Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III

Gepubliceerd op:
12 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2023

Met de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) zijn de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. De EPBD-keuring voor zowel verwarmings- als airconditioningssystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan deze eisen worden voldaan.

Naast de aangepaste bovengrens zijn in de keuringsverplichtingen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, moeten vanaf 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht.
 • De EPBD III verwarmingskeuring is van toepassing op verwarmingssystemen. De verplichte keuring van stookinstallaties vanuit het Activiteitenbesluit blijft van kracht.
 • Wanneer er een ventilatiesysteem gekoppeld is aan een verwarmings- of airconditioningssysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden.
 • De keuringen betreffen het hele systeem en niet alleen de opwekker. Bovendien richten ze zich ook op de energieprestatie onder gebruikelijke gebruikscondities.
 • De keuringen moeten naast een keuringsrapport leiden tot een advies voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het systeem. Dit rapport wordt aan de eigenaar of verhuurder afgegeven.

Nieuwe regelgeving keuringen

De huidige regelingen voor de verplichte keuringen van airconditionings- en verwarmingssystemen zijn aangepast aan de nieuwe eisen. Daarbij wordt gestreefd naar een gelijke aanpak van beide keuringen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de keuringsverplichting. Zij moeten de keuringsrapporten bovendien steekproefsgewijs controleren. De regelgeving voor de keuringen is vastgelegd in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit en daarnaast in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Om gemeenten bij de handhaving te ondersteunen, is er een afmeldregister voor de keuring van airconditioningssystemen, net zoals dat al bestaat voor verwarmingssystemen.

Keuringen airconditioningsystemen registreren

De keuring van airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen moet geregistreerd worden via het online portaal: airco.epbd-keuring.nl. Dit moet gebeuren binnen 4 weken nadat de keuring is verricht. Registratie kan alleen gedaan worden door een geregistreerd bedrijf of geregistreerde deskundige met een geldig diploma EPBD-A of B-airconditioningsystemen.

Registreren airconditioningsystemen en keuringen

In het portaal worden de airconditioningsystemen of de gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen geregistreerd. Bij de registratie gaat het om de volgende onderdelen:

 • locatiegegevens
 • gegevens van de opdrachtgever en KVK
 • gegevens van airconditioningsysteem of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem
 • keuringsgegevens

In de registratie staat een beperkt aantal gegevens. In het keuringsverslag, dat ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, staan de volgende uitgebreide details:

 • de resultaten van de inspectie
 • de metingen en berekeningen en
 • het advies volgens de uitgangspunten van de regeling

Toezicht en handhaving

De gemeente is in de meeste gevallen toezichthouder en controleert en handhaaft de keuringen van airconditioning- en verwarmingssystemen. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is, voor sommige complexe bedrijven de provincie het bevoegd gezag. Dit staat omschreven in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit geldt voor een zeer klein deel van de gebouwen in Nederland. Gezien het verband met bestaande bouw- en milieutaken kunnen gemeenten ervoor kiezen om (een deel van) deze taken uit te besteden aan omgevingsdiensten.

Uitleg

Op de supportpagina van het airco.epbd-keuring portaal vindt u 2 instructies:

 • Instructie Eerste registratie
 • Instructie gebruik van het portaal airco.epbd-keuring.nl

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen door een nieuw ticket aan te maken op de supportpagina.

Uitzondering op de keuringsverplichting

Er geldt een uitzondering op de keuringsverplichting voor gebouwen:

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

De wetchecker energiebesparing geeft u snel inzicht in de wettelijke plichten die voor uw organisatie, bedrijf of instelling gelden. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?