Wind op zee - IJmuiden Ver kavel Gamma

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2023

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor het windpark op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit park maakt onderdeel uit van windenergiegebied IJmuiden Ver dat is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Het gebied ligt op ongeveer 62 km afstand van de kust en bestaat uit de kavels IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en de kavel IJmuiden Ver Gamma. De kavel IJmuiden Ver Gamma biedt ruimte voor een windpark van circa 2 GW.

De kavel Gamma werd tot voor kort aangeduid als IJmuiden Ver kavels V-VI. Onlangs heeft een naamwijziging plaatsgevonden. Er wordt nu gesproken over IJmuiden Ver Gamma. In eerdere documenten wordt nog verwezen naar de oude naam IJmuiden Ver kavels V – VI. Meer informatie over deze naamwijziging en het project vindt u op de pagina Windenenergiegebied IJmuiden Ver.

Stand van zaken

Van 1 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor de kavels V en VI in het windenergiegebied IJmuiden Ver. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. In de inspraakbundel vindt u de zienswijzen die op de concept-NRD zijn binnengekomen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau van dit project. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

De concept-NRD en de inspraakbundel kunt u hieronder raadplegen.

Voorbereidingsbesluit

De minister voor Klimaat en Energie (KE) heeft in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) op 22 februari 2023 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?