Topsector Water en Maritiem

Gepubliceerd op:
7 mei 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2021

Water speelt een centrale rol in onze samenleving. Klimaatverandering maakt dat er soms te veel en op andere momenten te weinig water is. Een goede bescherming tegen water (waterveiligheid) is essentieel, maar ook de zorg voor juiste hoeveelheden (zoet) water voor landbouw en natuur. Hieraan gekoppeld zit ook de centrale rol van water in de verbinding landbouw-water-voedsel.

Onze (grote) rivieren en havens spelen een centrale rol in onze economie en vrije tijd. Het is niet alleen essentieel om deze waterwegen goed bevaarbaar te houden, maar ook de verduurzaming van de commerciële en vrije tijdsschepen te realiseren. Werken aan veiligheid op het water is van groot belang, onder andere bij het installeren en onderhouden van (wind/zonne)energieparken op zee en bij ontwikkelingen op gebied van autonoom varen.

In al deze maatschappelijke uitdagingen speelt Nederland wereldwijd een vooraanstaande rol. Een positie die we alleen kunnen handhaven door in te zetten op innovatie en goede samenwerking. In de topsector Water & Maritiem werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen om een speler van wereldformaat te zijn en blijven. Bekijk voor meer informatie de website van Topsector Water en Maritiem.

Aansluiten bij Topconsortia voor Kennis en Innovatie van Topsector Water & Maritiem

De topsector Water & Maritiem is onderverdeeld in 3 inhoudelijke delen:

  • Deltatechnologie
  • Maritiem
  • Watertechnologie

Voor elk van deze 3 thema's is een zogenaamde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. In deze TKI's zetten de samenwerkingsverbanden de inhoudelijke lijnen uit waarlangs ze werken aan het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het realiseren van een vooraanstaande internationale positie. Bekijk de Kennis en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel voor de periode 2020-2023.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Veel innovatieve ideeën ontstaan bij het midden- en kleinbedrijf (mkb). Betrokkenheid van het mkb is dan ook van essentieel belang binnen de topsector Water & Maritiem.

Wilt u als mkb'er samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda's van de topsectoren, zoals benoemd door de 3 TKI's. Lees meer over de MIT-regeling Topsector Water.

Daarnaast werken diverse branche/netwerkorganisaties binnen de topsector Water & Maritiem samen om mkb'er te betrekken. De belangrijkste zijn Netherlands Maritiem Technology, VP Delta, Water Alliantie en NWP. U kunt hen altijd benaderen voor meer informatie over mogelijkheden.

PPS toeslag

TKI's beheren ook namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de budgetten in de PPS-toeslag. Dit is het budget dat beschikbaar is om innovatie te stimuleren in samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Via de TKI's kunt u hierover meer informatie vinden:

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt of over hoe u zich aansluit bij een tki.

Bent u tevreden over deze pagina?