begin- en einddatum project
 • ingevulde bijlagen (zie hieronder)

Bijlagen meesturen

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee. U vult deze in het Nederlands in.

  Bijlage III formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder – Partners samenwerkingsverband
  Bijlage IV Integriteitsbeleid, gedragscode of andere relevante documenten (vormvrij)
  Bijlage V CV's betrokken medewerkers (vormvrij)
  Bijlage VI Verklaring waaruit blijkt dat de activiteiten gedragen worden door alle geledingen van het convenant (vormvrij)
  Bijlage VII formulier Machtiging intermediair subsidies

  Kalender

  • dinsdag 26 september 2023Tijdelijk gesloten voor subsidieaanvragen, vanaf 12:00 uur (Nederlandse tijd)

  Na uw aanvraag

  U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

  Voortgangsrapport indienen

  Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

  Wijzigingen doorgeven

  Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

  Eindrapport indienen

  Na afloop van uw project dient u een eindrapportage in.

  Achtergrond

  Als onderdeel van het Nederlandse IMVO-beleid, streeft de Nederlandse regering naar de toepassing van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) door ondernemingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de totstandkoming en uitvoering van IMVO-convenanten voor de meest IMVO-risicovolle bedrijfssectoren in Nederland.

  In IMVO-convenanten werken ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om waardeketens te verduurzamen. Op deze manier kunnen de maatschappelijke organisaties hun kennis en netwerk beter ontsluiten voor alle deelnemers uit het convenant. In het convenant staat dat ondernemingen zich 'vrijwillig verplichten':

  Publicaties

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?