Open voor aanvragen

Praktijkleren: voorwaarden voor Praktijkonderwijs

Gepubliceerd op:
31 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt (vanaf het schooljaar 2017/2018) bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan leerlingen die in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten. 

Alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen geldt:

 • De leerling staat als daadwerkelijk schoolgaand ingeschreven aan een school voor praktijkonderwijs en volgt onderwijs in het laatste schooljaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • De stage omvat minimaal 640 klokuren aan beroepspraktijkvorming.
 • De stage voldoet aan de geldende onderwijswetgeving.
 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • De (leerplichtige) leerling volgt minimaal één dag per week binnenschools onderwijs en kent maximaal 4 stagedagen per week. De duur van de stage gedurende de totale opleiding mag maximaal 50% van het aantal uren bedragen waarin onderwijs wordt verzorgd.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende stage-overeenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling (en als de leerling minderjarig is ook de wettelijke vertegenwoordiger).
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de leeractiviteiten die de leerling tijdens de stage heeft moeten ontplooien;
  • de aanvangsdatum, de einddatum en de tijden van de leeractiviteiten;
  • een regeling voor de begeleiding van de leerling bij de stage-gever;
  • de manier waarop de stage-gever bij de beoordeling van de leeractiviteiten van de leerling wordt betrokken; en
  • een regeling die de inspectie in staat stelt toezicht te houden op de leeractiviteiten die door de leerling bij de stage-gever worden ontplooid.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een maximaal subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.

Belangrijk is dat u in staat bent per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie kunt u de formats administratie gebruiken die u vindt op de pagina Administratie en controle. Dit is echter niet verplicht. U mag ook gebruik maken van gegevens uit uw eigen administratie. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren.

Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Vragen over praktijkleren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?