Gesloten voor aanvragen

SRGO: Aanvraag voorbereiden

Gepubliceerd op:
15 mei 2024

Wilt u een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO)? Bereid uw aanvraag dan goed voor. Lees meer over de bijlagen bij uw aanvraag. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • projectplan
 • projectbegroting
 • businessplan
 • vroege 'Health Technology Assessment' (HTA) Quick Scan
 • kennisverspreidingsplan
 • financieel plan en recente jaarrekening

Toelichting per bijlage en formats

Hieronder leest u wat er in uw bijlagen moet staan. Bij uw aanvraag maakt u gebruik van formats die wij beschikbaar stellen. U vindt deze formats naar verwachting eind mei op deze pagina. Voor het businessplan komt geen format beschikbaar. Voor het financieel plan komt wel een format beschikbaar, maar als u een eigen format heeft met een vergelijkbare detaillering, dan mag u dat format gebruiken. 

Projectplan

Uw projectplan bevat:

 • een omschrijving van de doelstelling en onderzoeksvraag van het regeneratief geneeskundig onderzoeksproject.
 • de indeling in fasen (mijlaalperiodes), de tussenresultaten die u wilt bereiken en de activiteiten die u per fase wil uitvoeren. U maakt hierbij een duidelijk onderscheid tussen de activiteiten van de wetenschappelijke instelling en die van de mkb-onderneming zelf.
 • een overzicht van de belangrijkste risico's en hoe u deze beheerst.
 • een beschrijving van de projectorganisatie: wie zijn betrokken (kennis, ervaring en capaciteiten)? Wat is de taakverdeling? Hoe wordt het project aan- en bijgestuurd? Is er een scientific advisory board en, zo ja, hoe worden zij betrokken bij het project?

Projectbegroting

Uw projectbegroting bevat:

 • een overzicht van de subsidiabele kosten van de activiteiten, inclusief de gevraagde lening en subsidie per mijlpaalperiode. Voor elke projectpartner maakt u een aparte begroting. 
 • voor de begroting van de wetenschappelijke instelling geldt dat de kosten moeten worden verdeeld naar onderzoekscategorie: fundamenteel, industrieel, experimenteel. 

Businessplan

Het businessplan beschrijft de strategie en ontwikkelprioriteiten van de geneeskundig leverancier, inclusief een analyse van de markt en de concurrentie, en een marketingplan. Zoals:

 • Wat zijn de belangrijkste producten of diensten waar aan wordt gewerkt? 
 • Waar staat de onderneming in de ontwikkeling? 
 • Wat is nog nodig om de markt te kunnen bereiken? 
 • Welke impact kan de onderneming daar hebben?

Vroege HTA Quick Scan

De vroege HTA Quick Scan maakt een inschatting van de bijdrage die een nog te ontwikkelen product of dienst heeft aan een adequate, effectieve en efficiënte zorgverlening. Bij een dergelijke zorgverlening hebben wij allemaal baat. Hierbij spelen vragen als: 

 • Welk probleem lost een innovatie op?
 • Hoe groot is de populatie die baat bij de innovatie heeft?
 • Wat is de (potentiële) impact op de zorgkosten?
 • Welke factoren belemmeren of maken een succesvolle overzetting makkelijker? 

De uitkomst van de HTA Quick Scan geeft een eerste inschatting van de kosteneffectiviteit. Ook kan het helpen om de waarde van de innovatie optimaal te maken. Door vroeg in gesprek te gaan met stakeholders over belangrijke keuzes kan het onderzoek naar de innovatie efficiënter plaatsvinden. 

Kennisverspreidingsplan

In het kennisverspreidingsplan geeft u aan hoe u van plan bent om de (niet-bedrijfsgevoelige) kennis en inzichten die u in het project op doet, te delen. U beschrijft ook met wie u deze kennis deelt. 

Financieel plan en recente jaarrekening

Het financieel plan bevat:

 • een uitleg hoe elke partner het eigen aandeel in de kosten financiert.
 • de financiële prognoses van de winst- en verliesrekening, de liquiditeit en de balans. 
 • een recente jaarrekening.

Wij gebruiken deze informatie om de financiële positie van de onderneming te kunnen beoordelen. Dit is belangrijk in het kader van de financiering van het eigen aandeel en de aflossing van de lening. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?