Open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren

Gepubliceerd op:
22 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2023

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 2 juni 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 15 september 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Doel

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Tijdlijn Subsidieregeling praktijkleren

Onderstaande tijdlijn geeft u een globaal overzicht van het proces van de regeling. 

Budget per onderwijscategorie

Tot en met studiejaar 2022/2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2022 is als volgt (de budgetten voor 2023 zijn nog niet bekend):

Budget per onderwijscategorie

Onderwijscategorie Budget
Vmbo/VSO/PRO € 1,3 miljoen
Mbo € 256,3 miljoen
Hbo € 18,6 miljoen
Wo € 2,8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Wij nemen alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in een onderwijscategorie, verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Voorwaarden

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie.

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een:

 • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vervallen extra subsidies

Voor de studiejaren 2020/2021 en 2021/2022 was daarnaast extra subsidie beschikbaar voor de volgende sectoren:

 • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren (sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de economie);
 • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Deze extra subsidies zijn vervallen.

Lees meer over deze extra subsidies

Aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 2023, 9:00 uur tot en met 15 september 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2022-2023. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Lees meer over het aanvraagproces

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

 • Uiterlijk 30 december nemen wij een besluit over uw aanvraag. Wij kunnen pas na beoordeling van alle ingediende aanvragen het definitieve subsidiebedrag bepalen.
 • Vervolgens berekenen wij aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • Daarna versturen wij de individuele beschikkingen. De beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. U hoeft geen subsidievaststelling aan te vragen.

Als u zelf de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u uiterlijk eind december de beslissing per post. Heeft uw intermediair uw aanvraag ingediend, dan sturen wij de beslissing naar uw intermediair.

Is de beslissing positief? Dan krijgt u het bedrag binnen 2 weken op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag (PLXXXXXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Voortzetting Subsidieregeling praktijkleren

In november 2022 werd bekend dat de Subsidieregeling praktijkleren met één jaar is verlengd. Daarom kunt u ook voor studiejaar 2022/2023 subsidie Praktijkleren aanvragen. Ons aanvraagportaal is hiervoor inmiddels geopend. Er is hiervoor dit jaar een maximaal totaalbudget van € 265,8 miljoen (afgerond) beschikbaar.

Na een evaluatie van de bestaande subsidieregeling is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van plan de regeling Praktijkleren na 2023 aansluitend met 5 jaar te verlengen. In het begin van het nieuwe studiejaar 2023/2024 verwachten we hier definitief en inhoudelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Verwacht subsidiebedrag studiejaar 2022/2023

Voor leerplaatsen aangeboden in studiejaar 2022/2023 kan het ministerie van OCW leerbedrijven geen specifiek subsidiebedrag garanderen. Er wordt maximaal € 2.700 per leerplaats uitgekeerd. De berekening van het definitieve subsidiebedrag is op basis van

 • het beschikbare subsidieplafond; en
 • het aantal subsidieaanvragen per onderwijscategorie (vo, mbo, hbo, wo).

Schatting aantallen studenten en verwacht totaalbudget

Het ministerie van OCW voorspelt met de ramingen het verwachte subsidiebedrag per aangeboden leerplaats in het studiejaar 2022-2023. De ramingen betreffen de verwachte aantallen van verschillende doelgroepen (dus: studenten vo, mbo, hbo, wo) die in aanmerking komen voor de subsidieregeling samen met het verwachte totaalbudget van de regeling. Het totaalbudget van de regeling lag tijdens de coronacrisis tijdelijk hoger door middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er wordt nu teruggekeerd naar het niveau van het budget zoals vóór de coronacrisis. Het ministerie van OCW schat in dat voor leerbedrijven die:

 • vo- en wo-studenten begeleiden, het beschikbare subsidiebudget toereikend is om het maximale bedrag van € 2.700 uit te keren;
 • mbo- en hbo-studenten begeleiden, het subsidiebedrag lager uitvalt dan € 2.700 (voor mbo-studenten voorspelt het ministerie van OCW ongeveer € 2.300).

Let op: U kunt geen rechten ontlenen aan de voorspelde bedragen. Uw definitieve subsidiebedrag staat vast na vaststelling van de subsidieplafonds én het indienen en beoordelen van de subsidieaanvragen.  

Meer weten?

 • Raadpleeg de veelgestelde vragen.
 • Raadpleeg de geldende wetteksten op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).
In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?