Service menu right

Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland. Mogelijke aansluitpunten op het vasteland zijn Burgum, Vierverlaten en Eemshaven.

Stand van zaken Integrale effectenanalyse en voorkeursalternatief

Van 8 juni tot en met 6 juli 2020 kon eenieder een reactie geven op de Integrale effectenanalyse (IEA) en het onderliggende milieueffectrapport fase 1 (MER) van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden.

Vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 16 juni 2020 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is op deze pagina en op de projectsite van TenneT één jaar lang terug te kijken. Via de website van TenneT is het ook mogelijk om vragen persoonlijk door te geven via ‘bekijk de routes’ of de contact knop op de projectenwebsite.

Daarnaast zijn er vier online vragensessies met het ministerie van EZK, TenneT en onderzoeksbureau Witteveen+Bos georganiseerd waarop doorgepraat kon worden over de uitkomsten van de IEA en het milieueffectrapport (MER) fase 1. Deze vragensessies hebben de nadruk op de routes naar één aansluitlocatie (Burgum, Vierverlaten, Eemshaven) gelegd. De interactieve versie van zowel de IEA als het MER fase 1 blijven beschikbaar op de projectwebsite van TenneT.

De Commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht over het MER fase 1.

Hieronder vindt u de IEA, het MER fase 1 (hoofd- en deelrapporten en bijlagen) en de reactiebundel op de IEA.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Actualisatie participatieplan

Het eerder gepubliceerde participatieplan is geactualiseerd. In de geactualiseerde versie staat beschreven hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving in de komende fase van het project plaatsvindt. Deze fase start met de publicatie van de IEA en loopt door tot en met oktober 2020. De ervaringen die in eerdere fases van het project met de participatie zijn opgedaan, zijn hierin meegenomen.

Het participatieplan van september 2019 kunt u ook nog bekijken.

Voorgeschiedenis

Op 31 januari 2020 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. In de NRD zijn 9 mogelijke kabeltracés en 6 zoekgebieden voor een transformatorstation beschreven.

Van 27 september tot en met 7 november 2019 heeft de concept-NRD ter inzage gelegen. In die periode zijn er 31 zienswijzen en 6 reacties van overheden ontvangen.

De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen. De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolgonderzoek voor het project. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Op 2 december 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD en de ontvangen zienswijzen en reacties.

In oktober 2019 hebben informatieavonden plaatsgevonden, te weten op 8 oktober te Burgum, 9 oktober op Schiermonnikoog, 14 oktober te Roodeschool, 15 oktober te Dokkum en 16 oktober te Garnwerd. Op 10 oktober heeft er een spreekuur plaatsgevonden op Ameland.

Van 8 maart tot en met 18 april 2019 was het mogelijk om te reageren op het voornemen en voorstel participatieplan van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Alternatieve kabeltracés

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’).

Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Ten noorden van de Waddeneilanden gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op de bestaande hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten en Burgum.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite, daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.