Gaswinning VDW

Gepubliceerd op:
14 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) een verzoek ontvangen voor het winnen van aardgas uit de gasvelden VDW-A en VDW-B gelegen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Op deze pagina leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Vermilion heeft het ministerie laten weten een nieuwe gaswinningslocatie te willen aanleggen voor gaswinning uit de gasvelden VDW-A en VDW-B. Er moet ook een leiding worden aangelegd die wordt aangesloten op het ondergrondse gasleidingsnetwerk.

Het ministerie neemt de aanvraag in behandeling en past de rijkscoördinatieregeling (RCR) toe. Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de winningslocatie en de aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk komen. De rijkscoördinatieregeling is hier wettelijk verplicht omdat een deel van de velden onder een beschermd natuurgebied (Natura-2000) ligt.

Over het voornemen tot de gaswinning uit deze velden zijn eerder dit jaar verscheidene informatiesessies voor belangstellenden georganiseerd. Ook is er een werksessie geweest waarvoor belanghebbenden waren uitgenodigd.

Wat houdt het project in?

Op de kaart hieronder staan onder andere de gasvelden VDW-A en VDW-B in het geel en de omliggende gasleidingen (de rode lijnen). Bron: Vermilion Energy Netherlands B.V.

Vermilion produceert op meerdere locaties in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. De gasvelden VDW-A en VDW-B liggen op een diepte van circa 2 km en zijn niet eerder in productie genomen. De gasvelden maken deel uit van de al bestaande winningsvergunningen met de naam Gorredijk en Drenthe VI en liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf (zie de afbeelding).

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Stand van zaken

Na diverse onderzoeken zijn de 1e fase van het Milieueffectrapport (MER fase 1) en de integrale effectanalyse (IEA) opgesteld. De MER fase 1 en de IEA hebben van 10 mei tot en met 6 juni 2022 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen hierop een reactie geven. Van bewoners, organisaties en overheden zijn in totaal 45 reacties ontvangen.

Op 12 juli 2022 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een voorlopig tussentijds toetsingsadvies uitgebracht over het milieueffectrapport. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Alle reacties en het advies van de commissie worden deze zomer verwerkt en ook in een antwoordnota bijeengebracht. Waar nodig worden de MER fase1 en IEA aangepast en aangevuld. Begin oktober verwachten we daarover opnieuw een gesprek met de Commissie m.e.r.

De reactiebundel en antwoordnota zullen we daarna op deze website zetten alsmede de bijgewerkte versies van MER fase1 en IEA. Daarna zal de staatssecretaris een besluit nemen over het voorkeursalternatief.

De stukken kunt u hieronder nog raadplegen.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning VDW. In die periode was het mogelijk om uw zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in de inspraakbundel. Op 2 november 2021 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. is integraal overgenomen. Het vaststellingsbesluit, de vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Nota van Antwoord op de zienswijzen concept-NRD kunt u hieronder vinden.

Van 18 december 2020 tot en met 20 februari 2021 heeft het voornemen en participatieplan van het project Gaswinning VDW ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Hieronder vindt u de Reactienota voornemen en participatieplan (juli 2021), het voorstel voornemen en participatie (juli 2021), het voorstel voornemen en participatie (december 2020) en de inspraakbundel.

Presentatie digitale informatiebijeenkomsten

Hieronder vindt u de presentatie van de digitale informatiebijeenkomsten over:

  • de concept-NRD van 8 september 2021
  • de procedure en participatie van 9 en 11 februari 2021

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de rijkscoördinatieregeling gaswinning VDW, fase Voornemen en Participatie.

Meer informatie

Meer informatie over het project kunt u vinden op de projectwebsite van Vermilion. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?