Wat voor soort project wilt u financieren?

1. Natuur

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring als uw project gericht is op het ontwikkelen en versterken van de natuur- en landschappen. In overeenstemming met de visie van de gemeente voor de omgeving.

U leest er alles over op de webpagina.

Kies uw categorie

2.1 Biologisch landbouw

Biologische landbouw draagt bij aan een beter landbouwsysteem. In 2050 wil Nederland omgeschakeld zijn naar duurzame landbouw. Naar extensieve landbouw en met minder stikstofuitstoot.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën: 

 • produceren of verwerken van biologische landbouwprojecten 
 • deelname aan de kwaliteitsregeling voor het Europees Biologisch Keurmerk 

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

2.2 Duurzame land- en tuinbouw

Nederland wil land- en tuinbouw in de komende jaren verduurzamen. In 2050 wil Nederland omgeschakeld zijn naar duurzame landbouw. Naar extensieve landbouw en met minder stikstofuitstoot.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën:  

 • duurzame melkveehouderij
 • omschakelprogramma
 • zilte teelt
 • monomestvergister
 • voedselbossen

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

2.3 Glastuinbouw

De Nederlandse glastuinbouw heeft het grootste energiegebruik van alle land- en tuinbouwsectoren. Daarom willen we deze sector verduurzamen. In 2050 wil Nederland omgeschakeld zijn naar duurzame landbouw. Naar extensieve landbouw en met minder stikstofuitstoot.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën:   

 • Groen Label Kas
 • LED-verlichting in glastuinbouw.

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina. 

2.4 Eiwittransitie

De eiwittransitie is de overstap van dierlijke naar meer plantaardige voeding. Nederland wil de productie van plantaardige eiwitten en eiwitten uit reststromen en andere bronnen vergroten.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën:  

 • productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
 • insectenkweeksysteem 
 • bioraffinagesysteem.

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

Kies uw categorie

3.1 Biobased

Circulair ondernemen is het besparen van materialen en producten door ze te heroverwegen, verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, reviseren (upcyclen), recyclen en terug te winnen. 

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor andere toepassingen dan voedsel.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën:  

 • productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa
 • productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics.
   

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

3.2 Grondstofbesparing

Circulair ondernemen is het besparen van materialen en producten door ze te heroverwegen, verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, reviseren (upcyclen), recyclen en terug te winnen.

Grondstofbesparing richt zich op het verminderen van het gebruik van grondstoffen tijdens productieprocessen. Door het toepassen van een innovatieve technologie.

Onder deze projectcategorie valt de volgende subcategorie: 

 • grondstof besparende productieapparatuur 

Lees alles over de subcategorie en de voorwaarden op de webpagina.

3.3 Levensduurverlenging

Circulair ondernemen is het besparen van materialen en producten door ze te heroverwegen, verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, reviseren (upcyclen), recyclen en terug te winnen.

Levensduurverlenging richt zich op het hergebruiken van apparatuur en voorzieningen.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën:

 • productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik
 • apparatuur of voorziening voor demontage voor hergebruik of recycling
 • apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen.

Lees alles over de subcategorieën en voorwaarden op de webpagina.

3.4 Recycling

Circulair ondernemen is het besparen van materialen en producten door ze te heroverwegen, verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, reviseren (upcyclen), recyclen en terug te winnen.

Recycling richt zich op het verwerken van bestaande materialen tot nieuwe grondstof. Waarbij er gelet wordt op afvalscheiding en het terugwinnen van grond- of brandstoffen.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën: 

 • nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur
 • verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen
 • scheidingsapparatuur voor afval
 • apparatuur voor het chemisch verwerken van afvalstoffen.
   

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

3.5 Overig circulair

Circulair ondernemen is het besparen van materialen en producten door ze te heroverwegen, verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, reviseren (upcyclen), recyclen en terug te winnen.

Overig circulair gaat om projecten die niet overeenkomen met de projectomschrijving in de andere circulaire categorieën, maar wel voldoen aan de voorwaarden uit de algemene eisen van de categorie Circulaire economie.  

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

Kies uw categorie

4.1 Opwekken van duurzame energie

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen.
Het opwekken van duurzame energie draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën: 

 • windturbines
 • fotovoltaïsche cellen
 • zonnecollectoren
 • warmteopwekkers
 • waterkracht
 • aardwarmte
 • geavanceerde duurzame brandstoffenproductie
 • biogas-opwaardeerinstallatie
 • innovatieve energieopwekking.

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

 

4.2 Opslag en distributie van duurzame energie

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen.
Het opslaan van energie is een belangrijke manier om duurzamer om te gaan met energie. Dit is onmisbaar in een CO2-neutraal energiesysteem.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën: 

 • opslag duurzame energie
 • warmte– en koude distributie

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

4.3 Efficiënt gebruiken van energie

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen.
Het slim gebruiken en besparen van energie draagt bij aan een toekomstbestendig klimaat.

Onder deze projectcategorie vallen de volgende subcategorieën: 

 • procesintensificatie
 • koelen en vriezen
 • nuttig gebruik van restenergie.
   

Lees alles over de subcategorieën en de voorwaarden op de webpagina.

Kies uw categorie

5.1 Nieuwbouw woningen

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
Bij het bouwen van nieuwe woningen willen we rekening houden met verduurzaming. Om in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie.

Daarbij zijn er twee opties om te voldoen aan de eisen:

 • energieprestatie
 • milieuprestatie. 

Lees alles over de opties en de voorwaarden op de webpagina.

5.2 Herbestemming

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
Herbestemming richt zich op het hergebruiken van gebouwen en deze te vernieuwen tot woningen. 
Daarbij moet er rekening gehouden worden met de voorwaarden van duurzaam hout. 

Lees alles over  de voorwaarden op de webpagina.

5.3 Renovatie woningen

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
Renovatie van woningen richt zich op het gebruik van duurzame materialen tijdens het verbouwen van woningen door eigenaren of bewoners.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

5.5 Nieuwbouw utiliteitsgebouwen

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
Een utiliteitsgebouw is een gebouw waarvoor in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een energieprestatie-eis is vastgelegd. Met uitzondering van woningen.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

5.6 Renovatie utiliteitsgebouwen

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
Renovatie van utiliteitsgebouwen richt zich op het opknappen van de gebouwen en het verbeteren van de energielabel. 

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

5.7 Nieuwbouw gebouwen met industriefunctie

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
De categorie Nieuwbouwgebouw met een industriefunctie richt zich op het bouwen van nieuwe gebouwen die worden ingezet voor de industrie.  

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

5.8 Renovatie gebouwen met industriefunctie

In 2050 wil Nederland in alle gebouwen minder energie verbruiken en gebruikmaken van duurzame energie. 
De categorie Renovatie gebouwen met een industriefunctie richt zich op het renoveren van nieuwe gebouwen die worden ingezet voor de industrie.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

Kies uw categorie

6.1 Niet-railgebonden duurzame voertuigen

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

Niet-railgebonden duurzame voertuigen gaat om voertuigen voor vervoer van personen of goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

6.2 Duurzame binnenvaartschepen

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

De categorie duurzame binnenvaartschepen richt zich op binnenvaartschepen die voorzien zijn van een dieselelektrisch, batterij-elektrisch of brandstofcelsysteem of uitsluitend varen op waterstof, (bio-)LNG of (bio-)CNG, of een combinatie van deze technieken of brandstoffen.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

6.3 Mobiele werktuigen

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

In de categorie Mobiele werktuigen ligt de focus op werktuigen die alleen een elektrische of brandstofcel-aandrijfsysteem hebben. Hiermee worden werkzaamheden verricht op land en in de open lucht. 

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

6.4 Laad- en tankinfrastructuur

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

De categorie Laad- en tankinfrastructuur richt zich op waterstof-afleverstations en oplaadpunten voor elektrische voertuigen, vaartuigen of mobiele werktuigen.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

6.5 Voorzieningen voor elektrisch varen

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

De categorie Voorzieningen voor elektrisch varen richt zich op de aanschaf van een walstroomaansluiting aan boord van een schip, een walstroominstallatie op de kade of een waterstof brandstofvoorziening voor schepen.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

6.6 Mobiele aggregaten

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

De categorie Mobiele aggregaten focust op aggregaten met een elektrisch of brandstofcelsysteem. Hiermee wordt er van stroom voorzien op de bouwplaats of bij evenementen. 

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

6.7 Gekoeld transport

Ons verkeer en het transporteren van goederen zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom zetten we vol in op het minder schadelijk maken van mobiliteit voor het milieu.

De categorie Gekoeld transport focust  op het cryogeen gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto, oplegger of (zee)container.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

Kies uw categorie

7.1 Retentiegebied

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van de klimaatcrisis? Wij helpen u klimaatadaptief te bouwen.

De categorie Retentiegebied richt zich op de aanleg en inrichting of herinrichting van gebieden met een natuurcomponent om wateroverlast te voorkomen. 

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

7.2 Gebouw- en terreingebonden waterberging

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van de klimaatcrisis? Wij helpen u klimaatadaptief te bouwen.

De categorie Gebouw- en terreingebonden waterberging richt zich op de aanleg of inrichting van waterberging in stedelijk gebied. Hiermee wordt ter plekke gevallen regenwater opgevangen in het gebouw of op het terrein bij het gebouw. 

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

7.3 Innovatieve koeling van gebouwen

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van de klimaatcrisis? Wij helpen u klimaatadaptief te bouwen.

De categorie Innovatieve koeling richt zich op milieuvriendelijke technieken voor de koeling van gebouwen, zoals het afvoeren van warmte uit het gebouw, met een grotere energie-efficiëntie koelen van het gebouw of het voorkomen van de noodzaak tot mechanische koeling van het gebouw.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

7.4 Vegetatiedaken

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van de klimaatcrisis? Wij helpen u klimaatadaptief te bouwen.

Een vegetatiedak of groene gevel houdt in dat het dak wordt voorzien van beplanting, om bij hitte het dak koel te houden. Dit kan gecombineerd worden met voorzieningen om bij te dragen aan de biodiversiteit in steden. 

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.

7.5 Grondwater in veenweidegebieden

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van de klimaatcrisis? Wij helpen u klimaatadaptief te bouwen.

Groene daken en verticale tuinen kunnen helpen bij de isolatie van gebouwen en ze hebben een positief effect op de luchtkwaliteit. Deze categorie focust op het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden.

Lees alles over de voorwaarden op de webpagina.