Gesloten voor aanvragen

Stand van zaken IPCEI Waterstof

Gepubliceerd op:
19 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2022

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de Important Project of Common European Interest Waterstof (IPCEI Waterstof)? Op deze pagina leest u meer over de stand van zaken. We informeren u over het Europese notificatieproces en de Nederlandse projecten daarbinnen.

De informatie over de subsidieregeling vindt u op Subsidie IPCEI Waterstof: Technologie

Update: 23 juni 2021

 • We hebben de projecten voor de Nederlandse subsidieregeling IPCEI Waterstof technologie (golf 1) beoordeeld. Dit heeft geleid tot een ranking, waarbij één project is geselecteerd. Dit project is ingediend voor Europese notificatie. 
 • In 2021 hebben de EU-landen 51 Europese projecten voor pre-notificatie ingediend. Daarvan zijn nu 41 projecten aangeboden aan de Europese Commissie voor notificatie. De afronding van het Nederlandse subsidieverleningsproces is hiervan afhankelijk . We verwachten deze notificatie binnen 2 maanden.
 • We bereiden de Nederlandse subsidieregeling voor golf 2 (Industrial decarbonisation) op dit moment voor. We verwachten dat het chapeau-document hiervoor midden juli klaar is. Het voorgenomen Europese notificatiemoment is verschoven naar medio augustus. Hierna start het notificatieproces van 6-8 weken. Dit moment is nog niet zeker en hangt af van wat alle deelnemende lidstaten samen overeenkomen.
 • Eind april vond de pre-notificatie plaats voor IPCEI Waterstof RHATL (golf 3, import- en infrastructuur). Er zijn in totaal 43 projecten uit 9 landen ingediend.
 • Het voorlopige chapeau-document voor de pre-notificatie van mobiliteit- en transportprojecten (golf 4) wordt eind juni in concept opgeleverd. Hierna kunnen de landen reageren. Volgens de planning wordt eind juli het chapeau-document hiervoor opgeleverd. Daarna kan de pre-notificatiefase starten.

Update 20 april 2022

Binnenkort besluit het kabinet over de prioritaire uitgaven klimaatfonds, waar IPCEI golf 2, 3 en 4 deel van uitmaken.  Voor de zomer wordt dit in een brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Dit betekent dat in juli meer bekend is over het IPCEI-budget, mogelijke IPCEI-subsidieregeling(en) en timing. 

De import- en infrastructuurprojecten voor de 3e golf RHATL (Regional Hubs and Their Links) liggen ter pre-notificatie voor op 29 april 2022. Voor de mobiliteitsprojecten van de 4e golf is dit eind juni. Bij beide pre-notificaties laat Nederland de Commissie weten dat Nederland nog geen definitieve duidelijkheid  kan geven over de deelnemende projecten. Er is nog geen duidelijkheid over het beschikbare budget. 

De subsidieregeling voor de besteding van de € 35 miljoen voor projecten van de eerste wave (technologie) is gesloten. We beoordelen op dit moment de projecten. 

Update 20 januari 2022

Nederland diende op 31 augustus 2021 projecten ter pre-notificatie in bij de Europese Commissie (EC). Dit was voor de 2 eerste golven Technologie en Industrie. In november en december stelde de EC vragen over deze projecten. Op dit moment werken projecteigenaren nog aan de beantwoording hiervan. Mogelijk heeft de EC daarna nog vervolgvragen.

Naar aanleiding van de externe financiële validatie, voorzag het IPCEI-team deze projectvoorstellen van een financieel-economische terugkoppeling.

Volgende golven

Het vormen van de volgende golven is een dynamisch proces en verandert steeds.

 • Er is een 3de IPCEI H2 golf in voorbereiding: IPCEI on regional hubs and their links (RHATL);
 • Er is een 4de IPCEI H2 golf in voorbereiding: IPCEI on Mobility & Transport;
 • Ook zijn andere golven voorgesteld die verder worden ontwikkeld. Dat is onder andere: IPCEI on European connected capacity projects for feedstock in different applications (H2 Capacity).

Voor alle volgende golven geldt dat nog niet besloten is of en in welke vorm Nederland meedoet. Hierover beslist het nieuwe kabinet.

Subsidieregeling

We verwachten dat in februari een subsidieregeling opent. Dit gaat om de €35 miljoen voor IPCEI Waterstof. Met Prinsjesdag is dat aangekondigd. Dit bedrag wordt ingezet voor een deel van de projecten in de eerste golven.

Planning

Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van de planning van de EC en de coördinerende lidstaat (Duitsland). Het pre-notificatietraject heeft geen vaste termijn voor de EC. Wij moeten dus wachten totdat de EC klaar is met de (eerste) beoordeling.

Projecten kunnen alleen nog onder de nieuwe IPCEI-mededeling worden genotificeerd. Zie ook de toelichting van 25 november 2021: revised State aid rules on IPCEI.

Het blijft belangrijk te weten dat Nederland op dit moment geen projecten kan laten (pre)notificeren. Omdat we nog geen geld hebben gekregen en we geen definitieve selectie hebben gemaakt. 

Update 21 september 2021

In de bijlagen bij de Miljoenennota 2022 staat het volgende bericht over IPCEI Waterstof op pagina 393: Klimaat - IPCEI Waterstof:

'De bijdrage voor de Important Project of Common European Interest (IPCEI) waterstof is ten behoeve van cofinanciering voor een aantal Nederlandse projecten dat meedoet aan de eerste twee golven van de IPCEI waterstof (‘technology’ en ‘decarbonisation’). Deze projecten richten zich op de verdere ontwikkeling van de waterstoftechnologie en de opschaling van elektrolysecapaciteit. Daar de prenotificatie voor goedkeuring door de Europese Commissie op 1 september begonnen is, wordt nu 35 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd om deze eerste projecten te ondersteunen.'

De Miljoenennota 2022 en de bijlagen vindt u op Rijksoverheid.nl.

Update 6 september 2021

Projecten die Nederland heeft voorgesteld als directe partner voor 1e ronde IPCEI Waterstof

Via onderstaande link vindt u de lijst van projecten die door Nederland zijn aangedragen als directe partner voor de 1e ronde van IPCEI Waterstof. In deze lijst staan alleen projecten genoemd die geen bezwaar hebben gemaakt tegen openbaarmaking. In totaal heeft Nederland 25 projecten aangedragen als directe partner voor de eerste ronde van IPCEI Waterstof.

Dit bericht staat op Rijksoverheid.nl en is onderdeel van het Verslag van de Energieraad van 11 juni 2021.

Update 3 september 2021

IPCEI Waterstof: stand van zaken en vervolg

Op 31 augustus 2021 heeft Nederland bij de Europese Commissie een prenotificatie gedaan. Dit deden we in het kader de eerste 2 golven van het staatssteuntraject IPCEI Waterstof, de Technology- en de Industry golf. Daarbij hebben we de Nederlandse project documentatie van de 13 projecten ingeleverd bij de Commissie. Vervolgens hebben we dit gedaan met de Chapeau documenten.

Vervolg

De komende maanden onderzoekt de Europese Commissie samen met betrokken lidstaten de ingeleverde informatie. Ze doen dat op onder meer volledigheid, duidelijkheid. Daarnaast kijkt de EC of de ingeleverde informatie voldoet aan de criteria van het IPCEI steunkader.

De Commissie beoordeelt of de projecten passen binnen deze 2 eerste rondes van IPCEI Waterstof. Zij adviseert eventueel wat er gebeuren moet om dat wel zo te laten zijn. Dit is een vertrouwelijk en informeel proces dat voorafgaat aan de officiële notificatie. In dit proces zullen door de EC vragen worden gesteld over de pre-genotificeerde projecten.

De lidstaten beantwoorden de vragen van EC in samenspraak met de project eigenaren. Gebruikelijk is dat in dit proces meer informatie en actualiseringen nodig zijn. De nu aangeleverde informatie hoeft niet hetzelfde te zijn als die we bij de officiële notificatie aanleveren, mocht Nederland definitief besluiten mee te doen.

Een externe partij toetst de komende weken de projectdocumenten van de 13 Nederlandse IPCEI projecten. Zij doet dat op onder meer financieel-economische bijdragen, financiering, consistentie, subsidiebehoefte. Het ministerie van EZK en RVO gaven hiervoor de opdracht. Ook hier kunnen vragen uit voortkomen die wij de project eigenaren voorleggen.

Ook dit keer heeft Nederland de Commissie laten weten nu nog geen definitieve duidelijkheid te kunnen geven over de deelnemende projecten. Er is nog geen duidelijkheid over het beschikbare budget. En ook niet over de voorwaarden voor een subsidieaanvraag voor IPCEI Waterstof projecten. De verwachting is dat het nieuwe kabinet hierover moet beslissen. Het parlement moet het budget daarvoor goedkeuren.

Het is dus niet zeker dat alle Nederlandse projecten uiteindelijk onderdeel zijn van de 1e en 2e golven van IPCEI Waterstof. Dit hangt af van het verloop van de verdere politieke besluitvorming.

Update 2 september 2021

IPCEI Waterstof – Definitieve documenten die nodig zijn voor IPCEI: De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van de Funding Gap Template vrijgegeven. Projecteigenaren moeten gebruikmaken van deze versies van de documenten. Deze staan op Veelgestelde vragen Templates IPCEI Waterstof.

Eerdere updates

Update 9 augustus 2021

De Challenge Sessions voor de 2 eerste golven IPCEI Waterstof hebben plaatsgevonden van 12 tot en met 22 juli 2021. De deelnemende lidstaten selecteren projecten op basis van de Challenge Sessions. De coördinator heeft gevraagd om uiterlijk op 6 augustus de geselecteerde projecten door te geven.

Nederland heeft de coördinator laten weten nu nog geen definitieve duidelijkheid te kunnen geven over de deelnemende projecten. Er is nog geen duidelijkheid over het beschikbare budget. Daarmee is er geen duidelijkheid over de voorwaarden die aan een eventuele subsidieregeling voor IPCEI-projecten zullen worden gesteld. Het nieuwe kabinet zal hierover moeten beslissen.

De werkzaamheden in het kader van de pre-notificatie gaan in hoog tempo door. De project- en pre-notificatie documenten worden uiterlijk op 31 augustus 2021 ingediend bij de Europese Commissie. 

Het is geen gegeven dat alle door ons ingebrachte projecten uiteindelijk ook onderdeel gaan uitmaken van IPCEI Waterstof. Dit hangt af van het verloop van verdere politieke besluitvorming.

Update 12 juli 2021

IPCEI Waterstof – vervolg richting 2 eerste golven

Afgelopen tijd zijn er enkele wijzigingen geweest voor de eerste golf van IPCEI Waterstof. Er is besloten om de planning van het op 17 december 2020 door Nederland mede ondertekende Manifesto te halen. Gelet op de hierdoor ontstane tijdsdruk is besloten om alleen de volgende projecten toe te laten voor de 1e golf:

 • Innovatieve projecten vallend onder artikel 21 van de IPCEI Communicatie;
 • First Industrial Deployment projecten vallend onder artikel 22 van de IPCEI Communicatie.

Na bezwaren uit meerdere landen is besloten ook ruimte te geven aan projecten op gebied van opschaling van waterstofproductie en industriële decarbonisatie.

2e eerste golf

Naast de technologie golf (wave 1) zal er een industriële decarbonisatie golf (wave 2) komen. Voor Nederland betekent dit dat naast 4 projecten, die zijn ingediend voor de technologie golf, ook waterstof productie projecten zijn ingediend.

De Nederlandse waterstofproductieprojecten hebben een vergelijkbare volwassenheid. Om die reden is besloten alle 9 waterstofproductieprojecten in te dienen voor golf 2. De beide golven starten gelijktijdig met een kick-offmeeting van de Challenge sessies op 12 juli 2021. Na de Challenge Sessions die hierop volgen zal blijken welke projecten mee gaan doen aan de pre-notificatie. Eind augustus moet de draft van het chapeau-document af zijn voor pre-notificatie.

Volgende golven

De overige projecteigenaren van de als 'Direct Partner project' aangemerkte projecten worden niet uitgenodigd voor de Challenge Sessions voor de eerste 2 golven. Zij mogen wel deelnemen aan de zogeheten Work Stream Sessions als voorbereiding op de volgende golven.

Zij kunnen nog steeds onderdeel uitmaken van een notificatie onder één van de andere golven van IPCEI Waterstof. Mogelijk kunnen ook als 'Indirect Partner project' aangemerkte projecten aansluiten bij de Workstream Sessions. Hierover is nog geen duidelijkheid. Voor de Workstream Sessions zijn nog geen uitnodigingen verstuurd.

Het is geen gegeven dat alle door ons ingebrachte projecten uiteindelijk ook onderdeel gaan uitmaken van IPCEI Waterstof. Dit zal afhangen van het verloop van de Challenge Sessions en verdere politieke besluitvorming.

Update 29 juni 2021

IPCEI Waterstof – nieuws over de eerste golf

Het is nu duidelijk. De eerste golf van de waterstof IPCEI staat in het teken van de artikelen 21 en 22 van de IPCEI Communicatie. Dit is van bovenaf besloten door de tijdsdruk die is ontstaan om de planning te halen. Nederland heeft zich hieraan verbonden met het Manifesto dat we op 17 december 2020 ondertekenden. Deze planning gaat uit van notificatie eind 2021 en de pre-notificatie is daarom eind juli 2021.

Om dit tijdpad te halen is de eerste golf van IPCEI Waterstof beperkt. Deze golf heet ook wel de Quick Summer IPCEI. 18 landen dienden 434 factsheets in voor alle golven. Coördinator Duitsland, heeft aangegeven dat de eerste golf bestaat uit ongeveer 20 projecten. Daarom mag iedere lidstaat maximaal 4 projecten aangedragen. Voor deze Quick Summer IPCEI is de deadline op 29 juni 2021.

Daarom moesten we om op erg korte termijn 4 projecten selecteren. We hebben vooral gekeken naar:

 • Aansluiting bij de beoogde kaders van de eerste golf (nadruk ligt op technologische ontwikkeling en innovatie).
 • Het 'level of maturity' van het project. Welke projecten zijn het meest 'volwassen'. Zijn ze in staat om op korte termijn nieuwe technologieën en processen te introduceren. Is het mogelijk daarmee een Europese waterstof-keten opzetten?
 • De onderbouwing van het project. Wat zijn de meest complete en best onderbouwde projecten? Dit ook in relatie tot de snelle voorbereiding van documenten met deadline 31 juli 2021.
 • De aansluiting op andere EU-lidstaten. Heeft het project ook buitenlandse deelnemers? Of sluit het project aan op beleid uit andere lidstaten?

De projecteigenaren van de 4 geselecteerde projecten hebben we aangedragen bij coördinator Duitsland. Ze zijn ons potentieel voor de Quick Summer IPCEI. De projecten zijn ook als Direct Partner project aangemerkt. Dit betekent dat de coördinator deze bedrijven uitnodigt voor de Challenge Sessions. Tijdens deze sessies gaan deze bedrijven de contouren van de Quick Summer IPCEI verder uitwerken.

Het is niet zeker dat al onze projecten uiteindelijk onderdeel zijn van de Quick Summer IPCEI. Dit hangt af van het verloop van de Challenge Sessions en verdere politieke besluitvorming. Het is ook mogelijk dat deze projecten deelnemen aan de Work Stream Sessions. Dit is de voorbereiding op de volgende golven.

De projecteigenaren van de overige 21 krijgen geen uitnodiging voor de Challenge Sessions van de Quick Summer IPCEI. Ze zijn wel als Direct Partner project aangemerkt. Zij mogen daarom wel deelnemen aan de zogeheten Work Stream Sessions als voorbereiding voor de overige golven. Ze zijn nog steeds direct partner voor de volgende golven. Dat betekent dat zij nog steeds onderdeel uit mogen maken van een notificatie, maar wel onder één van de andere golven van IPCEI Waterstof.

Update 8 juni 2021

IPCEI Matchmaking Kick-off Event

In het Kick-off Event op 8 juni hebben de Europese Commissie en het IPCEI-coördinatieteam het proces uitgelegd. Lees meer over de Kick-off op het B2match platform IPCEI Hydrogen Matchmaking Procedure. Hierop vindt u ook de presentaties in pdf.

Update 4 juni 2021

IPCEI Micro-Electronics stelde non-papers op. Dit zijn downloadbare begeleidingsdocumenten (Engels). De informatie die hierin staat gebruikt u in het aanvraagproces. Ze helpen u de documenten op te stellen die nodig zijn voor IPCEI Waterstof.

Update 3 juni 2021

IPCEI NL introductie matchmaking

Het ministerie van EZK organiseerde samen met ons op 3 juni een introductiebijeenkomst voor de Europese matchmaking die start op 8 juni. Het doel was de directe partners te informeren over het IPCEI-proces. Hoe gaat de selectie? Wat zijn de strategische waardeketens? Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen en elkaar online te ontmoeten. Bekijk de slides.

Update 10 mei 2021

De Europese Commissie heeft een procesdocument (Engels) opgesteld voor de match-making procedure IPCEI Waterstof.

Update 22 april 2021

Op vrijdag 16 april 2021 is er weer een Europese meeting geweest voor IPCEI Waterstof.

We weten nu dat er 2 golven zijn voor IPCEI Waterstof. Hoe deze golven eruit gaan zien is op dit moment nog niet helder. In Europees verband vindt daar het gesprek over plaats. We hebben afgesproken om op Europees niveau eerst meer zicht te krijgen over het type projecten. Daarna bepalen we de indeling van de golven.

Dit betekent dat wij binnen korte tijd de Europese Commissie informatie moeten geven over de projecten. De Europese Commissie heeft daarom een dataplatform ingericht. Daarop kan vertrouwelijke informatie worden geplaatst. De eerste stap is dat lidstaten de contactgegevens van de projecteigenaren aanleveren bij de Europese Commissie. Daarna worden de projecteigenaren uitgenodigd de gegevens aan te leveren. Deze plaatsen we op het platform.

Meer en meer wordt duidelijk dat IPCEI echt gaat om grootschalige projecten. Ze hebben de IPCEI-status nodig om het financiële kloof te financieren. Dit betekent dat wij op dit moment het projectportfolio doorlezen met het oog op het verdere proces.
 
Dat hebben we uit andere Europese IPCEI’s geleerd. Bedrijven die niet direct onderdeel uitmaken van IPCEI zijn waardevol. Daarom geven we die toegang tot het online matchmakings-platform. Zowel directe als indirecte partners krijgen toegang tot het online matchmakings-platform. Dit geldt ook voor de partners waarvan wij nog niet zeker weten of ze een directe of indirecte partner zijn. We hebben dit in Europees verband afgesproken.

De contactpersonen van elk project ontvangen hierover binnenkort nadere informatie. We duiden de begrippen 'directe' en 'indirecte' partner mee. Ook geven we concrete en praktische informatie over de matchmaking en de stappen die daaraan voorafgaan.

Afsluitend willen we onderstaande gewijzigde voorlopige planning met u delen.

Voorlopige planning:

 • Projectinformatie invullen door bedrijven op EU Survey platform: april/mei
 • Pre-engineering: Definition IPCEI objectives, narrative for chapeau document: april/mei
 • Match-making on company level: mei 2021
 • Chapeau workshops: drafting of chapeau document: juni/juli 2021
 • Pre-notificatie: juli 2021
 • Notificatie: waarschijnlijk in november 2021 (het definitieve besluit volgt of 2021)
 • Start van projectuitvoering: 2022

Update 18 maart 2021

De eerste overleggen met de Europese Unie (EU) en de betrokken lidstaten zijn geweest.

Hieronder volgen de zaken waar aan we aan werken. We geven meer informatie over onderwerpen waar we op dit moment al iets over kunnen zeggen. Op onze website brengen we u vooral op de hoogte over de ontwikkelingen rond IPCEI Waterstof.

Voorlopige planning:

Er zijn overleggen geweest met de EU en de EU-lidstaten over IPCEI. Deze waren op 5 maart en op 12 maart 2021. Een mogelijke de planning is:

 • Pre-engineering*: Definition IPCEI objectives, narrative for chapeau document: april/mei
 • Match-making voor bedrijven**: mei 2021
 • Chapeau workshops: schets van het chapeau document: juni/juli 2021
 • Pre-notification: juli 2021
 • Notification: possibly in november 2021 (doel van een definitief besluit is eind 2021)
 • Start van de uitvoering van het project 2022

* Deze pre-engineering fase is toegevoegd. Lidstaten voerden gesprekken over het verdere proces van deze IPCEI en de randvoorwaarden.
** Het Nederlandse IPCEI-team kijkt wat er al eerder mogelijk is. Zoals het initiatief via ambassades.

Proces:

De lidstaten werken aan:

 • een generiek format/factsheet voor projectgegevens om de matchmaking efficiënter te kunnen laten verlopen;
 • ondersteunende software voor de registratie van de projectgegevens op basis van dit format;
 • ondersteunende software (voorgesteld is B2match) voor het matchmaking-proces;
 • de verdere opzet van de matchmaking.

Update 25 februari 2021

Van juli tot en met september 2020 vond een interessepeiling plaats voor IPCEI Waterstof.

 • Nederland heeft op het 'Manifesto for the development of a European Hydrogen Technologies and Systems value chain' ondertekend. Dat deden we op 17 december 2020.
 • Dit Manifesto is een initiatief van Duitsland. Hiermee maakt Duitsland zichtbaar dat het de coördinatie van IPCEI Waterstof op zich heeft genomen. In dit Manifesto staat de volgende ingeschatte planning:
 • Binnenkort wordt meer duidelijk over het IPCEI-proces en de daarbij behorende tijdlijn. Als deze informatie bekend is, staat het op deze pagina.
 • Doel van de matchmaking is 1 groot IPCEI-waterstofproject (het 'geïntegreerde' project). Dat wordt de paraplu voor alle waterstofprojecten van de lidstaten.
 • Voor het geïntegreerde IPCEI-waterstofproject zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:
  • De afzonderlijke onderdelen van het geïntegreerde project mogen betrekking hebben op verschillende niveaus van de leveringsketen, maar moeten complementair en noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de belangrijke Europese doelstelling. (Hierna noemen we de begrippen 'één project' en 'geïntegreerd project' in het kort 'project' )
  • Bij het project moet altijd meer dan één lidstaat betrokken zijn. De voordelen ervan mogen niet beperkt blijven tot de financierende lidstaten. Ze moeten een groot deel van de Unie bestrijken. De voordelen van het project moeten duidelijk zijn, concreet en aanwijsbaar.
  • De voordelen van het project mogen niet alleen voor betrokken ondernemingen of sectoren zijn. Ze moeten een bredere relevantie hebben. En we moeten ze op ruimere schaal in de Europese economie of samenleving kunnen toepassen. Dat moet via duidelijk, concreet en aanwijsbaar omschreven positieve overloopeffecten gaan. Ze moeten systemische effecten hebben op meerdere niveaus van de waardeketen. Ze moeten effect hebben op up- of down streammarkten. Ze mogen ook alternatieve toepassingen bieden in andere sectoren of voor de modale shift.
  • Het project moet cofinanciering door de begunstigde behelzen.
 • Deze uitgangspunten leest u ook op de website van de Europese Commissie over IPCEI.
 • In aanvulling op voorgaande wordt meer en meer duidelijk dat Duitsland een harde ondergrens stelt. Alleen projecten groter dan € 10 miljoen mogen meedoen. Kleinere projecten moeten mogelijk clusteren om een kans te maken.
 • De verwachting is dat er een forse investering in tijd nodig is voor de matchmaking. Ook het (pre)notificatieproces kost tijd. Dat geldt voor de projecten die daar dan voor in aanmerking komen. De Europese Commissie stelt vooral veel vragen in de prenotificatiefase. Die gaan over de ingediende projecten, vaak op een hoog detailniveau.

Tot nu hebben wij van andere landen nog niet gehoord hoe zij met deze criteria omgaan. En hoe dat past met hun portfolio aan projecten. Wilt u meer weten over het matchmaking-proces en de buitenlandse projecten? U krijgt meer informatie van ons als er meer details bekend zijn. Laat dit u er u niet van weerhouden om vooral ook zelf aansluiting te zoeken bij Europese consortia. Neem daar zelf ook het initiatief toe. Wij vinden het fijn als u ons daarover op de hoogte houdt.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen

Meer weten?

Heeft u vragen? Stuur ons dan een e-mail. Wij delen de informatie via onze nieuwsbrieven en op deze pagina. Wij verzoeken u alleen noodzakelijke vragen te stellen.

Vragen over IPCEI Waterstof?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?