Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Bereken uw subsidie WIS

Laatst gecontroleerd op:
24 april 2023
Gepubliceerd op:
17 april 2023

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)? Bekijk welke kosten u vergoed krijgt. En hoe wij uw subsidie berekenen.

Zet uw kosten op een rij

U krijgt alleen subsidie voor de kosten die u maakt tijdens de looptijd uw project. U zet deze kosten op een rij in het projectplan en model Exploitatieberekening (inclusief mijlpalenbegroting). In deze documenten maakt u duidelijk welke kosten wel en niet onder de subsidie vallen, door deze te splitsen. De onrendabele top van deze investeringen (het deel dat zich niet terugverdient) rekent het model vervolgens voor u uit. Wij beoordelen de documenten die u indient.

Hieronder vindt u de documenten die wij noemen op deze pagina. De eindrapportage volgt zo snel mogelijk.

Waar houdt u rekening mee?

 • Stuur het ingevulde projectplan en model Exploitatieberekening mee met uw aanvraag. Stuur bewijsstukken mee voor de kosten die u maakt of gaat maken. Denk hierbij aan offertes, kostenramingen of een voorlopig ontwerp. Leg de kosten goed uit en onderbouw dit in het projectplan.
 • Verdeel de kosten over de mijlpalen in de begroting.
 • De kosten zijn redelijk en te verantwoorden.
 • De kosten zijn direct verbonden aan de uitvoering van het investeringsproject waarvoor u subsidie krijgt.
 • U maakt de kosten zelf of u geeft een organisatie of persoon (als derde partij) opdracht hiervoor.
 • Verschillende type kosten kunt u niet wijzigen. Hiervoor gelden standaardwaarden (default). Sommige kosten kunt u wel wijzigen. Gaat u kosten wijzigen? Onderbouw dit dan in het projectplan duidelijk en goed (aannemelijk). Voeg documenten toe die bij uw onderbouwing horen, zoals kostenramingen en offertes.

Welke kosten krijgt u vergoed?

Projectkosten zijn kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan een project. Projectkosten die in aanmerking komen voor subsidie (subsidiabele kosten) berekenen wij volgens:

U kunt alleen projectkosten opvoeren die u activeert op de balans. Kosten die u rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoordt, vallen niet onder de subsidie (niet-subsidiabel). Denk aan kosten voor bewonersparticipatie, marketing en het opstellen van de subsidieaanvraag.

Lees meer op Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoe berekenen wij uw subsidie?

U ontvangt 100% subsidie voor de onrendabele top. Dat is het deel van uw project dat zich niet terugverdient. Met andere woorden, het verschil tussen de investeringskosten die in aanmerking komen en de exploitatiewinst. Daarbij geldt dat:

 • de subsidie maximaal 45% van de ‘subsidiabele’ kosten is (de kosten die in aanmerking komen);
 • de subsidie per kleinverbruikersaansluiting maximaal € 6.000 is.

De grens die als eerste wordt bereikt (45% van de ‘subsidiabele’ kosten of € 6.000 per kleinverbruikersaansluiting) is het maximale subsidiebedrag dat wij u toekennen. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 20.000.000 voor een investeringsproject.

Hoe berekenen wij uw voorschotten?

Krijgt u subsidie van ons? U krijgt in totaal 90% van het subsidiebedrag uitbetaald als voorschot. Wij berekenen deze voorschotten op basis van de mijlpalenprojectbegroting die u invulde. U ontvangt een voorschot bij de start van het subsidieproject en tijdens de werkzaamheden. Met dit voorschot dragen wij bij in de kosten die u maakt in de projectuitvoering.

Wij betalen de voorschotten automatisch binnen 2 weken na de startdatum en van ieder nieuw kwartaal.

De laatste 10% van het subsidiebedrag betalen wij bij de vaststelling van uw project. Dan is het subsidiebedrag definitief. Dat hangt wel af van mogelijke verrekeningen of inhoudingen die wij moeten doen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de voorschotten hoger waren dan waar u recht op had. De vaststelling is afhankelijk van de werkelijke kosten die u voor het project heeft gemaakt en de resultaten die u heeft gehaald.

Hoe stellen wij uw subsidie definitief vast?

Heeft u uw project afgerond? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u uw eindrapportage toe. Wij bekijken of u de activiteiten heeft uitgevoerd en u de prestaties heeft gehaald.

Voor het indienen van een verzoek tot vaststelling geldt een vaste termijn van 13 weken. De termijn gaat in vanaf de einddatum van uw project. Deze datum staat in de brief van uw subsidiebeschikking, tenzij u uw project verlengd heeft met onze goedkeuring. Bij de vaststelling berekenen wij welk subsidiebedrag u definitief ontvangt. Wij verrekenen het vastgestelde bedrag met de door u ontvangen voorschotten.

Hoogte van uw subsidie bij vaststelling

De definitieve vaststelling van de subsidie baseren wij op de kosten die u werkelijk heeft geïnvesteerd en voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidiepercentage voor vaststelling leest u in de brief van uw subsidiebeschikking.

De hoogte van uw subsidie bij vaststelling (Sv) berekenen wij met de formule Sv=(S/ Ib) × Iv

 • Sb = het maximum subsidiebedrag, zoals in de subsidiebeschikking staat;
 • Ib = subsidiabele investeringskosten (kosten die in aanmerking komen), zoals in de subsidiebeschikking staat;
 • Iv = subsidiabele investeringskosten (kosten die in aanmerking komen), zoals bij vaststelling is vastgesteld minus het verschil in opbrengsten, vergeleken met de opbrengsten die u opgeeft bij de aanvraag (zoals opbrengsten uit, aansluitbijdragen, fiscale regelingen, enzovoort).

De hoogte van uw subsidie bij de vaststelling is nooit hoger dan het maximum subsidiebedrag dat in uw subsidiebeschikking staat.

Voorbeelden van berekeningen

Basisberekening:

Maximum subsidiebedrag volgens de beschikking € 7.000.000
Subsidiale investeringskosten (volgens de beschikking) € 20.000.000
Subsidiepercentage bij verlening 35%

Als de werkelijke kosten hoger zijn dan begroot:

Werkelijke kosten bij vaststelling € 22.000.000
Vast te stellen subsidie € 7.000000

Als de werkelijke kosten lager zijn dan begroot:

Werkelijke kosten bij vaststelling € 18.000.000
Vast te stellen subsidie € 6.300.000

Wat stuurt u mee bij uw vaststellingsverzoek?

Wat gebeurt er als wij uw aanvraag afwijzen?

Wijzen wij uw subsidieverzoek af? Dit laten wij u per e-mail weten met een beschikking. Wij leggen u dit in een telefoongesprek verder uit. Afhankelijk van de reden voor afwijzing, bekijken wij met u of het zin heeft dat u een aangepaste (verbeterde) aanvraag naar ons stuurt.

Houd er rekening mee dat eerder gemaakte kosten bij een eventuele 2e indiening niet voor subsidie in aanmerking komen.

Vragen over de Warmtenetten Investeringssubsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?