Dierlijke mest vervoeren naar grenspercelen

Gepubliceerd op:
12 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2021

Bent u landbouwer? En heeft u een perceel net over de grens in België of Duitsland? Dan mag u de mest van uw dieren meestal zelf vervoeren naar dit grensperceel. En hoeft u de mest niet te wegen, bemonsteren en analyseren.

Vervoeren naar België of Duitsland

Wilt u binnen uw bedrijf dierlijke mest vervoeren naar uw grensperceel in België of Duitsland? Dat kan zonder de mest te bemonsteren en analyseren. Voorwaarde is dat het perceel niet te ver van de Nederlandse grens ligt. Voor percelen in België is de maximale afstand 25 kilometer. Voor percelen in Duitsland is dat 20 kilometer. De grond hoort bij uw bedrijf en moet ook uw eigendom zijn. Of u heeft er een pachtcontract voor afgesloten. Ligt de grond in Vlaanderen? Dan moet deze geregistreerd zijn bij de Vlaamse mestbank.

Voor het berekenen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest gebruikt u de normen uit tabel 11. Deze staat onderaan de pagina.

Hoeveel vervoeren naar het grensperceel

U mag per hectare van de percelen in België of Duitsland niet meer dierlijke mest vervoeren dan uw fosfaatgebruiksruimte per hectare. Voor grasland is een andere norm dan voor bouwland. Hoeveel mest u mag vervoeren naar uw grensperceel hangt ook af van welke regels er in België en Duitsland zijn. U rekent met de buitenlandse hectares en de Nederlandse fosfaatgebruiksnorm. Lees meer op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

VDM versturen bij elke vracht

U vult bij het vervoer naar een grensperceel altijd een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in. Als u uw eigen mest naar uw eigen grenspercelen vervoert, bent u zowel leverancier als afnemer. U vult daarom bij vraag 1 op het VDM als leverancier het relatienummer van het Nederlandse bedrijf in. Bij vraag 5 vult u geen relatienummer in, maar neemt u de naam en adresgegevens over van vraag 1.Vul op het VDM opmerkingscode 13 in: verklaring eigen gebruik. Lees meer op Vervoersbewijs dierlijke mest.

Gier, filtraat of dikke fractie vervoeren

Vervoert u gier, filtraat of dikke fractie na mestscheiding? Dan laat u dit wel wegen, bemonsteren en analyseren. Het gaat om de mest met mestcodes 11, 12, 13, 41, 42 en 43. Of een mengsel daarvan met een ander mestsoort.

Niet zelf vervoeren

Deze mest mag alleen vervoerd worden door een geregistreerde intermediair. Het vervoermiddel moet goedgekeurde apparatuur hebben voor gegevensregistratie (GR) en een satellietvolgsysteem (GPS). Lees meer op Dierlijke mest vervoeren.

Vervoeren naar Nederland

Wilt u dierlijke mest vervoeren van uw bedrijf in België of Duitsland, naar uw grensperceel in Nederland? Dat kan zonder de mest te bemonsteren en analyseren. Voorwaarde is dat het perceel niet te ver van de buitenlandse grens ligt. Uw perceel mag niet meer dan 25 kilometer van de Belgische grens liggen. En niet meer dan 20 kilometer van de Duitse. De grond moet horen bij het bedrijf waar de mest vandaan komt. En het moet ook volgens onze registratie horen bij het bedrijf in België of Duitsland.

Voor het berekenen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest gebruikt u de normen uit tabel 11. Deze staat onderaan de pagina.

Hoeveel vervoeren naar Nederland

U mag per hectare van de percelen in België of Duitsland niet meer dierlijke mest vervoeren dan uw fosfaatgebruiksruimte per hectare. Voor grasland is een andere norm dan voor bouwland. Lees meer op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

VDM versturen bij elke vracht

U vult bij het vervoer van een grensperceel naar Nederland altijd een VDM in. Vul op het VDM opmerkingscode 23 in: erkenning als grensoverschrijdend veeteeltbedrijf. Lees meer op Vervoersbewijs dierlijke mest.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

Vragen over vervoeren naar grensperscelen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?