Open voor aanvragen

Subsidieregeling Praktijkleren

Gepubliceerd op:
22 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2022

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
donderdag 2 juni 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 16 september 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Tijdlijn Subsidieregeling praktijkleren

Onderstaande tijdlijn geeft u een globaal overzicht van het proces van de regeling. 

Budget per onderwijscategorie

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een:

 • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
 • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren (sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de economie);
 • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Lees meer over deze extra subsidie

Voorwaarden

De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2022, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2021-2022. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Lees meer over het aanvraagproces

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle

Na uw aanvraag

 • Binnen 13 weken na de sluitingsdatum (16 september) nemen wij een besluit over uw aanvraag. Wij kunnen namelijk pas na beoordeling van alle ingediende aanvragen het definitieve subsidiebedrag bepalen.
 • Vervolgens berekenen wij aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • Daarna versturen wij de individuele beschikkingen. De beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. U hoeft geen subsidievaststelling aan te vragen.

Als u zelf de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u halverwege december de beslissing per post. Heeft uw intermediair uw aanvraag ingediend, dan sturen wij de beslissing naar uw intermediair.

Is de beslissing positief? Dan krijgt u het bedrag binnen 2 weken op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag (PL210XXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Begeleiding BBL-student tijdens lockdown

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Bij werkgevers, die te maken hebben met gedwongen sluiting sinds 28 november 2021 of 19 december 2021 brengen wij de weken waarin BBL-studenten niet konden worden begeleid, niet in mindering op de subsidie voor studiejaar 2021-2022.

Lees meer informatie over de lockdown zoals deze vanaf 19 december 2021 geldt voor de verschillende branches.

Voortzetting Subsidieregeling praktijkleren

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van OCW is van plan de regeling te verlengen voor studiejaar 2022-2023. In 2022 vindt in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatie van de regeling plaats. Mede op basis van de uitkomsten hiervan beslist het ministerie over eventuele verdere voortzetting van de regeling. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Meer weten?

 • Raadpleeg de veelgestelde vragen.
 • Raadpleeg de geldende wetteksten op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Vragen over Praktijkleren?

Neem contact met ons op 

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?