Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)

02-02-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk.

De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
  • op zee wordt een 66 kV kabel aangelegd tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta)elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen transformatorstation op land;
  • uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het eerstvolgende inspraakmoment is tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.

Stand van zaken

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een voorkeursalternatief voor de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (west Beta) gekozen. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op basis van de Integrale Effectenanalyse, de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden, Rijkswaterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is een variant van het meest noordelijke tracé op zee (4a) en de optimalisatie van het meest zuidelijke tracé 1 op land.

In de periode van 10 februari 2020 tot en met 9 maart 2020 kon men een reactie op de Integrale Effectenanalyse indienen. Hierop zijn 20 reacties gekomen. Naast deze reacties heeft de minister ook een aantal adviezen ontvangen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 11 december 2019 een advies uitgebracht over het Milieueffectrapport fase 1. Rijkswaterstaat heeft op 24 februari 2020 een advies gegeven voor de kabelroute op zee. En tenslotte hebben de regionale overheden (provincie Noord-Holland, de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op 24 april 2020 een gezamenlijk advies uitgebracht voor de kabelroute op land. Deze adviezen en de reactiebundel zijn hieronder te zien. Tevens zijn hieronder de reactienota (met daarin een antwoord op de ontvangen reacties) en de brief aan de regionale overheden in reactie op het regioadvies weergegeven. In augustus 2020 is een update van het participatieplan kabelaansluitling verschenen.

Het VKA is in overeenstemming met de uitgebrachte adviezen van de regionale overheden over het landtracé en met het advies van Rijkswaterstaat over het zeetracé.

Vervolgproces en voorbereidingsbesluit

Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een ontwerp-inpassingslan. Dit is een bestemmingsplan op Rijksniveau. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd ontwikkelingen voordoen die het gebied minder geschikt maken voor de realisatie van Net op zee Hollandse Kust (west Beta), hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit is op 28 mei 2020 in werking getreden en is een digitaal besluit dat is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook de printversie downloaden.

Zoals hierboven aangegeven wordt het voorkeursalternatief vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze verder wordt uitgewerkt. Het voorkeursalternatief is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bevoegde gezagen. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen/-ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Integrale Effectenanalyse

Van 10 februari tot en met 9 maart 2020 was het mogelijk om een reactie te geven op de Integrale effectenanalyse (IEA) en het onderliggende milieueffectrapport deel 1 (MER) van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Op donderdag 13 februari 2020 is er in Wijk aan Zee een inloopbijeenkomst over de IEA georganiseerd. Deze inloopbijeenkomst is druk bezocht. Tijdens deze bijeenkomst konden bezoekers ook een mondelinge reactie geven op de IEA. De reactiebundel met alle reacties op de IEA kunt u hieronder vinden.

De interactieve versie van zowel de Integrale Effectenanalyse (IEA) als het Milieueffectrapport (MER) deel 1 zijn nog beschikbaar.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 18 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld.

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 heeft de concept-NRD van dit project ter inzage gelegen. In die periode zijn er twintig zienswijzen en twee reacties van overheden ontvangen. De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen. De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolg onderzoek voor het project. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord. Op 29 juli 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD en de ontvangen zienswijzen en reacties. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Digitale Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voorgeschiedenis

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Het ter inzage leggen van het voornemen en voorstel voor participatie is een nieuwe stap, waarbij vooruit wordt gelopen op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2022 in werking. Deze ter inzagelegging is geen formele stap in de procedure. Er wordt daarom ook niet gesproken over zienswijzen, maar over reacties.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat de eindresultaten hier doorgaans voor iedereen beter van worden. Doel van het ophalen van deze reacties is om de belangen van omgevingspartijen vanaf het begin een plek in het project en in de afwegingen te geven. In totaal zijn er 25 reacties binnengekomen. Tijdens de terinzagelegging zijn er twee keer werksessies georganiseerd met belanghebbenden bij het onshore (op land) en offshore (op zee) gedeelte van het project: op 14 en 28 maart. Bij deze werksessies hebben stakeholders input gegeven op de te onderzoeken alternatieven en de te doorlopen procedure.

Er is veel informatie opgehaald uit deze werksessies en de ingediende reacties op het voornemen en participatieplan. De meeste input betreft informatie over wat er speelt in het plangebied en wat belangrijke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld ontwikkelingen, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, bereikbaarheid etc.) en de manier waarop de omgeving tot nu toe bij dit project en het lopende project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is betrokken.

Verder zijn er veel reacties gekomen die aandacht vragen voor geluid en gezondheid, de locatie van het transformatorstation en de noodzaak tot aansluiten op hoogspanningsstation Beverwijk. Deze informatie is gebruikt om de route-alternatieven voor de kabel te ontwikkelen en om het beoordelingskader vast te stellen (wat gaan we onderzoeken) in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). De concept Notitie reikwijdte en detailniveau heeft van 7 juni tot en met 18 juli 2019 ter inzage gelegen. Daarop was het mogelijk formele zienswijzen in te dienen.

Ook zijn deze reacties gebruikt om het participatieplan aan te passen voor de volgende fase, tot aan de keuze voor een voorkeursalternatief. Het aangepaste participatieplan is hieronder te vinden.

De binnengekomen reacties op het voornemen en het voorstel voor participatie zijn gebundeld in een reactiebundel. In de Reactienota Voornemen en Participatie vindt u onze antwoorden op de hoofdpunten uit de ingediende reacties en wordt aangegeven of en hoe dit terugkomt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Er zijn verslagen gemaakt van de werksessies.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Hollandse Kust (west Beta) gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk.

Meer informatie

Informatie over de verschillende projecten net op zee Hollandse Kust kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.