Bijna open voor aanvragen

Subsidieregeling Praktijkleren

Gepubliceerd op:
22 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
14 april 2022

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
donderdag 2 juni 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 16 september 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022, 9:00 uur tot 16 september 2022, 17:00 uur.

Lees meer over aanvragen en eHerkenning.

Voortzetting Subsidieregeling praktijkleren

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. In de 1e helft van 2022 wordt de regeling geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie beslist het ministerie over de voortzetting van de regeling. Op dit moment is nog niet bekend of de regeling wordt verlengd en zo ja, in welke vorm. Uitsluitsel hierover verwachten wij niet voor de zomer. Zodra er meer bekend is leest u dit op deze informatiepagina.

Tegemoetkoming voor begeleiding deelnemer

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Budget per onderwijscategorie

Extra subsidie voor specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Lees meer over deze extra subsidie.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Lees op onderstaande pagina's de verschillende voorwaarden per onderwijscategorie.

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Heeft u zelf de aanvraag ingediend? U ontvangt halverwege december de beslissing per post.

Heeft uw intermediair de aanvraag namens u ingediend? Uw intermediair ontvangt halverwege december de beslissing per post.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag (PL210XXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle.

Wetten en regels

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). 

Meer weten?

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

Vragen over Praktijkleren?

Neem contact met ons op 

In opdracht van:
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?