Samenhang ANLb, conditionaliteiten en eco-regeling GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), de conditionaliteiten en de eco-regeling zijn met elkaar verbonden in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Kunt u voor een ANLb- en eco-activiteit op hetzelfde perceel een uitbetaling krijgen? En welke ANLb-pakketten en eco-activiteiten kunt u inzetten voor niet-productief bouwland? We zetten belangrijke informatie voor u op een rij.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 17 mei 2024: GLMC 7 is aangevuld met een tabel. Hierin staat per ANLb-pakket wanneer u niet hoeft te voldoen aan GLMC 7.
 • 24 april 2024: De ANLb-pakketten zijn aangevuld met de extra invulmogelijkheden voor de derogatie. Het Overzicht ANLb-pakketten GLMC 8a 2024 onder Conditionaliteiten en ANLb is hierop aangepast. Hierin leest u of u een ANLb-pakket kunt inzetten als niet-productief bouwland. Lees ook de belangrijke opmerkingen bovenaan de tabbladen.
 • 26 maart 2024: We hebben de informatie over Niet-productief bouwland (GLMC 8a) geactualiseerd bij Conditionaliteiten en eco-regeling. 
 • 7 maart 2024: Er is meer informatie bekend over de extra invulmogelijkheden. Ga naar het nieuwsbericht Extra mogelijkheid voor 4% niet-productief bouwland (GLMC 8). De extra invulmogelijkheden door de derogatie gelden ook voor het ANLb. Zodra de voorwaarden van de extra invulmogelijkheden bekend zijn, bekijken we of en welke ANLb-pakketten we hiervoor inzetten.

Het ANLb en de eco-regeling 

Bent u lid van een collectief en bent u actieve landbouwer? Dan kunt u aan de eco-regeling en aan het ANLb deelnemen. De eco-regeling vraagt u zelf aan. Meedoen met het ANLb kan door lid te worden van een collectief. Neem hiervoor contact op met het collectief in uw regio.

Overeenkomsten en verschillen 

 • De eco-regeling vraagt u jaarlijks opnieuw aan. Voor het ANLb sluit u met het collectief een overeenkomst voor een bepaalde periode, vaak 6 jaar.  
 • U houdt zich bij beide regelingen aan de conditionaliteiten. Verderop deze pagina leest u meer informatie over welke conditionaliteiten invloed hebben op het ANLb en de eco-regeling.
 • Voor het ANLb doet u beheeractiviteiten, voor de eco-regeling voert u eco-activiteiten uit.  
 • Sommige ANLb- en eco-activiteiten kunnen overlappen op een perceel.  

Kunt u voor een ANLb- en eco-activiteit op hetzelfde perceel een betaling krijgen?

Dit kan soms wel en soms niet. Is de waarde van de eco-activiteit gebaseerd op dezelfde kosten of omzetverlies als de vergoeding van de ANLb-activiteit? Dan is er overlap in de berekende vergoeding. In dit geval betalen we de activiteit uit via het ANLb. Bij de eco-regeling krijgt u dan niet de waarde van de activiteit, maar wel de punten. Is er geen overlap in de berekende vergoeding? Dan is zowel vanuit de eco-regeling als het ANLb een vergoeding mogelijk. 

Overzicht overlap ANLb- en eco-activiteiten 

In de tabel hieronder ziet u welke ANLb- en eco-activiteiten kunnen samengaan op hetzelfde perceel. U ziet ook of er overlap is in de vergoedingen. De belangrijkste wijzigingen in 2024:

 • 3 nieuwe eco-activiteiten (Precisiegewasbescherming / T02, Precisiebemesting / T03 en Fertigatie / T04);
 • 1 nieuw ANLb-pakket (Meerjarige kruidenrijke akkerrand op bufferstrook / 19c);
 • aanpassingen door wijzigingen in toegestane gewassen.

Conditionaliteiten en ANLb 

De conditionaliteiten bestaan uit normen en eisen. Die noemen we ook wel goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en beheerseisen. Daarmee draagt u bij aan betere landbouwgrond en biodiversiteit. U krijgt geen vergoeding voor het voldoen aan de conditionaliteiten.  

Voor het ANLb zijn er aanvullingen en uitzonderingen op de conditionaliteiten. Bekijk bijvoorbeeld welke ANLb-pakketten u kunt inzetten als niet-productief bouwland (GLMC 8a). Of wanneer u niet aan GLMC 6 of GLMC 7 hoeft te voldoen. Hieronder leest u daarover meer informatie.

ANLb en bufferstroken  

Op verplichte bufferstroken mag u ANLb-beheeractiviteiten uitvoeren. U mag geen activiteiten uitvoeren die gericht zijn op bemesten en chemische onkruidbestrijding of het (gedeeltelijk) afzien daarvan. Vanuit de conditionaliteiten GLMC 4 en 10 is het namelijk al verboden om de bufferstrook te bemesten of chemische gewasbescherming toe te passen. 

 • De volgende ANLb-pakketten mogen daarom niet op een verplichte bufferstrook liggen:
  • Pakket 7 Ruige mest
  • Pakket 55 Beperking chemische onkruidbestrijding
  • Pakket 39b en 39c Bodemverbetering
  • Pakket 46 Verbrede bufferstrook  
        
 • Er is geen ANLb-vergoeding mogelijk voor het uitvoeren van de activiteiten A06, A07 en A30 in een verplichte bufferstrook. Voert u deze activiteiten toch uit in een verplichte bufferstrook? Dan kunt u een korting krijgen. 

Conditionaliteiten en eco-regeling

In de eco-regeling krijgt u punten en waarde voor eco-activiteiten die u uitvoert. Een van de voorwaarden is dat u zich houdt aan de conditionaliteiten. GLMC 8a heeft invloed op de waarde als u nog niet genoeg niet-productief bouwland heeft. Zet u voor GLMC 9 ecologische kwetsbaar blijvend grasland in voor de eco-activiteit Langjarig grasland? Dan heeft deze conditionaliteit ook invloed op de waarde.  

Eco-regeling en bufferstroken

Er zijn 2 eco-activiteiten die moeten overlappen met een verplichte bufferstrook. Dit zijn Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt en Bufferstrook met kruiden langs grasland. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook.   
 
De volgende eco-activiteiten mogen in 2024 niet overlappen met de verplichte bufferstrook: Groene braak, Precisiegewasbescherming (nieuw), Precisiebemesting (nieuw) en Fertigatie (nieuw). Andere eco-activiteiten mogen wel overlappen met de bufferstrook. U leest meer over alle activiteiten op Eco-activiteiten, punten en waarde 2024. Op Bufferstroken in Mijn percelen leest u hoe u de eco-activiteiten intekent.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?