Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden en beoordeling KIA-CE

Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2022
Gepubliceerd op:
23 mei 2022

De subsidieregeling Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE) is een tender. Dit betekent dat  de  beste projecten subsidie krijgen. Bij tenders beoordelen we de aanvraag volgens een aantal beoordelingscriteria die de rangschikking (volgorde) bepalen. Op deze pagina leest u meer over deze criteria.

Bij tenders beoordelen wij uw aanvraag na de sluitingsdatum in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs. We doen dit met beoordelingscriteria. Projecten die hoger scoren, komen hoger in de rangschikking.  Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van die rangschikking, tot de subsidiepot op is. Scoort u onvoldoende op de beoordelingscriteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

Daarnaast moet uw aanvraag aan een aantal algemene eisen voldoen om in overweging te worden genomen.

Waar moet u aan voldoen?

 • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan subsidie aanvragen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Is dat niet zo? Dan kan dat leiden tot afwijzing of een lagere score op het rangschikkingscriterium 'Kwaliteit van het project'.
 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de subsidiabele thema's.
 • U mag niet starten met uw project, voordat u de subsidie aanvraagt. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen aangaat voordat u subsidie aanvraagt. Dit geldt ook als deze verplichtingen nog niet betaald zijn.
 • U moet uw project binnen 6 maanden na de subsidiebeschikking starten.
 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn. Zorg dat u de uitspraken over de werking van een techniek en het economisch perspectief goed onderbouwt.
 • De kans is groot dat u uw project uitvoert binnen de termijn van 2 jaar.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

 • Uw aanvraag scoort hoger als het voorstel helpt de doelen van de KIA CE-regeling te halen:
  • Verhoging van de grondstoffenefficiëntie: er zijn minder grondstoffen nodig om dezelfde hoeveelheid producten te produceren;
  • Vermindering van de ecologische footprint: de biodiversiteit verbetert of er is minder vervuiling;
  • Vermindering van de CO2- en/of andere uitstoot van broeikasgassen in Nederland.
  • Uw project verbetert de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die belangrijk zijn voor onze economie. Ze zijn niet op een betrouwbare manier te winnen binnen de EU. Daarom moeten we ze voor een groot deel invoeren. Met de Grondstoffenscanner bekijkt u voor elke grondstof of er risico’s zijn met de leveringszekerheid. U verbetert die door terugwinning en hergebruik van deze grondstoffen mogelijk te maken. Of een niet-kritieke vervanging van deze grondstof in te zetten.
 • Uw aanvraag scoort hoger als de subsidie de slaagkans vergroot van  uw project in de markt en de maatschappij.
 • Uw project scoort hoger als deze vernieuwender is in vergelijking met internationaal onderzoek of een internationale techniek.
 • De kwaliteit van uw projectplan is hoger als de uitwerking van uw aanpak en methodiek goed is. Duidelijk moet zijn hoe u met risico’s omgaat. 
 • Ook moet u laten zien hoe slim en effectief u met de beschikbare middelen omgaat.

Wanneer wijzen wij uw aanvraag af?

 • Uw aanvraag komt bij ons binnen na 17:00 uur op de dag dat de subsidieregeling sluit.
 • Uw aanvraag is na sluiting van de regeling niet compleet.
 • We hebben eerder subsidie gegeven voor een vergelijkbaar project. Dit project heeft veel overlap in doel en activiteiten. Uw project heeft dan dus weinig toegevoegde waarde.
 • Er is onvoldoende vertrouwen dat u het project kunt financieren. Meer informatie vindt u op Financiering subsidieproject.
 • Er is onvoldoende vertrouwen dat u de capaciteiten heeft om het project uit te voeren.
 • Het project scoort onvoldoende punten op een of meerdere beoordelingscriteria van de regeling.
 • Uw aanvraag eindigt in de rangschikking lager dan een vergelijkbaar project. Dat is een project met veel overlap in doel en activiteiten. Uw project heeft dan dus weinig toegevoegde waarde.

Vragen over KIA CE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?