Open voor aanvragen

ISDE voor gemeenten: Subsidie aanvragen namens woningeigenaren

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2024
Gepubliceerd op:
1 februari 2024

Als gemeente kunt u de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen namens woningeigenaren. Vanaf 1 februari 2024 is het ook mogelijk dat u de subsidie ontvangt als gemeente. Bijvoorbeeld voor een enkele woningeigenaar of via een wijkaanpak voor een grotere groep bewoners. U maakt hierover vooraf afspraken met de woningeigenaren. Lees op deze pagina meer over deze mogelijkheid.
 

Voor wie?

Gemeenten kunnen de ISDE aanvragen en ontvangen namens de woningeigenaar. Bijvoorbeeld voor collectieve wijkaanpakken of een enkele woningeigenaar. U kiest, als gemeente, zelf of en wanneer u deze extra ondersteuning biedt. 

Webinar ISDE voor gemeenten

Hoe kan ik mijn inwoners ontzorgen in de energietransitie? Die vraag staat centraal tijdens ons webinar op dinsdag 3 september. Een adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzicht in de uitkeringen en regelingen. Daarnaast kunt u leren van de ervaring van gemeente Arnhem bij het aanvragen van de ISDE. 

Meer lezen en aanmelden

Ontzorgen woningeigenaren

Woningeigenaren ontzorgen bij de verduurzaming van hun koopwoning? Dat kan en gebeurt al op verschillende manieren met de ISDE. Dit zijn de mogelijkheden voor gemeenten:

ISDE - isoleren woningen

Subsidievoorwaarden

Vraagt u de subsidie aan namens een woningeigenaar? Of doet u dat binnen een wijkaanpak namens meerdere woningeigenaren? Er gelden dan dezelfde voorwaarden als wanneer een woningeigenaar zelf de subsidie aanvraagt. Via ISDE - verduurzaming van uw woning vindt u alle voorwaarden.

Lees hieronder alles over optie 3: Subsidie aanvragen en ontvangen namens de woningeigenaar.

Overeenkomst tussen gemeente en woningeigenaar

Onderteken altijd eerst een overeenkomst tussen u en de woningeigenaar. Dit doet u voordat u subsidie aanvraagt, en voordat u als gemeente opdracht geeft voor het uitvoeren van de maatregel of maatregelen. De ondertekende overeenkomst stuurt u als bijlage mee bij de aanvraag.

Neem dit in elk geval op in de overeenkomst:

 • Personalia woningeigenaar, te weten: BSN van de woningeigenaar, naam en voorletters, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
 • Naam uitvoerende partij
 • Optioneel: De machtiging van de woningeigenaar dat u als gemeente de subsidie mag aanvragen (dit kan ook in een apart contract worden geregeld) 
 • Toestemming van de woningeigenaar dat u als gemeente rechtshandelingen mag uitvoeren. Denk aan contracten met uitvoerende partijen afsluiten en de subsidiebedragen beheren. Alles wat nodig is om de bewoner te ontzorgen. Tip: wees hierin zo compleet mogelijk. 
 • Overzicht van de maatregel(en). 
 • De afspraak dat het onderhoud, de reparatie en garantie tijdens en na (installatie van) de maatregel(en) voor rekening en risico van de woningeigenaar zijn. 
 • Dat u, de gemeente, de factuur betaalt aan de uitvoerder(s). 
 • Dat u, de gemeente, de begunstigde bent van het uit te betalen subsidiebedrag.
 • De afspraak dat, indien er al een eerdere aanvraag door de woningeigenaar op dit adres is gedaan, een eventuele verdubbeling van het 1e subsidiebedrag (van toepassing bij indiening van 2e maatregel) ook aan de gemeente wordt uitbetaald.

Tip: gebruik de overeenkomst van de gemeente Arnhem als inspiratiedocument. 

Bekijk het inspiratiedocument van gemeente Arnhem

Uw aanvraag voorbereiden

Voordat u subsidie kunt aanvragen, werkt u volgens deze stappen: 

 • Bekijk eerst de subsidiemogelijkheden en voorwaarden voor particuliere woningeigenaren op ISDE: Subsidie voor verduurzaming van uw woning.
 • Stel een overeenkomst op als gemeente en onderteken deze samen met de woningeigenaar. Hierin staat het volgende: Overeenkomst tussen gemeente en woningeigenaar.
 • Onderteken vervolgens namens de woningeigenaar de offerte van de uitvoerder(s); hiermee geeft u de opdracht. Let op! Onderteken deze offerte pas als de toestemming met de woningeigenaar om rechtshandelingen uit te voeren geregeld is. Die toestemming is onderdeel van de overeenkomst zoals hierboven aangegeven. De woningeigenaar hoeft door de toestemming de offerte niet zelf te ondertekenen. 
 • Laat de maatregelen uitvoeren in overleg met de woningeigenaar. 
 • Betaal de factuur. Deze factuur: 
  • staat op naam van de woningeigenaar, of 
  • is aan u als gemeente gericht, maar dan wel met een specificatie per woning/woningeigenaar 
  • vermeldt de specificaties van de woning, het type maatregel(en), de meldcode van de maatregel en (als relevant) het aantal m2 
 • Vraag de subsidie aan. 

Nodig bij uw subsidieaanvraag 

Houd de volgende documenten of informatie erbij als u de subsidieaanvraag gaat indienen. U moet ze als bijlage toevoegen of invullen in het aanvraagsysteem: 

 • Overeenkomst tussen gemeente en woningeigenaar 
 • De machtiging van de woningeigenaar dat u als gemeente de subsidie mag aanvragen (Let op: deze machtiging kan een onderdeel zijn van de overeenkomst tussen gemeente en woningeigenaar, maar mag ook een aparte machtiging zijn). Deze hoeft u niet mee te sturen maar kan worden opgevraagd.  
 • Personalia woningeigenaar, te weten: BSN van de woningeigenaar, naam en voorletters, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
 • Contactpersoon bij de gemeente (tip: geef aan in het aanvraagsysteem dat ook anderen namens de gemeente de aanvragen kunnen inzien en beheren).
 • Rekeningnummer begunstigde = IBAN en BIC van uw gemeente. U moet dit invullen in het aanvraagsysteem. 
 • Factuur per woning met daarop de meldcodes en het aantal m2 per maatregel of een verzamelfactuur met een specificatie per woning 
 • Bijbehorende betaalbewijs per factuur of per verzamelfactuur 
 • Alleen bij isolatiemaatregelen (en dus ook bij vervangen van glas): per isolatiemaatregel minstens 1 foto van uitvoering werkzaamheden per woning. 
   

Aanvragen

Voor de aanvraag heeft u minimaal eHerkenning2+ nodig. Check of uw gemeente dit heeft, vraag anders tijdig eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

We besluiten per woningeigenaar over de subsidieaanvraag. Dit geldt ook wanneer u subsidie aanvraagt per woningeigenaar via een wijkaanpak voor een grotere groep bewoners. Wij geven u - de gemeente als intermediair (en eventueel ook) ontvanger van de subsidie - een reactie op de aanvraag. U informeert de woningeigenaar (of -eigenaren) vervolgens over het besluit. De bewoner kan het besluit ook zelf inzien. De bewoner logt dan in via DigiD.

Vragen over de ISDE?

U kunt ons bellen op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur op 088 042 47 47.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?