Individuele disproportionele last

Gepubliceerd op:
10 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023

De Nederlandse veehouderij produceerde in 2015 meer fosfaat dan mag volgens Europese afspraken. De grootste groei kwam van de melkveehouderij. Daarom was er in 2017 het fosfaatreductieplan. En vanaf 1 januari 2018 het fosfaatrechtenstelsel. Het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft voor deze regelingen de Individuele Disproportionele Last (IDL) opgezet. Melden kan niet altijd, maar alleen als u een bezwaar of beroep heeft lopen.

Voorwaarden voor deze regeling

IDL bewijzen met 3 onderdelen

U kunt zich melden voor IDL als u een bezwaar of beroep heeft lopen. Bedrijven met een onherroepelijk besluit kunnen geen beroep meer doen op IDL. Wij beoordelen zo snel mogelijk de bewijsstukken.

Loopt er een bezwaar of beroep? En wilt u een beroep doen op de IDL? Dan moet u 3 dingen laten zien:

 1. Het gaat om een disproportionele last. Dit betekent dat de continuïteit van het hele bedrijf in gevaar is. Dit kunt u laten zien met een rapport van de bank en een accountantsverklaring.
 2. Er is een individuele last. Het gaat om een bijzondere omstandigheid voor uw bedrijf, waar andere ondernemers niet mee te maken hadden. De omstandigheden die we vooraf konden indelen, zijn opgenomen in de knelgevallenvoorziening. Bijvoorbeeld ziekte bij de landbouwer, dierziekte op het bedrijf of infrastructurele werken van een (semi)overheid op het bedrijfsterrein ten tijde van de peildatum. Bij een individuele last gaat het om vergelijkbare omstandigheden, waarvoor de knelgevallenvoorziening geen uitkomst biedt. U moet duidelijk maken dat sprake is van een bijzondere individuele omstandigheid die buiten uw eigen invloedssfeer lag, waardoor u op de relevante datum minder melkvee hield.
 3. Tot slot is er een causaal verband. De (financiële) last is het directe gevolg van het fosfaatreductieplan of het fosfaatrechtenstelsel. Uit het rapport van de bank en de accountantsverklaring blijkt dat er een causaal verband is tussen het fosfaatreductieplan of het fosfaatrechtenstelsel, de bijzondere omstandigheid en dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is.

Hoe laten zien

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de IDL bij het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel? Dan moet u dit ook voor beide stelsels onderbouwen. IDL laat u zien met:

 • een rapport van de bank;
 • een accountantsverklaring en; 
 • aanvullende bewijsstukken.

Hieronder staat een uitleg over de bewijsstukken voor de disproportionele last voor het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan. Zo kunt u uw IDL-bezwaar of -beroep verder onderbouwen.

Rapport van de bank

Uit het rapport van de bank moet blijken dat de continuïteit van het hele bedrijf in gevaar is. Dit laat u zien met een rapport waarmee de bank heeft ingestemd en dat door de bank is ondertekend. Met de ondertekening verklaart de bank dat de inhoud van het rapport overeenkomt met de gegevens die bij de bank bekend zijn.

Fosfaatrechtenstelsel

Komt de discontinuïteit van uw hele bedrijf door het fosfaatrechtenstelsel? Dan moet het rapport van de bank in elk geval deze onderdelen hebben:

 • Een begroting van de situatie van het oorspronkelijke bedrijfsplan dat voor 2 juli 2015 is opgesteld. Met dit bedrijfsplan zijn voor de peildatum (2 juli 2015) verplichtingen aangegaan voor uitbreiding. De vergunningen die u hiervoor heeft, zijn toegevoegd. Hierbij houden we geen rekening gehouden met het fosfaatrechtenstelsel.
 • Een begroting van de situatie wanneer de veestapel wordt teruggebracht naar de hoeveelheid waarvoor de ondernemer voor de peildatum (2 juli 2015) fosfaatrechten heeft ontvangen.
 • Een begroting van de situatie wanneer extra fosfaatrechten worden aangekocht voor het gedeelte tot het niveau van uitbreiding, waarvoor men voor de peildatum (2 juli 2015) geen fosfaatrechten toegekend heeft gekregen.
 • Een begroting van de situatie wanneer een break-even point wordt bereikt (het minimum aantal fosfaatrechten waarmee u het aantal stuks melkvee kunt houden zodat u de vaste en variabele kosten kunt betalen).

Fosfaatreductieplan

Komt de discontinuïteit van uw hele bedrijf door het fosfaatreductieplan? Dan moet het rapport van de bank in elk geval deze onderdelen hebben:

 • Definitieve resultaat 2017 waaruit blijkt dat uw hele bedrijf in continuïteitsproblemen is gekomen. De opgelegde boete kon u niet opbrengen. Hierdoor blokkeert het continuïteitsperspectief en de betalingsregeling biedt hier geen oplossing voor.
 • Begroting van de situatie in 2017 op basis van het definitieve resultaat 2017. Hierbij zou u voor het hele bedrijf het aantal dieren hebben geoptimaliseerd dat u op basis van uw doelstellingsaantal zou mogen houden.
 • Als geen betalingsregeling is gemaakt: een begroting van de hypothetische situatie als er wel een betalingsregeling was getroffen.

Accountantsverklaring

Naast het rapport van de bank moet u een rapport van werkelijke bevindingen opsturen. Is de accountant (mede) betrokken bij het opstellen van het rapport? Dan kan hij geen rapport van feitelijke bevindingen geven. De accountant stelt dan een samenstellingsverklaring op. De registeraccountant of AA-accountant verklaart hierin dat het opgestelde IDL-rapport van de bank een goede weergave geeft van de financiële situatie van de onderneming. De accountant geeft hierbij aan of u aan deze punten voldoet:

 • Is bij het opstellen van het rapport uitgegaan van begrotingsuitgangspunten volgens de KWIN-veehouderij 2018/2019? Zijn deze juist toegepast op de situatie van het bedrijf?
 • Zijn de uitgangspunten gebruikt van de unieke bedrijfsopzet volgens het bedrijfsplan dat voor 2 juli 2015 is opgesteld?
 • Wordt een reële reserveringscapaciteit gehanteerd dat recht doet aan de bedrijfseconomische normen voor deze opzet?
 • Als er geen bedrijfsplan is, kan de accountant dit verklaren.

Aanvullende bewijsstukken

Naast het rapport van de bank en de accountantsverklaring stuurt u in elk geval deze bewijsstukken op:

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich alleen melden voor IDL als u een bezwaar of beroep heeft lopen. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de IDL bij het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel? Dan moet u dit ook voor beide stelsels onderbouwen. Dit mag in één rapport. Geef hierbij dan wel duidelijk het verschil tussen de 2 stelsels aan.

U kunt dan de bewijsstukken voor de IDL-toets versturen met het formulier Aanvullende gegevens IDL op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd. Wij beoordelen zo spoedig mogelijk de aanvullende bewijsstukken en toetsen of sprake is van een individuele disproportionele last. Deze bevestiging kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?