Wind op zee - IJmuiden Ver kavel Gamma

Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2024
Gepubliceerd op:
27 juni 2022

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor het windpark op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit park maakt onderdeel uit van windenergiegebied IJmuiden Ver dat is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Het gebied ligt op ongeveer 62 km afstand van de kust en bestaat uit de kavels IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en de kavel IJmuiden Ver Gamma. De kavel IJmuiden Ver Gamma biedt ruimte voor een windpark van circa 2 GW.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

De kavel Gamma werd tot voor kort aangeduid als IJmuiden Ver kavels V-VI. Onlangs heeft een naamwijziging plaatsgevonden. Er wordt nu gesproken over IJmuiden Ver Gamma. In eerdere documenten wordt nog verwezen naar de oude naam IJmuiden Ver kavels V – VI.

Meer informatie over deze naamwijziging en het project vindt u op de pagina: Windenenergiegebied IJmuiden Ver.

Stand van zaken

De minister voor Klimaat en Energie heeft onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Van dit voorbereidingsbesluit is op donderdag 7 maart 2024 kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donderdag 7 maart 2024.

Voorgeschiedenis

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 2 juni 2023 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld voor kavel Gamma in windenergiegebied IJmuiden Ver. Op 22 juni 2023 is hiervan in de Staatscourant kennisgeving gedaan. Van 1 juli tot en met 11 augustus 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen met het oog op de milieueffectrapportage. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen op de concept-NRD kunt u terugvinden in de inspraakbundel. De reactie op de ontvangen zienswijzen vindt u terug in de vastgestelde NRD.

Voorbereidingsbesluit 2023

De minister voor Klimaat en Energie (KE) heeft in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) op 22 februari 2023 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?