Wind op zee - IJmuiden Ver kavels V - VI

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2022

In het Nationaal waterplan zijn gebieden aangewezen als windenergiegebied. Daarbij is er voor gekozen om alleen de contouren van de gebieden aan te geven. IJmuiden Ver is een van deze gebieden. Deze aanwijzing wordt in het (ontwerp van het) Programma Noordzee herbevestigd. Het aangewezen windenergiegebied IJmuiden Ver ligt in de Nederlandse exclusieve economische zone. Het gebied ligt op ongeveer 62 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Van 1 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor de kavels V en VI in het windenergiegebied IJmuiden Ver ter inzage. In de Staatscourant van 30 juni 2022 is hiervan kennisgeving gedaan.

Waar kunt u de c-NRD inzien?

De c-NRD kunt u van 1 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 tijdens reguliere openingstijden inzien op ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79. U kunt op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien.

De c-NRD kunt u ook hieronder raadplegen.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 1 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt
Windenergiegebied IJmuiden Ver kavels V en VI cNRD
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De terinzagelegging van de cNRD is de eerste stap om uiteindelijk kavelbesluiten te nemen. De cNRD wordt ook aan de wettelijke adviseurs voorgelegd. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van die notitie worden de milieueffectrapporten opgesteld. Deze milieueffectrapporten vormen de onderbouwing voor de kavelbesluiten van kavels V en IV in windenenergiegebied IJmuiden Ver. De milieueffectrapporten komen, samen met de ontwerpkavelbesluiten ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen daar ook weer op reageren. Dit wordt onder andere aangekondigd in de Staatscourant en op deze website.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?