Open voor aanvragen

Praktijkleren: voorwaarden voor hbo

Gepubliceerd op:
29 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het studiejaar. U vraagt de subsidie aan het eind van het studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Niet in aanmerking komen: het begeleiden van een student die een voltijd hbo opleiding volgt of een duaal- of deeltijdtraject in andere sectoren dan techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij. Ook deeltijdopleidingen waarbij de beroepsuitoefening geen verplicht onderdeel van de opleiding vormt, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen geldt:

 • U biedt praktijkbegeleiding aan een student van een hbo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en waarbij:

  • de opleiding zich richt op een volledig diploma;
  • de student een duaal- of deeltijdtraject volgt;
  • de opleidingscode van het CROHO binnen de onderdelen techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij valt; en
  • het praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
   Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de student laten plaatsvinden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door de werkgever, de onderwijsinstelling en de student.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • de tijdsduur van de beroepsuitoefening;
  • de begeleiding van de student;
  • dat deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening dat de student tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen en de beoordeling daarvan; en
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende het studiejaar in minimaal 42 weken begeleiding zijn verzorgd. Het studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Zo zal 21 weken begeleiding leiden tot een maximaal subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.

U bent in staat per student de vereiste administratie te verstrekken. Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie kunt u de formats administratie gebruiken die u vindt op de pagina Administratie en controle. Dit is echter niet verplicht. U mag ook gebruik maken van gegevens uit uw eigen administratie. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren.

Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Buitenlandse opleiding

Bent u een Nederlandse werkgever en biedt u een praktijkleerplaats aan studenten aan die een buitenlandse opleiding volgen voor hbo (duaal/deeltijd in sectoren techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij)? Dan kunt u wellicht alsnog aanspraak maken op de Subsidieregeling praktijkleren. U kunt dan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verklaring aanvragen. Deze geeft aan dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding. U heeft deze verklaring nodig op het moment dat u de subsidieaanvraag doet.

Vragen over praktijkleren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?