Hoeveel mest andere grond

Laatst gecontroleerd op:
3 april 2024
Gepubliceerd op:
22 november 2019

Hoeveel mest mag u uitrijden op natuurgrond, primaire waterkering en overige grond? Hiervoor zijn andere regels dan voor landbouwgrond.

Uitrijden op natuurgrond

Natuurgrond is grond met houtopstand met de hoofdfunctie natuur. Houtopstand is een groep bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Onder het begrip natuurgrond valt ook heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigteland, griend en laagveenmoeras. Grasland of bouwland met de hoofdfunctie natuur is ook natuurgrond.

Hoeveel uitrijden

Hoeveel mest u mag uitrijden, hangt af van de soort natuurgrond. Hieronder ziet u tabellen voor natuurgrond en voor grasland met de hoofdfunctie natuur. In de tabellen staat hoeveel stikstof en fosfaat u per hectare per jaar mag uitrijden. Dit is steeds de maximale hoeveelheid. U mag de getallen die onder elkaar staan dus niet bij elkaar optellen. De mest die uw dieren produceren tijdens beweiden telt ook mee.

Heeft u een pacht- of huurcontract (gebruiksovereenkomst) waarin een lagere maximale hoeveelheid staat? Dan houdt u zich daaraan. Vanaf 2020 beschrijft u de maximale hoeveelheid in kilogram stikstof of fosfaat. Dit hoeft alleen in overeenkomsten die u na 1 januari 2020 afsluit. Had u voor deze datum al een overeenkomst? Dan hoeft u dit alleen aan te passen als u deze verandert of verlengt.

Hoe doorgeven in Gecombineerde opgave

In de gecombineerde opgave zet u een vinkje bij de percelen die bij natuurgrond horen. Bouwland met de hoofdfunctie natuur geeft u bijvoorbeeld op als bouwland (en de juiste gewascode) met een vinkje bij natuur. De gewascodes vindt u op Tabellen en documenten GLB.

Wanneer hoort grond bij natuurgrond?

Soms is het lastig te bepalen of een perceel landbouwgrond of natuurgrond is. Vaak heeft u natuurgrond in gebruik gekregen van een natuurbeherende organisatie, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Meestal zijn er dan afspraken gemaakt over het beheer van deze grond. Bijvoorbeeld over het gebruik van mest. Als deze afspraken het uitoefenen van landbouw beperken, dan is deze grond waarschijnlijk natuurgrond.

Krijgt u voor een perceel subsidie van de provincie voor natuurontwikkeling? Ook deze grond hoort bij natuurgrond. Informatie over de verschillende natuurtypen vindt u op de website van Bij12.nl.

Deze grond is geen natuurgrond

  • Percelen waarvoor u de subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) krijgt.
  • Percelen met natuurtype N00.01 (nog om te vormen naar natuur).

Deze percelen horen allemaal bij uw landbouwgrond. Lees meer op Landbouwgrond mest uitgelegd.

Uitrijden op primaire waterkering

Primaire waterkeringen zijn in de meeste gevallen dijken. Ze beschermen ons land tegen het water uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Tegelijkertijd worden ze ook gebruikt voor landbouwactiviteiten, zoals beweiding met schapen, bemesting en maaien van het gras.

Heeft u een primaire waterkering in gebruik waarop gras groeit? En gebruikt u deze voor landbouwactiviteiten? Deze grond hoort misschien niet bij de oppervlakte landbouwgrond van uw bedrijf, omdat u niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft. U geeft de primaire waterkering dan apart op in de Gecombineerde opgave. Hoe u dat doet leest u bij Percelen registreren op Mijn RVO. Op Landbouwgrond mest uitgelegd staat hoe u bepaalt of u de feitelijke beschikkingsmacht heeft.

Hoeveel uitrijden

In deze tabel staat hoeveel u per jaar per hectare mag uitrijden. Dit is steeds de maximale hoeveelheid. U mag de getallen die onder elkaar staan dus niet bij elkaar optellen. De mest die uw dieren produceren tijdens het beweiden telt ook mee.

Uitrijden op een primaire waterkering
Mestsoort Normen voor een primaire waterkering    
  Stikstof uit dierlijke mest Stikstof1 Fosfaat1
Dierlijke mest 170 kg 170 kg 90 kg
Kunstmest - 170 kg 90 kg
Compost - 170 kg -
Zuiveringsslib - 170 kg -
Overige organische mest - 170 kg -

1 Strooit het waterschap kunstmest op de waterkering die u in gebruik heeft? Dan houdt u deze hoeveelheden bij in uw administratie.

Heeft u een pacht- of huurcontract (gebruiksovereenkomst) waarin een lagere maximale hoeveelheid staat? Dan houdt u zich daaraan.

Hoe telt de primaire waterkering nog meer mee?

  • Heeft u derogatie? De oppervlakte van de waterkering telt niet mee voor de 80% graslandberekening. Ook mag u niet de extra dierlijke mest van 230 of 210 kilogram gebruiken en fosfaatkunstmest gebruiken op de waterkering.
  • Voor de mestverwerkingsplicht is uw fosfaatruimte 90 kilogram fosfaat per hectare. Is in uw gebruiksovereenkomst minder afgesproken? Dan is dat uw mestplaatsingsruimte voor de mestverwerkingsplicht.
  • De hoeveelheden stikstof en fosfaat die u binnen het bedrijf naar de waterkering brengt, hoeft u niet met een realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) te registreren.
  • U houdt zich aan de regels voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals u dat gewend bent. Dat betekent dat u de waterkering gebruikt voor landbouwkundige activiteiten, zoals het laten weiden van schapen.
  • Heeft u een secundaire of regionale waterkering? En heeft u niet de feitelijke beschikkingsmacht? Hiervoor zijn dezelfde voorwaarden als voor de primaire waterkering.

Uitrijden op overige grond

Hoort de grond niet bij de landbouwgrond van uw bedrijf? En is het ook geen natuurgrond? Dan is het overige grond. Denk hierbij aan sportvelden, plantsoenen, campings, volkstuinen en grasland waar hobbydieren grazen. Grond van particulieren en grond met zonnepanelen vallen ook onder overige grond.

Hoeveel uitrijden

Hoeveel mest u mag uitrijden, hangt af van hoe u de grond gebruikt. Voor verschillende vormen van gebruik vindt u hieronder een tabel. Daarin staat hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u per hectare per jaar mag uitrijden. Dit is steeds de maximale hoeveelheid. U mag de getallen die onder elkaar staan dus niet bij elkaar optellen. De dierlijke mest die uw hobbydieren produceren tijdens beweiden telt ook mee.

Eén keer grote hoeveelheid compost uitrijden

U mag één keer in de 30 jaar een gift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een golfterrein. Dat mag alleen op overige grond. U meldt dit van tevoren bij ons op Grote compostgift uitrijden. Bent u de leverancier? Dan hoeft u geen melding te doen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?