Open voor aanvragen

WBSO: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024
Gepubliceerd op:
11 september 2015

Wilt u uw S&O-kosten verlagen met de WBSO? Kijk dan snel of u aan de voorwaarden voldoet.

De voorwaarden verschillen per type onderneming en per project. Twijfelt u of u aan een voorwaarde voldoet? Dit ziet u snel in de WBSO-regelhulp. Heeft u na het invullen van de regelhulp nog vragen? U kunt dan in gesprek met een van onze adviseurs.

Algemene voorwaarden

 • U ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur. Of u voert technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) uit.
 • Uw S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie (EU). Let op: het Verenigd Koninkrijk valt niet meer onder de EU.
 • U gaat nog beginnen, of u bent nog bezig met S&O. U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige S&O-werkzaamheden.
 • U hanteert een planmatige aanpak voor de S&O-werkzaamheden, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
 • U bent ondernemer voor de belastingdienst en u valt onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Aanvullende voorwaarden voor zelfstandigen

 • U werkt per kalenderjaar minimaal 1.225 uur voor uw onderneming.
 • U realiseert per kalenderjaar minimaal 500 S&O-uren.

Aanvullende voorwaarden voor ondernemers met personeel

 • U draagt loonheffing af voor uw werknemers die de S&O-werkzaamheden uitvoeren.
 • U bent geen publieke kennisinstelling.

Voorwaarden projecten

U kunt WBSO aanvragen voor ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hieronder staan de voorwaarden voor de 2 typen projecten.

Ontwikkelingsproject

 • De ontwikkelde producten of productieprocessen moeten fysiek en tastbaar zijn. Ook programmatuur komt in aanmerking.
 • De ontwikkeling is technisch nieuw voor uw bedrijf. Dit betekent dat de werkzaamheden uw eigen technische kennis en kunde overtreffen. Hierdoor zijn er risico's of onzekerheden of de ontwikkeling slaagt. Zijn die er niet, dan is er geen sprake van S&O.
 • Tijdens de ontwikkeling verwacht u concrete technische problemen die u en/of uw S&O-medewerkers zelf moeten oplossen.
 • U heeft een idee hoe u de genoemde problemen wilt gaan oplossen. In uw aanvraag beschrijft u de oplossingsrichtingen die u verwacht te onderzoeken, uit te werken en te ontwikkelen.

Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

 • Het onderzoek is wetenschappelijk: u zoekt een verklaring voor een verschijnsel die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis of bij de bij uw bedrijf aanwezige kennis. Door het onderzoek ontwikkelt u zelf nieuwe theoretische of praktische kennis.
 • Het onderzoek is technisch: het onderzoek heeft betrekking op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie.
 • Bij uw aanvraag moet de onderzoeksopzet bekend zijn.
 • In uw aanvraag vermeldt u de concrete onderzoeksvragen waar u een antwoord op zoekt. Uit uw onderzoeksvragen moet duidelijk worden dat het onderzoek nieuwe kennis oplevert: het gaat verder dan het verzamelen, observeren, vastleggen van data of de onderlinge samenhang tussen data.
 • Het onderzoek is niet routinematig van aard.

Voorwaarden kosten en uitgaven

Heeft u een onderneming met personeel? Dan kunt u, naast een vergoeding voor loonkosten, ook een vergoeding voor andere kosten en uitgaven aanvragen. Hiervoor gebruiken wij een vast bedrag per uur (forfait). U kunt in plaats daarvan ook kiezen voor het regime van werkelijke kosten en uitgaven. Daaraan zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden:

 • Uw onderneming heeft personeel in dienst. U bent bijvoorbeeld een zelfstandige en heeft personeel in loondienst dat S&O verricht, een bv of een nv.
 • De kosten en/of uitgaven zijn direct toerekenbaar aan S&O: er is een duidelijk verband tussen de kosten en uitgaven en de S&O-werkzaamheden.
 • De kosten* zijn uitsluitend dienstbaar aan S&O: ze zijn 100% toe te rekenen aan de S&O-werkzaamheden.
 • Uitgaven* mogen gedeeltelijk dienstbaar zijn aan S&O. Leg in uw S&O-administratie vast hoe de berekening tot stand is gekomen. Deze berekening moet aan de hand van feitelijke registraties worden onderbouwd, een schatting is niet akkoord. Het deel van de uitgave dat in aanmerking komt wordt bepaald vanaf de datum dat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen tot aan het einde van het kalenderjaar. Neem de berekening op in uw S&O-administratie. Neem de berekening op in uw S&O-administratie.

* Uitgaven zijn nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die worden aangeschaft om S&O uit te voeren. Dit zijn dus investeringen. Kosten zijn alle andere zaken die zijn betaald voor het uitvoeren van S&O. Dit zijn vaak verbruiksgoederen, materialen of werk dat bij derden wordt neergelegd.

Zelfstandigen zonder personeel komen hier niet voor in aanmerking.

In hoofdstuk 5 en 6 van de Handleiding WBSO 2024 vindt u meer informatie over de kosten en uitgaven die voor WBSO in aanmerking komen. 

  Voorwaarden farmacie

  Er is een aparte lijst voor de farmacie vastgesteld met S&O-werkzaamheden waarvoor u gebruik kunt maken van de WBSO. Deze lijst vindt u in onderstaande brief. Wijzigingen in de Regeling S&O-afdrachtvermindering na 30 januari 1998 gelden ook voor farmacieprojecten.

  Meer weten?

  Voldoet u aan de voorwaarden? Zie dan wat de WBSO u kan opleveren op de pagina Bereken uw voordeel, of:

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?