Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden

Gepubliceerd op:
12 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
16 december 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden (700 MW)) naar het vasteland. Naar aanleiding van vragen uit de omgeving over het gepubliceerde voorkeursalternatief (VKA) en de versnelde aanwijzing van extra windenergiegebieden heeft het ministerie van EZK besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijke aanlandroutes door het Waddengebied. Dit is gebeurd in het onderzoek ‘Innovatie doorkruising Waddengebied. Parallel daaraan liep het programma 'Verkenning Aanlanding Wind Op Zee' (VAWOZ). Naar aanleiding van de verkenning en het onderzoek heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de lopende procedure van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden en de aanlanding gezamenlijk met het nieuwe Windgebied 5-oost in een nieuw ruimtelijk programma verder te onderzoeken.

Stand van zaken

De afgelopen periode zijn er in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat diverse onderzoeken verricht om een beter beeld te krijgen van de kansrijkheid van nieuwe aanlandingsalternatieven van windenergie op zee. Dit is gebeurd in het kader van de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ). Daarnaast zijn in het Aanvullend Programma Noordzee nieuwe windenergiegebieden op zee aangewezen, waaronder Windgebied 5-oost (4 GW) dat noordelijk van het Windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden ligt.

In het Onderzoek Innovatie Doorkruising Waddengebied zijn de mogelijke kabeltracés door het Waddengebied onderzocht. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat alle zeven verkende routes uitdagingen kennen op het gebied van ecologie, landbouw, uitvoerbaarheid en/ of vergunbaarheid maar theoretisch gezien voldoende ruimte hebben om 4,7 GW aan te laten landen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook in de praktijk mogelijk is.

De staatssecretaris heeft daarom besloten om de aanlanding van TNW en Windgebied 5-oost in één ruimtelijk programma te combineren. Hierdoor kan met een integrale blik naar de opgave in het Waddengebied gekeken worden. Het doel van het programma is het trechteren van de zeven route-opties alvorens de ruimtelijke procedure te starten. Hierbij zullen ook de meer oostelijk gelegen routeopties verder onderzocht worden op de vergunbaarheid, technische mogelijkheden en ecologische impact. Er is besloten dat er op dit moment geen nieuw voorbereidingsbesluit zal komen, omdat er een programma voor aansluiting in Eemshaven komt. In dit programma zullen meerdere potentiële routes onderzocht worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Kamerbrief VAWOZ die de staatssecretaris van EZK onlangs heeft verstuurd.

Vervolgproces

De staatssecretaris van EZK heeft besloten om de aanlanding van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden en de aanlanding van het nieuwe Windgebied 5-oost in een nieuw ruimtelijk programma gezamenlijk verder te onderzoeken.

De procedure voor de aanlandingsroute vanuit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden staat los van de procedure voor het windpark. Het windpark is niet afhankelijk van de keuze voor een specifiek aanlandingsroute en de voorbereidingen voor het kavelbesluit van het windpark worden voorgezet. Hierbij worden geen onomkeerbare stappen gezet.

Als onderdeel van de voorbereidingen voor het windpark is in december 2021 de vastgestelde NRD van het kavelbesluit Ten noorden van de Waddeneilanden gepubliceerd. Begin 2022 zal het ontwerpkavelbesluit en het bijbehorende Milieueffectrapport gepubliceerd worden.

Participatieplan

Binnen het ruimtelijk programma zullen belanghebbenden regelmatig worden betrokken. We zetten de samenwerking daarom graag voort met bestaande en nieuwe stakeholders. Op korte termijn verschijnt er een nieuwe participatieplan waarin beschreven staat hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving zal plaatsvinden. Eerdere ervaringen worden hierin meegenomen.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de voorgeschiedenis, de reactiebundel en het regioadvies, het voorbereidingsbesluit, de actualisatie van het participatieplan, en de alternatieve kabeltracés van dit project vindt u op de pagina: Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden - Voorgeschiedenis.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite, daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?