Open voor aanvragen

Voorwaarden WBSO

Gepubliceerd op:
11 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2021

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WBSO.

Naast algemene voorwaarden, zijn er voorwaarden voor projecten, kosten en uitgaven, per bedrijfstype en voor de farmacie.

Algemene voorwaarden

 • U ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur of u voert technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) uit.
 • U gaat nog beginnen of u bent nog bezig met uw ontwikkeling of onderzoek. U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden (S&O-werkzaamheden) van uzelf en/of uw medewerkers. Valt uw bedrijf onder de vennootschapsbelasting, dan kunt u ook WBSO aanvragen voor de kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.
 • Uw innovatie of onderzoek vindt plaats binnen de Europese Unie. Let op: per 2021 komen werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk niet meer voor WBSO in aanmerking. U mag hiervoor dus geen S&O-uren schrijven. Meer informatie over de Brexit leest u op brexitloket.nl.
 • U bent geen publieke kennisinstelling.
 • Uw bedrijf valt onder de inkomstenbelasting en u besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan uw ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak). U kunt alleen van de S&O-aftrek gebruik maken als de Belastingdienst u aanmerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hiervoor hanteert de Belastingdienst de grens van minimaal 1.225 uur per jaar; en/of
 • Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting en u draagt loonheffing af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld bv of nv of zelfstandige met personeel).

Voorwaarden projecten

Niet alle R&D-projecten komen in aanmerking voor de WBSO. U kunt WBSO aanvragen voor ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden en beoordelingscriteria voor deze 2 typen projecten.

Ontwikkelingsproject

 • U ontwikkelt zelf een technisch nieuw product of productieproces of technisch nieuwe programmatuur of onderdelen hiervan. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan.
 • De ontwikkeling moet technisch nieuw zijn voor uw bedrijf. De werkzaamheden overtreffen uw eigen technische kunnen en eigen technische kennis. U heeft te maken met technische risico’s of onzekerheden of u het beoogde eindresultaat kunt behalen. Zijn die er niet, dan is er geen sprake van speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
 • Een ontwikkelingsproject kenmerkt zich door concrete technische knelpunten of problemen tijdens het ontwikkelingsproces die door u en/of uw S&O-medewerkers worden opgelost.
 • U moet een idee hebben hoe u de genoemde technische knelpunten wilt gaan oplossen. In uw aanvraag moet u de technische oplossingsrichtingen beschrijven die u gaat onderzoeken, uitwerken en ontwikkelen.
 • Niet in aanmerking komen: routinematige ontwikkeling, kopiëren, imiteren of reverse-engineering van bestaande technologie en het invoeren en implementeren van bestaande applicaties bij de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur.

Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

 • Het onderzoek moet zowel technisch als wetenschappelijk van aard zijn.
 • Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie.
 • Wetenschappelijk houdt in dat u een verklaring zoekt voor een verschijnsel die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis of de bij uw bedrijf aanwezige kennis. U genereert met het onderzoek zelf nieuwe theoretische of praktische kennis.
 • Bij uw aanvraag moet de onderzoeksopzet bekend zijn. U voert het onderzoek systematisch en planmatig uit.
 • In uw aanvraag vermeldt u de concrete onderzoeksvragen waar u een antwoord op zoekt. Uit uw onderzoeksvragen moet duidelijk naar voren komen dat het onderzoek verder gaat dan het verzamelen, observeren, vastleggen of correleren van data.
 • Het onderzoek is niet routinematig van aard.

In hoofdstuk 3 van de Handleiding WBSO leest u meer over de voorwaarden en beoordelingscriteria voor ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). U vindt de Handleiding op de pagina Publicaties.

Voorwaarden kosten en uitgaven

Valt uw bedrijf onder de vennootschapsbelasting? Dan kunt u bij uw 1e aanvraag in een kalenderjaar ook WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven (voor zelfstandigen geldt dit niet, zij ontvangen een vaste aftrek). U kunt kiezen voor een berekening op basis van uw werkelijke kosten en uitgaven óf een forfait. In beide gevallen komt er een bedrag bovenop uw S&O-loonkosten. Over het totale bedrag wordt vervolgens uw WBSO-voordeel (het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in uw S&O-verklaring) berekend.

Vraagt u in 2022 WBSO aan voor werkelijke kosten en uitgaven (geen forfait)? Houd er dan rekening mee dat u alleen de specifieke kosten en uitgaven mag melden die u in de aaanvraag heeft opgenomen én die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toekende.

Verband met S&O-werk

Kosten en uitgaven moeten direct toerekenbaar zijn aan het S&O-werk. Direct toerekenbaar betekent dat er een duidelijk verband moet zijn tussen de opgegeven kosten/uitgaven en de verrichte S&O-werkzaamheden.

Kosten

Kosten moeten bovendien uitsluitend dienstbaar zijn aan het S&O-werk. Uitsluitend dienstbaar wil zeggen dat de kosten voor 100% zijn toe te rekenen aan uw S&O-werkzaamheden. Maakt u (een deel van) de kosten ook als u het S&O-project niet zou uitvoeren? Dan komen deze kosten niet in aanmerking voor de WBSO.

Uitgaven

Uitgaven mogen wel gedeeltelijk dienstbaar zijn. Als u uitgaven gedeeltelijk voor de WBSO opvoert, leg dan in uw S&O-administratie vast hoe de berekening tot stand is gekomen. Deze berekening onderbouwt u met feitelijke registraties: een schatting is niet akkoord. Het deel van de uitgave dat in aanmerking komt, bepaalt u als volgt: vanaf de datum dat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen tot aan het einde van het kalenderjaar.

Raadpleeg hoofdstuk 4 en 5 van de Handleiding WBSO (pdf) die u vindt op de pagina Publicaties voor de werkzaamheden en kosten en uitgaven die in aanmerking komen.

Voorwaarden per bedrijfstype

Onderneming met personeel

 • Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een bv of nv).
 • Elke aanvraag die u indient loopt automatisch tot en met 31 december. Neem daarom in uw aanvraag de voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op tot en met 31 december.
 • De aanvraagperiode start op de 1e van de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag indient. Hierop is 1 uitzondering. Start de aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in.
 • Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten.
 • Jaarlijks mag u tot en met 30 september maximaal 4 aanvragen indienen. Onvolledig ingediende aanvragen die worden afgewezen tellen ook mee.
 • Vult u een (vormvrije) aanvraag niet aan? Trek deze dan in, anders telt de (vormvrije) aanvraag mee voor het maximum van 4 aanvragen per jaar. Om in te trekken logt u in op het aanvraagportaal, opent u de aanvraag en kiest u rechtsboven in het scherm onder 'Taken' voor 'Aanvraag intrekken'.
 • U kunt nu meerdere aanvragen indienen met dezelfde startmaand. Aanvraagperiodes mogen elkaar nu ook overlappen.
 • Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de WBSO? Dan moet u, als u uw aanvraag voor 2022 indient, ook burgerservicenummers (BSN's) van uw S&O-medewerkers in 2020 doorgeven voor de berekening van het S&O-uurloon.

Ondernemer zonder personeel

 • U bent zelfstandig ondernemer en valt onder de inkomstenbelasting.
 • U kunt elk kalenderjaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvragen indienen.
 • Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.
 • U kunt een onbeperkt aantal aanvragen per jaar indienen, er geldt geen maximum.
 • De aanvraagperiode start vanaf de datum dat u de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar.
 • U moet minimaal 500 S&O-uren aanvragen én realiseren vanaf de datum dat u de 1e aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar.
 • U kunt geen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven voor uw S&O-project.

Zelfstandigen met werknemers

Heeft u als zelfstandige werknemers in dienst? Dan kunt u WBSO aanvragen voor:

 • Uw eigen S&O-werkzaamheden;
 • S&O-werkzaamheden van uw werknemers;
 • Kosten en uitgaven voor uw S&O-project.  

Voor uw werknemers gelden dezelfde voorwaarden als voor een onderneming met personeel.

Voorwaarden farmacie

Er is een aparte lijst voor de farmacie vastgesteld met S&O-werkzaamheden waarvoor u gebruik kunt maken van de WBSO. Wijzigingen in de Regeling S&O-afdrachtvermindering na 30 januari 1998 gelden ook voor farmacieprojecten.

Vragen over de WBSO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?