Gesloten voor aanvragen

CEK23 voor warmteleveranciers

Gepubliceerd op:
9 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 augustus 2023

De Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. U als warmteleverancier vroeg deze subsidie aan en betaalt deze volledig door aan uw klanten.

CEK23 is gesloten voor aanvragen. U kon aanvragen tussen 12 december 2022 09:00 uur en 16 januari 2023 17:00 uur.

Bent u kleinverbruiker en heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw warmteleverancier. De leveranciers onderhouden het contact met hun eigen klanten. Wij kunnen u helaas niet helpen.

Registratie bij de Geschillencommissie

Een voorwaarde voor CEK23 is dat u uw energiebedrijf aansluit bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze handelt klachten af van uw klanten over het prijsplafond. Ook lost deze commissie mogelijke geschillen op over de regeling. Het gaat alleen om klachten en geschillen van consumenten en niet van zakelijke kleinverbruikers. U laat zelf uw klanten weten dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Bent u lid van de branchevereniging Energie Nederland? Dan is registratie gratis. Niet-leden betalen € 5.000. Dit geld krijgt u begin 2025 terug als het niet gebruikt is. Bent u geen lid en vroeg u minder dan € 5.000 subsidie aan? Dan krijgt u mogelijk vrijstelling.

Meld u aan bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

Voor wie?

CEK23 is een regeling voor u als energieleverancier die elektriciteit, gas of warmte levert aan kleinverbruikers. U verlaagt hiermee de energiekosten in 2023 voor uw klanten.

Bent u warmteleverancier? Lees dan verder. Bent u gas- en/of elektriciteitsleverancier? Ga dan naar CEK23 voor gas- en elektriciteitleveranciers.

Let op: valt u onder artikel 1a van de Warmtewet? Blokaansluitingen vallen niet onder deze regeling. Hiervoor heeft het kabinet een andere maatregel uitgewerkt die de Belastingdienst uitvoert. Lees er meer over op 'Hoe vraag ik tegemoetkoming aan voor de energiekosten bij een blokaansluiting?'.

Wat is een kleinverbruiker?

Een kleinverbruikaansluiting is een in bedrijf zijnde warmteaansluiting met een vermogen tot en met 100 kilowatt.

Niet voor grote ondernemingen

Het prijsplafond is niet bedoeld voor ondernemingen die volgens de definitie van de Europese Unie een grote onderneming zijn. Sommige grote ondernemingen hebben wel een of meer kleinverbruikaansluitingen. Ze ontvangen mogelijk onbedoeld subsidie. Deze staatssteun is niet goedgekeurd door de Europese Commissie en niet toegestaan onder de Europese staatssteunkaders. Ze moeten de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen. Paste u het prijsplafond toe bij een of meer grote ondernemingen? Zij kunnen zich bij ons melden via het Meldformulier prijsplafond (CEK23) grote ondernemingen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over grote ondernemingen.

  Voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  • U bent een warmteleverancier volgens de Warmtewet.
  • U bent geen verhuurder of VvE.
  • U bent niet failliet verklaard of aan u is geen surséance (uitstel) van betaling verleend of aangevraagd.
  • U bent verplicht de ontvangen CEK23-subsidie te gebruiken voor het toepassen van het prijsplafond.

  Voorwaarden subsidie

  • U bent verplicht het subsidiebedrag voor 100% door te rekenen naar de eindgebruikers. Dit betekent dat u het voorschot dat uw klant betaalt moet verlagen.
  • Heeft u geen vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)? Dan levert u overzicht aan van het net waarover u warmte levert. Daarin noemt u:
   • locatie
   • aantal aansluitingen
   • volumes
  • Vraagt u een subsidiebedrag boven de € 125.000 aan? Dan levert u uiterlijk 15 mei 2023 23:59 uur een rapport aan van feitelijke bevindingen van een accountant of accountant-administratieconsulent. Vanaf 17 april staat hiervoor een taak klaar in uw digitale dossier. U ontving hierover bericht van ons.
   Naar het formulier 'Rapport feitelijke bevindingen'.
  • Vraagt u een subsidiebedrag aan onder de € 125.000? Dan levert u uiterlijk 15 mei 2023 23:59 uur een derdenverklaring aan. Vanaf 17 april staat hiervoor een taak klaar in uw digitale dossier. U ontving hierover bericht van ons. U vindt het formulier derdenverklaring hieronder.

  Hoe berekenen we de subsidie?

  De subsidie is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde kleinverbruikaansluitingen.

  Bij toepassing van het prijsplafond rekent u met een plafondtarief voor warmte. Dit geldt tot een maximum. Dit maximum noemen we het volumeplafond.

  • Het plafondtarief voor warmte is: € 47,38 per GJ (inclusief btw en exclusief energiebelasting.
  • Het volumeplafond voor warmte is: 37,00 GJ warmte per kleinverbruikaansluiting per jaar. Dit geldt voor elke afnemer op een bepaald adres. Is er sprake van een verhuizing? Dan is het volumeplafond voor de nieuwe afnemer (vanaf ingangsdatum van registratie op dat adres) opnieuw 37,00 GJ per jaar.

  Let op: het gehele volume aan tapwater, dat u apart meet en factureert, valt onder het plafondtarief.

  Behandeling van uw aanvraag

  We beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en overeenkomt met de gegevens die wij ontvangen van de netbeheerders. Ook vergelijken we de prijsontwikkeling in uw aanvraag met de marktbrede ontwikkelingen. Als iets onduidelijk is of afwijkt, vragen wij u om extra uitleg. Wij helpen u graag als u ergens niet uitkomt.

  • Als wij extra uitleg vragen, krijgt u hier 3 werkdagen om te antwoorden. Heeft u meer tijd nodig? Geef dit dan aan ons door.
  • Hebben wij toch nog meer informatie van u nodig? Dan moet u deze bij de volgende voorschotaanvraag aanleveren. 
  • Als we van u een aanvullend accountantsrapport nodig hebben over de afwijkingen dan krijgt u een brief waarin staat waar dit rapport over moet gaan. Ook brengen we het ministerie van EZK hiervan op de hoogte. 
  • In de  brieven met de beslissingen op uw voorschotaanvragen staat of u aanvullende informatie of een aanvullend accountantsrapport moet aanleveren. Lees deze brieven dus goed. Wij laten u hierin weten wat er mogelijk gebeurt als u niet aan de subsidievoorwaarden voldoet. 
  • Als u ook na het aanleveren van aanvullende informatie niet aan de subsidievoorwaarden voldoet, kunnen wij de voorschotverlening stopzetten. In deze situatie doen wij melding bij ACM. 
  • Uiteindelijk is het mogelijk dat we de subsidie moeten intrekken. Hiervoor is akkoord van de minister nodig. Dit doen we alleen in het uiterste geval.

  Wilt u uw voorschot wijzigen?

  Bent u sinds uw aanvraag warmte aan meer kleinverbruikers gaan leveren? Of veranderde u uw contractueel leveringstarief? Dan is uw voorschot mogelijk niet meer actueel. U mag dan een wijzigingsverzoek indienen om het voorschot aan te passen.

  Wat zien we graag terug in uw wijzigingsverzoek?

  Uw wijzigingsverzoek bestaat uit 3 onderdelen:
  - een nieuw voorschotformulier voor heel 2023;
  - het nieuwe voorschotbedrag voor heel 2023; en
  - een onderbouwing van de wijzigingen.

  De onderbouwing bevat in elk geval informatie over:

  • Het aantal nieuwe aansluitingen
   • Aan hoeveel nieuwe aansluitingen levert u warmte en om welke adressen gaat het?
   • Hoe heeft u het nieuwe verwachte verbruik berekend?
  • Verhuizingen en nieuwe klantaansluitingen
   • Heeft een verhuizing invloed op het voorschot van een aansluiting? Dan geeft u (per aansluiting) aan waarom u dat verwacht.
  • De gewijzigde tarieven (als dit van toepassing is)
   • Waarom heeft u het leveringstarief gewijzigd?
   • Wat is het gewijzigde contractuele leveringstarief? U onderbouwt met cijfers hoe u op het nieuwe tarief komt.

  Afhandeling van uw verzoek

  U dient het wijzigingsverzoek in via mijn.rvo.nl. U klikt op ‘Aanvraag beheren’ en logt in met e-Herkenning niveau 3. Vervolgens gaat u naar uw aanvraag en kiest de optie ‘Wijzigingsverzoek’.

  We controleren na ontvangst of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Zo ja, dan ontvangt u binnen 14 dagen een nieuwe beschikking en een nieuw voorschotschema. Deze termijn kunnen we eenmalig verlengen met nogmaals 14 dagen. We verrekenen het verschil met de voorschotbetalingen die u nog van ons krijgt. Hebben we uw voorschot al helemaal uitbetaald? Dan verrekenen we het verschil apart, in 1 keer.

  Vaststelling

  U stuurt uiterlijk 30 juni 2025 17:00 uur een verzoek tot vaststelling in. U krijgt bericht van ons zodra deze mogelijkheid beschikbaar is.

  Verplichtingen

  Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

  • U past het prijsplafond zichtbaar toe voor al uw aansluitingen die onder het prijsplafond vallen.
  • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surséance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons.
  • In uw administratie is op elk moment op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze administratie bewaart u minimaal 10 jaar na de datum van de beschikking tot de subsidievaststelling.
  • U werkt mee aan evaluatie van de ontvangen subsidie tot 5 jaar na de datum van de beschikking.

  Toepassing prijsplafond op factuur

  Wilt u weten hoe u het prijsplafond goed toepast op de factuur? Ga dan naar btw op factuur bij CEK23.

  Publicatie van gegevens

  Als overheid willen we transparant zijn en laten zien welke leveranciers subsidie ontvangen. Daarom publiceren we op onze website de bedrijfsnaam en het KVK-nummer van de energieleveranciers die gebruikmaken van deze regeling. Bekijk de lijst hieronder.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via telefoonnummer 088 - 042 42 42.
  Wanneer u belt, krijgt u een keuzemenu. Kies achtereenvolgend voor onderstaande opties:

  • kies 1 (bedrijven);
  • kies 3 (innovatief ondernemen);
  • kies 2 (lopende zaak).
  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?