Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens

Gepubliceerd op:
28 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 november 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft het voornemen om deze hoogspanningsverbinding te realiseren. De aanleg is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert. Samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bepaalt hij waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 juli 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waarin de RCR-procedure is opgenomen. Bij dit project wordt vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om medio 2023 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) te publiceren, in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het projectbesluit te publiceren. De aanleg van de nieuwe verbinding vindt hierna plaats.

Waarom is het project nodig?

De nieuwe verbinding is nodig om de energietransitie te faciliteren en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De verwachting is dat deze vanaf 2025 optreden en na 2030 sterk in risico toenemen, als gevolg van meer duurzame opwek en meer vraag naar elektriciteit. De verbinding is ook nodig voor meer internationaal stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa. Bovendien zorgt het voor meer ruimte op onderliggende netten. 

Naast de hoogspanningsverbinding Vierverlaten - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Diemen - Lelystad - Ens en Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel/ Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

Stand van zaken

Het project start met het kennisgeven van het voornemen en de participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan.

In diverse lokale media en in de Staatscourant van 17 november 2022 is kennisgeving van het voornemen gedaan. Op 18 november 2022 is in de Staatscourant een rectificatie op deze kennisgeving geplaatst.

Waar kunt u de documenten inzien?

Het voornemen en het voorstel voor participatie kunt u vanaf vrijdag 18 november tot en met donderdag 29 december 2022 tijdens reguliere openingstijden op papier inzien op het gemeentehuis van Groningen:

  • gemeentehuis Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen

Het voornemen en het voorstel voor participatie is digitaal te raadplegen bij:

  • gemeentehuis gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord

Het document kunt u hieronder ook digitaal inzien.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over dit project kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 18 november tot en met 29 december 2022.

U kunt hierbij denken aan:

  • Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek/uitvoeren van onderzoek naar de tracéopties?
  • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?
  • Is of komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

Digitaal
Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post
U kunt per post reageren door een reactie te sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt  Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling
Wilt u liever mondeling reageren? Dat kan door te bellen met Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9:00 uur tot 12:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé wordt binnen vijf maanden na het publiceren van de kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Online informatieavond

Op donderdag 1 december 2022 vindt van 19:00 uur tot 20:00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze online informatiebijeenkomst krijgt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK.

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier. Als u wilt kunt u hier ook alvast een vraag meesturen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Voor meer informatie over het project en het inzien van de projectatlas kijkt u op de website van TenneT: www.tennet.eu/vierverlaten-ens.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?