Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden

02-02-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland. Mogelijke aansluitpunten op het vasteland zijn Burgum, Vierverlaten en Eemshaven.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het eerstvolgende inspraakmoment is tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.

Stand van zaken

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een voorkeursalternatief (VKA) voor de netaansluiting van het toekomstige windpark in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden gekozen. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op basis van de integrale effectenanalyse (IEA), de ingediende reacties en de adviezen van de regionale overheden, Rijkswaterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Bij het tracé Eemshaven west lopen de kabels zo'n 85-90 kilometer door de Noordzee via de oostelijke punt van Schiermonnikoog door de Waddenzee. Hierbij wordt rekening gehouden met het defensiegebied, scheepvaart, ecologie, visserij en vergunde en zoekgebieden voor zandwinning. In de toekomst is het waarschijnlijk dat meer verbindingen voor windparken op zee nodig zijn. Om de ruimte in de Waddenzee ruimtelijk zo optimaal mogelijk te benutten, is het tracé zoals voorgesteld in de integrale effectenanalyse aangepast naar een aanlanding meer naar het westen toe. Zo gaat het tracé in een rechte lijn door de Waddenzee. Het tracé komt vervolgens aan land, waarna het tracé parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven loopt. Er zijn voor het transformatorstation twee opties mogelijk in het Eemshavengebied: de locatie Waddenweg en de Middenweg. Beide locaties worden komende tijd verder uitgewerkt, waardoor de geschiktheid beter ingeschat kan worden en het ministerie van EZK een keuze kan maken voor het beste alternatief.

Overzichtskaartje_VKA_IEA_VBB

In de periode van 8 juni 2020 tot en met 6 juli 2020 kon men een reactie op de Integrale effectenanalyse (IEA) indienen. Hierop zijn 44 reacties gekomen. Naast de reacties op de IEA heeft de minister een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, van Rijkswaterstaat (reactie 10 uit de bundel) en dertien Groningse en Friese lokale en regionale overheden ontvangen.

Bekijk hieronder het filmpje over het gekozen voorkeursalternatief.

 • Uitgeschreven tekst

  *Muziek speelt*

  Beeldtekst: Net op Zee.
  Ten noorden van de Waddeneilanden.
  Besluit minister voorkeursalternatief.

  Anne Melchers – Projectleider EZK voor NOZ TNW:
  We hebben als wereld een klimaatprobleem. Daarvoor hebben we internationaal afspraken gemaakt, waarbij we CO2-uitstoot naar beneden willen krijgen. En in Nederland kunnen wij dat heel mooi via wind op zee, maar al die energie die op zee geproduceerd wordt, moet ook aan land komen. En daar is het project ten noorden van de Waddeneilanden voor.

  *Muziek speelt*

  Anne Melchers – Projectleider EZK voor NOZ TNW:
  Het windpark ten noorden van de Waddeneilanden moet in 2027 opgeleverd zijn, dus dan moet onze netverbinding ook klaar zijn. Het windgebied is goed voor 700 megawatt en dat komt overeen met ongeveer 700.000 huishoudens qua elektriciteitsgebruik. Tennet is de initiatiefnemer voor het net op zee. Zij zijn dus degene die dit project gestart zijn, en als het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij degene die de begeleiding doen, de procedure uitvoeren en dus het bevoegd gezag zijn. We zitten nu op het punt waarbij de minister van Economische Zaken en Klimaat samen met andere ministeries heeft gekozen, voor een voorkeursalternatief. Wat is het tracé wat in zijn ogen het beste is om verder uit te werken?

  Frank Timmer – Projectleider Tennet voor NOZ TNW.
  De afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met de omgeving, dan heb je het over bewoners, belangenorganisaties en overheden, gezocht naar mogelijke routes om het windpark op zee aan te sluiten op een hoogspanningsstation op het land. We hebben daarbij drie mogelijke locaties onderzocht waar technisch gezien aangesloten kan worden. Dan hebben we het over Burgum in Friesland, Vierverlaten en Eemshaven in de provincie Groningen. Na elk van die drie stations hebben we ook drie routes onderzocht, dus in totaal zijn negen routes afgelopen anderhalf jaar de revue gepasseerd. De negen routes hebben we in een integrale effectanalyse met elkaar vergeleken op een vijftal thema's. We hebben gekeken naar effect op milieu, op techniek, op kosten, de omgeving en toekomstvastheid. Uit de integrale effectanalyse is gebleken dat er niet één duidelijke winnaar is, één tracé dat het beste scoort. Wel hebben we gezien dat een aantal tracés dat we daar waarschijnlijk geen vergunning voor krijgen, bijvoorbeeld vanwege effect op de natuur. Daarnaast is er een aantal van de negen tracés die ongeveer gelijk scoort qua effecten dus niet heel onderscheidend zijn.

  Anne Melchers – Projectleider EZK voor NOZ TNW:
  De minister heeft gekozen voor een voorkeursalternatief en heeft daarbij geluisterd naar het regioadvies van de 13, lokale en regionale overheden. Het regioadvies geeft aan dat de Eemshaven een logische aanlandplek is, omdat de bestaande industrie verduurzaamd kan worden en het een impuls geeft aan de regio. De minister volgt dit advies en kiest daardoor voor Eemshaven-West, omdat dat in zijn ogen het tracé is wat het beste de Eemshaven eigenlijk benaderd. Het tracé Eemshaven-West gaat lang door agrarische gronden en heeft mogelijk dan ook wel echt veel effecten op de landbouw. Dat is iets wat je natuurlijk zo min mogelijk wilt, dus de minister heeft gevraagd om in de uitwerking van dit tracé rekening te houden om deze effecten zo min mogelijk te laten optreden.

  Frank Timmer – Projectleider Tennet voor NOZ TNW.
  Sinds het concept-regioadvies, wat in juni gepubliceerd is, hebben we de route al op een aantal plekken wat verbeterd. We hebben bijvoorbeeld de route langs perceelgrenzen gelegd om de effecten op landbouw te verminderen en we hebben ook gekeken hoe we de Waddenzee zo kort mogelijk kunnen doorkruisen. Nu het voorkeursalternatief gekozen is door de minister van Economische Zaken en Klimaat, gaan we dat verder uitwerken, samen met de omgeving, en daarbij is een belangrijke rol voor de grondeigenaren en de bewoners, maar ook de lokale regionale overheden en belangenorganisaties. We zullen daarvoor ook een aantal werkgroepen inrichten, bijvoorbeeld werkgroep natuur en een werkgroep landbouw. Ook in deze fase kan iedereen meedenken. Mocht je daar interesse hebben, kun je ze aanmelden via onderstaand mailadres.
  Op de website van Tennet is daarnaast een project-atlas ingericht waar vragen en opmerkingen geplaatst kunnen worden die binnen enkele werkdagen beantwoord zullen zijn.

  Anne Melchers – Projectleider EZK voor NOZ TNW:
  Normaal gesproken hou je na een voorkeursalternatief-moment informatieavonden. Door corona kan dat niet dus doen we het op deze manier. Mocht je thuis vragen hebben en wil je meer weten, benader dan even hier de de website van Bureau Energieprojecten zodat we een afspraak kunnen maken om een toelichting te geven. Tegelijk met het voorkeuersalternatief wordt er een voorbereidingsbesluit genomen. Dit is een besluit wat ervoor zorgt dat er eigenlijk, totdat we definitieve keuzes gemaakt hebben, het VKA, dat er een bescherming op zit, een reservering. Zodat bijvoorbeeld mensen geen schuur gaan bouwen op het tracé. Tegen het voorbereidingsbesluit is het niet mogelijk om in beroep te gaan. Dat moment komt eigenlijk pas volgend jaar. We zullen in het najaar van 2021 naar buiten gaan met het ontwerp-inpassingsplan en dat is het moment waarop iedereen weer zijn reactie kan geven daarop.

  *Muziek stopt*

  Beeldtekst: Heeft u nog vragen?
  Stel deze via het contactformulier op www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden of bel tijdens kantooruren met Bureau Energieprojecten: 070-379 89 79
  Geproduceerd door de Rijksoverheid.

Vervolgproces en voorbereidingsbesluit

Het VKA wordt uitgewerkt in een inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan op Rijksniveau. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd ontwikkelingen voordoen die het gebied minder geschikt maken voor de realisatie van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, hebben de ministers van EZK en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit is op 14 januari 2021 in werking getreden en heeft van 15 januari 2021 t/m 25 februari 2021 ter inzage gelegen.

Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder kunt u de printversie nog downloaden.

Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze verder wordt uitgewerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bevoegde gezagen. Een voorontwerp inpassingsplan dat aan bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en provincie wordt voorgelegd. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting eind 2021 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen/-ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Actualisatie participatieplan

Het eerder gepubliceerde participatieplan is geactualiseerd. In de geactualiseerde versie staat beschreven hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving in de komende fase van het project plaatsvindt. Deze fase start met de bekendmaking van het voorkeursalternatief en loopt door tot en met de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten. De ervaringen die in eerdere fases van het project met de participatie zijn opgedaan, zijn hierin meegenomen.

Voorgeschiedenis

In de periode dat men een reactie kon indienen op de IEA heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 16 juni 2020 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is op deze pagina en op de projectsite van TenneT één jaar lang terug te kijken. Via de website van TenneT is het ook mogelijk om vragen persoonlijk door te geven via ‘bekijk de routes’ of de contact knop op de projectenwebsite.
Daarnaast zijn er vier online vragensessies georganiseerd waarop doorgepraat kon worden over de uitkomsten van de IEA en het milieueffectrapport (MER) fase 1. Deze vragensessies hebben de nadruk op de routes naar één aansluitlocatie (Burgum, Vierverlaten, Eemshaven) gelegd. De interactieve versie van zowel de IEA als het MER fase 1 blijven beschikbaar op de projectwebsite van TenneT.
Het IEA, MER fase 1 en onderliggende stukken zijn hieronder nog te bekijken.

Op 31 januari 2020 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. In de NRD zijn 9 mogelijke kabeltracés en 6 zoekgebieden voor een transformatorstation beschreven.

Van 27 september tot en met 7 november 2019 heeft de concept-NRD ter inzage gelegen. In die periode zijn er 31 zienswijzen en 6 reacties van overheden ontvangen.

De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen. De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolgonderzoek voor het project. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Op 2 december 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD en de ontvangen zienswijzen en reacties.

In oktober 2019 hebben informatieavonden plaatsgevonden, te weten op 8 oktober te Burgum, 9 oktober op Schiermonnikoog, 14 oktober te Roodeschool, 15 oktober te Dokkum en 16 oktober te Garnwerd. Op 10 oktober heeft er een spreekuur plaatsgevonden op Ameland.

Van 8 maart tot en met 18 april 2019 was het mogelijk om te reageren op het voornemen en voorstel participatieplan van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Alternatieve kabeltracés

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’).

Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Ten noorden van de Waddeneilanden gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op de bestaande hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten en Burgum.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite, daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.