Wind op zee - IJmuiden Ver kavels V - VI

Gepubliceerd op:
27 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2022

In het Nationaal waterplan zijn gebieden aangewezen als windenergiegebied. Daarbij is er voor gekozen om alleen de contouren van de gebieden aan te geven. IJmuiden Ver is een van deze gebieden. Deze aanwijzing is in het Programma Noordzee herbevestigd. Het aangewezen windenergiegebied IJmuiden Ver ligt in de Nederlandse exclusieve economische zone. Het gebied ligt op ongeveer 62 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Van 1 juli 2022 tot en met 11 augustus 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor de kavels V en VI in het windenergiegebied IJmuiden Ver. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau van dit project. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

De concept-NRD kunt u hieronder nog raadplegen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?