Service menu right

Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk. De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
  • op zee wordt een 66 kV kabel aangelegd tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta)
  • elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen transformatorstation op land;
  • uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk.

Stand van zaken

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta). De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een Inspraak- en reactiebundel welke u via onderstaande link kunt downloaden.

De c-NRD is nog te downloaden via onderstaande link:

De c-NRD is ook in een interactieve versie beschikbaar.

Voorgeschiedenis

Op donderdag 20 en dinsdag 25 juni 2019 hebben inloopavonden plaats gevonden te Wijk aan Zee en Beverwijk. De gebruikte posters (pdf, 9 MB) kunt u nog bekijken.

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Het ter inzage leggen van het voornemen en voorstel voor participatie is een nieuwe stap, waarbij vooruit wordt gelopen op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in werking. Deze ter inzagelegging is geen formele stap in de procedure. Er wordt daarom ook niet gesproken over zienswijzen, maar over reacties. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat de eindresultaten hier doorgaans voor iedereen beter van worden. Doel van het ophalen van deze reacties is om de belangen van omgevingspartijen vanaf het begin een plek in het project en in de afwegingen te geven. In totaal zijn er 25 reacties binnengekomen. Tijdens de terinzagelegging zijn er twee keer werksessies georganiseerd met belanghebbenden bij het onshore (op land) en offshore (op zee) gedeelte van het project: op 14 en 28 maart. Bij deze werksessies hebben stakeholders input gegeven op de te onderzoeken alternatieven en de te doorlopen procedure. Er is veel informatie opgehaald uit deze werksessies en de ingediende reacties op het voornemen en participatieplan. De meeste input betreft informatie over wat er speelt in het plangebied en wat belangrijke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld ontwikkelingen, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, bereikbaarheid etc.) en de manier waarop de omgeving tot nu toe bij dit project en het lopende project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is betrokken. Verder zijn er veel reacties gekomen die aandacht vragen voor geluid en gezondheid, de locatie van het transformatorstation en de noodzaak tot aansluiten op hoogspanningsstation Beverwijk. Deze informatie is gebruikt om de route-alternatieven voor de kabel te ontwikkelen en om het beoordelingskader vast te stellen (wat gaan we onderzoeken) in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). De concept Notitie reikwijdte en detailniveau ligt vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2019 ter inzage. Daarop kunnen formele zienswijzen worden ingediend.

Ook zijn deze reacties gebruikt om het participatieplan aan te passen voor de volgende fase, tot aan de keuze voor een voorkeursalternatief. Het aangepaste participatieplan is te downloaden via onderstaande link:

De binnengekomen reacties op het voornemen en het voorstel voor participatie zijn gebundeld in een reactiebundel. In de Reactienota Voornemen en Participatie vindt u onze antwoorden op de hoofdpunten uit de ingediende reacties en wordt aangegeven of en hoe dit terugkomt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De reactiebundel en Reactienota Voornemen en Participatie zijn te downloaden via onderstaande links:

De verslagen van de werksessies zijn te downloaden via onderstaande link:

Het voornemen en particiaptieplan is nog te downloaden via onderstaande link:
Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Hollandse Kust (west Beta) gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk.

 

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee Hollandse Kust kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, 070 379 89 79.