Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Samen leren in project over duurzame landbouw

Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2023
Gepubliceerd op:
27 oktober 2020

Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of minder stikstofuitstoot? Als u voor zo'n samenwerkingsverband een project opzet, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
dinsdag 31 mei 2022
00:01
Einddatum:
donderdag 14 juli 2022
17:00
maximaal 80% van uw projectkosten. Subsidiebedrag minimaal € 50.000, maximaal € 200.000
Totaal budget:
€ 7.200.000

SABE-projectsubsidies gaat verder als GLB-projectsubsidies

Wilt u een projectsubsidie aanvragen? Per 1 januari 2023 is de SABE-regeling overgegaan in de GLB-regeling. De regeling valt nu onder het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Vraag uw subsidie voortaan aan via GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken (rvo.nl) en GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf (rvo.nl).

Voor wie?

Organiseert u een project voor een groep agrarisch ondernemers die samen willen leren over duurzame landbouw? Een project waarin u ook kennis deelt? Dan kunt u deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u hieraan voldoet:

 • Uw project gaat over een of meer onderwerpen die hieronder staan.
 • Uw project bestaat uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties.
 • Uw project duurt tot uiterlijk 1 april 2025.
 • Uw medewerkers zijn opgeleid om uw project te kunnen uitvoeren.
 • U heeft geen agrarisch bedrijf.
 • U heeft geen bedrijf voor de verkoop van landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen.

Waarover gaat uw project?

Uw project gaat over duurzame landbouw. U behandelt één of meer van deze onderwerpen:

Kringlooplandbouw

 • (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 • natuurinclusieve landbouw
 • precisielandbouw

Duurzaam ondernemerschap

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 • horizontale samenwerking
 • bedrijfsopvolging
 • duurzaam verdienvermogen

Deze projecten kregen eerder SABE-projectsubsidie

Op zoek naar voorbeelden van projecten die eerder subsidie kregen uit de SABE-regeling? Kijk dan eens op de website van Groen Kennisnet. Daar vindt u informatie over projecten die SABE-projectsubsidie kregen (klik onder Toon alles op SABE-projecten).

Budget

U krijgt maximaal 80% van uw projectkosten vergoed. Het subsidiebedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 7,2 miljoen beschikbaar:

 • € 3,6 miljoen voor projecten over (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • € 3,6 miljoen voor projecten over andere onderwerpen die hierboven staan genoemd

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Kijk bijvoorbeeld het webinar terug waarin experts uitleg geven over de aanvraag. Controleer of u eHerkenning niveau 3 heeft. En vul de verplichte bijlagen alvast in.

Terugkijken: webinar SABE-projectsubsidie 25 mei 2022

Hoe vraagt u projectsubsidie aan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)? En hoe ziet zo’n samenwerkingsproject met andere agrariërs er dan uit? In dit webinar geven RVO-experts  en ervaringsdeskundigen uitleg. Webinar gemist? Geen probleem. Kijk het webinar SABE-projectsubsidie terug.

eHerkenning voor inloggen

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Het kan tot 7 dagen duren totdat u eHerkenning niveau 3 in huis heeft. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal verplichte bijlagen mee: het projectplan, de verklaring kennisbehoefte en de begroting. U mag ook de projectplanning meesturen, maar dit is niet verplicht. Voor de 3 verplichte documenten gebruikt u het format dat u hieronder kunt downloaden. Tip: vul dit in voordat u de online aanvraag doet.

Aanvragen

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen. Houd onze website in de gaten voor de nieuwe aanvraagperiode.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd voor een project over duurzame landbouw? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: Beslissing

Na de sluitingsdatum 14 juli 2022 geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij deze criteria:

 • impact van het project (telt 2 keer)
 • kwaliteit van de combinatie van het samenwerkingsverband en de aanvrager
 • kwaliteit van het projectplan
 • kosteneffectiviteit van het project

De aanvragen met de meeste punten krijgen subsidie totdat de subsidiepot leeg is. Uiterlijk 15 december 2022 ontvangt u onze beslissing over uw subsidieaanvraag.

Stap 2: Aanvraag beheren

Als u wilt, kunt u nog uw aanvraag veranderen of intrekken. U kunt bijvoorbeeld een wijzigingsverzoek indienen. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling van de SABE-subsidie aanvraagt. 

Deelbetaling aanvragen

U mag elk jaar maximaal 2 keer een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt en betaald. Het bedrag moet minimaal 25% van het subsidiebedrag zijn. U krijgt in totaal maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling.

Stap 3: Vaststelling aanvragen

Als u uw project heeft afgerond, vraagt u de vaststelling van de SABE­ subsidie aan. Deze vaststellingsaanvraag dient u binnen 13 weken na afronding van het project in, maar uiterlijk 1 april  2025.

Stap 4: Vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de SABE-subsidie voldoet. Daarna berekenen wij uw definitieve subsidie. Tot slot rekenen we met u af.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving van de SABE in deze publicaties:

Veelgestelde vragen over de subsidie Samen leren in project over duurzame landbouw

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?