Open voor aanvragen

SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 april 2024

Heeft uw bedrijf een vernieuwende oplossing voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en laadinfrastructuur? Vanuit de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal Innovatie (SSEB Innovatie) is geld beschikbaar voor een project experimentele ontwikkeling. Dit kan gaan om project praktijkervaring of een project technologische ontwikkeling.
 

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 5 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 29 augustus 2024
17:00
Totaal budget:
€ 9.000.000

Voor wie

De SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling is voor:

 • in Nederland gevestigde bedrijven en samenwerkingen van bedrijven
 • samenwerkingen met organisaties die niet van de overheid zijn of onderzoek doen met publiek geld

Waterstof als bron voor een schonere bouwplaats

Bouwmachines veroorzaken flinke luchtvervuiling. Daarom schakelt de bouw om naar elektrische machines. Helaas ‘slurpen’ die van het overbelaste stroomnet. Aannemersbedrijf Oosterhof Holman onderzoekt met ketenpartners of waterstof uitkomst biedt.

Voorwaarden

De subsidie is voor een project experimentele ontwikkeling dat bestaat uit een technische ontwikkeling of een project praktijkervaring. Beide verbeteren producten, processen of diensten die niet al vaststaan.

Onder technische ontwikkeling valt:

 • de ontwikkeling van een testversie emissieloze bouwmachine;
 • het demonstreren, testen en goedkeuren van de bouwmachine in omgevingen die lijken op echte omstandigheden.

Een project praktijkervaring houdt in:

 • U laat in een net echte gebruiksomgeving zien dat een emissieloze bouwmachine werkt.
 • U laat zien dat de bouwmachine werkt, in combinatie met factoren waarmee u in een praktijkproject rekening moet houden om succesvol te zijn. Denk hierbij aan laadinfrastructuur, aanpassingen aan netvoorzieningen, rolverdeling, veiligheid, planning, verzekeringen, contracten, opleiding en regelgeving.
 • Het hoofddoel van het project is de bouwmachine verbeteren op een manier die niet alleen maar technisch is. Dit kan door opgedane ervaring met onder meer veilig werken, logistieke planning, hoge voltages en laden.

De partners doen mee op eigen risico en kosten. Wanneer er financieel of inhoudelijk veel verschil is tussen partners dan kan dit zorgen voor afwijzing of een lagere beoordeling. Bij samenwerkingen is één partij als penvoerder verantwoordelijk voor het contact met ons. Ook verdeelt de penvoerder het subsidiegeld over de betrokken partijen. De penvoerder moet een bedrijf zijn.

Projectidee toetsen

Maakt uw projectidee kans? Toets uw voorstel vooraf bij ons met het projectideeformulier. U krijgt dan een reactie of advies van een projectadviseur. Hierna kunt u uw idee eventueel aanscherpen en uitwerken in het modelprojectplan. Wij toetsen de projectideeën die uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum van de regeling binnen zijn.

Aanvraag voorbereiden

De algemene eisen en redenen voor afwijzing vindt u in de handleiding SSEB Innovatie. Ook het modelprojectplan dat u gebruikt als basis voor uw projectplan maakt u volgens deze eisen. Gebruik voor de berekening van de emissiereductie voor criterium 3 de Toelichting berekening NOx-reductie, die u hieronder vindt.
De definitieve TNO rekenmethode voor emissiereductie vindt u hier.

Aanvragen

Vanaf 5 maart 2024, 9:00 uur, kunt u hieronder SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling aanvragen. 

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeslissing met de beoordeling van uw project. Verlenen wij subsidie aan u? Dan leest u in de beslissing ook details over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvangers.

Voortgang

Duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan rapporteert u eenmaal per jaar over de voortgang. De data waarop u moet rapporteren staan in de beschikking. Download het onderstaande document voor de voortgangsrapportage, vul dit in en stuur het naar e-innovatie@rvo.nl.

Als uw project wijzigt

Wijzigt uw projectplan? Geef dit dan altijd aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u kans dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie.

Stuur bij uw aanvraag voor vaststelling de volgende bijlagen mee:

 • Een digitale versie van het eindverslag. Gebruik hiervoor het modeleindverslag, daarin staan de voorwaarden waaraan uw rapport moet voldoen.
 • Wanneer u, of een van de deelnemers van uw project, meer dan € 125.000 subsidie aanvraagt dan levert u ook:
  • Een gespecificeerde opgave van alle gemaakte kosten die rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen. Stel deze opgave op volgens de begroting die u bij uw aanvraag indiende. Aan de hand van deze opgave verrekenen wij de subsidie die u te weinig of te veel ontving.
  • Wijken de gemaakte kosten 10% of meer af van de onderbouwde begrotingspost van de aanvraag? Dan is het belangrijk dat u dit toelicht.
  • Een controleverklaring die door een accountant is afgegeven. Voor de SSEB-projecten is geen standaard controleprotocol beschikbaar. Het is aan de accountant zelf om de controle goed in te richten.

 

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?