Bijna open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden verduurzamingsmaatregelen vanaf 2024

Gepubliceerd op:
10 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2023

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden die op 1 januari 2024 ingaan.
 

Looptijd

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027

Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen in 2023

Let op: vraagt u subsidie aan voor verduurzamingsmaatregelen in 2023? Dan voldoet u aan andere voorwaarden.

Voorkom teleurstellingen

Let op: u vraagt de subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de maatregelen. 

Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.

Houd u er ook rekening mee dat u geen subsidie krijgt voor:

 • een woning of gebouw met een bouwjaar of woonfunctie na 1 januari 2013
 • commercieel vastgoed binnen de VvE (bijvoorbeeld winkels en kantoren)
 • het om- of verbouwen van gebouwen tot woningen van een VvE, woonvereniging of wooncoöperatie. Voorbeelden van gebouwen zijn onder andere scholen, kerken en kantoren
 • het opsplitsen van één woning in meerdere appartementen
 • het vergroten van de bestaande thermische schil of nieuwbouw. De thermische schil is de omhulling van het gehele gebouw samengesteld uit de bouwkundige elementen, dak, gevel, vloer en beglazing, kozijnpanelen en deuren.
 • energiebesparende maatregelen die u uitvoert in (huur)woningen en waarvoor u al subsidie ontving vanuit de regelingen: 
  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) (gesloten)
  • Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) (gesloten)
  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
  • Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
  • Subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten (SPOR)
  • Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (gesloten)
  • Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen
    

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2024.

Uw aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • In uw VvE bevindt zich minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar-bewoners binnen de VvE hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Heeft uw VvE koop- en huurwoningen? Dan gelden voor de huurwoningen de Europese staatssteunkaders. Elke eigenaar die officieel één of meerdere woningen verhuurt, vult dan onderstaande 'SVVE verklaring staatssteunkaders' in. Download het formulier hieronder. Als VvE stuurt u alle ingevulde verklaringen met de aanvraag mee.
 • De VvE laat alle maatregelen, waarvoor u een subsidieaanvraag doet, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven of installateurs met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De energiebesparende isolatiemaatregelen moet u binnen 2 jaar na de beschikking (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de mogelijke aanvullende maatregelen.

Eisen isolatiemaatregelen

Er gelden minimale isolatiewaardes en oppervlaktes per maatregel. De isolatiemaatregelen moeten aan onderstaande eisen voldoen. Zie hiervoor onderstaande tabellen.

Monumenten

Vanaf 1 januari 2024 gelden er een aantal andere voorwaarden voor monumenten in de SVVE-regeling. Hiervoor gelden andere minimale isolatiewaardes en oppervlaktes, zie hiervoor de onderstaande tabel.  Een (deel van een) gebouw geldt als monument als het is ingeschreven in:

 • het rijksmonumentenregister (artikel 3.3 Erfgoedwet)
 • een gemeentelijk erfgoedregister (artikel 3.16 Erfgoedwet)
 • een provinciaal erfgoedregister (artikel 3.17 Erfgoedwet)

* Wij kijken uitsluitend naar het nieuwe isolatiemateriaal dat u toevoegt. Bestaande (oude) isolatie valt buiten de subsidieregeling. 
** Vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het (de) gebouw(en).
*** U laat lokaal spuiten met PIR of PUR uitvoeren met HFK-vrije blaasmiddelen.
**** Bij de berekening van de oppervlakte gelden de ‘binnenwerkse maten’. Deze krijgt u door het van binnenuit meten van de totale oppervlakte van kozijn en glas.
***** U moet altijd glas vervangen. De oppervlaktes van de isolerende kozijnpanelen en/of deuren mag u bij het glasoppervlakte optellen. Zo behaalt u gemakkelijker de minimaal vereiste oppervlakte.

Uitzondering voor technische redenen

Is het om een technische reden niet mogelijk om met uw maatregel in één keer voor het hele gebouw aan de totale minimale oppervlakte-eis te voldoen? Dan mag u de maatregel toch meenemen in uw subsidieaanvraag. U moet dan wel met technische documenten, tekeningen of foto’s aantonen dat u het betreffende schilelement geheel en in één keer laat uitvoeren.

Dakisolatie

Bij dakisolatie hoeft u niet altijd te voldoen aan de vereiste minimale oppervlakte van 70% van het gehele dak. Het volledig isoleren van de hoofd- en nevendaken in de bestaande thermische schil van het gebouw voldoet ook als:

1.    het hele dakoppervlak van het gebouw voor meer dan 30% bestaat uit dakterrassen en balkons die boven woningen liggen van leden van de vereniging, én
2.    de verduurzaming van die dakterrassen en balkons minstens 2 keer zo duur is als de verduurzaming van het omliggende dakoppervlak. 

Let op: er is geen uitzondering voor maatregelen die al eerder deels zijn uitgevoerd. Wordt nu bijvoorbeeld aan één kant van het gebouw het glas vervangen, of dit is in het verleden al gedaan? Dan moet u voor de subsidieaanvraag alsnog voldoen aan de minimale oppervlakte-eis voor glas. Er zijn dan namelijk geen technische redenen die de minimale oppervlakte beperken.

Biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Biobased isolatiemateriaal is een isolatieproduct dat gemaakt is met een basis van natuurlijk materiaal (zoals houtvezel, vlas of hennep). Het is isolatiemateriaal waarvan ten minste 70% van de massa bestaat uit biobased materiaal volgens de EN16575:2014. Het biobased isolatiemateriaal op onze meldcodelijst voldoet aan de juiste voorwaarden. Staat het biobased materiaal niet op lijst? Mail naar dew@rvo.nl om te vragen of het product kan worden toegevoegd. Gebruikt u materiaal dat niet op de meldcodelijst staat? Dan doet u dat op eigen risico.  

Als de uitvoerder biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen zal toepassen, dan ontvangt de VvE hiervoor een bonus per isolatiemaatregel:

 • dakisolatie: € 5 per m2
 • zoldervloerisolatie of spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
 • gevelisolatie:  € 6 per m2
 • vloerisolatie:  € 2 per m2
 • bodemisolatie: € 1 per m2

Deze extra bedragen worden niet gehalveerd als er sprake is van een subsidieaanvraag met één isolatiemaatregel. De bonus is ook verwerkt in de bedragen per meldcode, zoals opgenomen in de “Meldcodelijst isolatie”. Zie hiervoor het document bij de gegevens van het aanvraagproces.
 

Voorwaarden andere verduurzamingsmaatregelen

Subsidiebedragen verduurzamingsmaatregelen vanaf 2024

Het totale subsidiebudget van € 48,5 miljoen is voor de subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en verduurzamingsonderzoek en -advies samen. 

Onderstaande subsidiebedragen gelden vanaf 1 januari 2024. Vraagt u vóór 1 januari 2024 subsidie aan voor verduurzamingsmaatregelen? Dan gelden de bedragen op de pagina SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Aanvragen

Vraagt u vóór 1 januari 2024 subsidie aan voor verduurzamingsmaatregelen? Bekijk de pagina SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?