Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren: Voorwaarden voor hbo

Gepubliceerd op:
29 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024

Voor hbo-studenten ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. 

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het studiejaar. U vraagt de subsidie aan het eind van het studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

De student

De student volgt een duaal- of deeltijdtraject.

De opleiding

 • U biedt praktijkbegeleiding aan een student van een hbo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
 • De opleiding zich richt op een volledig diploma.
 • De opleidingscode van het CROHO valt binnen de onderdelen:
  • techniek;
  • landbouw en natuurlijke omgeving; 
  • gezondheidszorg; of
  • gedrag en maatschappij.
 • Het praktijkdeel is een verplicht onderdeel van de opleiding.
 • De student moet voor de aanvraagperiode ingeschreven staan voor de opleiding in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Het ministerie verstrekt de subsidie alleen voor de nominale duur van de opleiding. Dit maximum is gerelateerd aan het aantal jaar van de opleiding. Het maximale subsidiebedrag, waarop een werkgever aanspraak kan maken, is voor een volledige praktijkleerplaats in het hbo bijvoorbeeld 42 weken vermenigvuldigd met de nominale duur van de opleiding. Zie de veelgestelde vragen voor meer gedetailleerde informatie over het de nominale duur.

Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Lees meer over opleidings- en erkenningscodes voor leerbedrijven

Administratie

 • U heeft de praktijkbegeleiding van de student aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door:
  • de werkgever; 
  • de onderwijsinstelling; en
  • de student.
 • In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • de tijdsduur van de beroepsuitoefening;
  • de begeleiding van de student;
  • dat deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening dat de student tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen en de beoordeling daarvan; en
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U beschikt over een aanwezigheidsadministratie op dag- of weekbasis voor de student bij de beroepspraktijkvorming.
 • U beschikt over een administratie waaruit blijkt dat uw bedrijf of organisatie de student in het kader van de beroepspraktijkvorming heeft begeleid.

U moet per student de vereiste administratie kunnen verstrekken. Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie kunt u de formats administratie gebruiken die u vindt op de pagina Administratie en controle.
Hier vindt u ook meer informatie over de administratieve voorwaarden. Het gebruik van deze formats is niet verplicht. U mag ook gebruik maken van gegevens uit uw eigen administratie. 

U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende het studiejaar in minimaal 42 weken begeleiding zijn verzorgd.
Het studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Weken van volledige afwezigheid, bijvoorbeeld omdat de student ziek was of met vakantie, tellen niet mee als weken van begeleiding. Zo zal 21 weken begeleiding leiden tot een maximaal subsidiebedrag van 50% van € 2.700. U kunt dus ook subsidie aanvragen als u minder dan 42 weken begeleiding heeft gegeven.

Welke hbo-trajecten komen niet in aanmerking?

Niet in aanmerking komen het begeleiden van:

 • een student die een voltijd hbo-opleiding volgt;
 • een student die een duaal- of deeltijdtraject volgt in andere sectoren dan:
  • techniek;
  • landbouw en natuurlijke omgeving;
  • gezondheidszorg;
  • gedrag en maatschappij;
 • een student die een deeltijdopleiding volgt waarbij de beroepsuitoefening geen verplicht onderdeel van de opleiding vormt.

Buitenlandse opleiding

Bent u een Nederlandse werkgever en biedt u een praktijkleerplaats aan studenten aan die een buitenlandse (duaal/deeltijd) opleiding volgen voor hbo in de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, of gedrag en maatschappij? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de Subsidieregeling praktijkleren. U kunt dan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verklaring aanvragen. Deze geeft aan dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding. U heeft deze verklaring nodig op het moment dat u de subsidieaanvraag doet.

Voorwaarden andere onderwijscategorieën

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?