Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)

02-02-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk.

De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
  • op zee wordt een 66 kV kabel aangelegd tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta)elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen transformatorstation op land;
  • uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. U kunt nu tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten uw zienswijze kenbaar maken.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 28 mei tot en met 8 juli 2021 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een inspraakbundel. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De stukken, inclusief de inspraakbundel, zijn digitaal beschikbaar op de pagina: Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) - fase 1.

Voorgeschiedenis

Het ministerie van EZK heeft samen met TenneT TSO B.V. op 8 en 10 juni 2021 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten zijn het proces, het tracé en de planning toegelicht. Er is mogelijkheid geboden om vragen via een chat te stellen. De gestelde vragen zijn gebundeld en beantwoord.

Hieronder vindt u de presentaties en de bundel.

Meer informatie

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.