Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2022

Wilt u uw pas aangeschafte of al gebruikte bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen emissiearm (uitstootarm) of zelfs emissieloos (uitstootvrij) maken? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit. Deze regeling stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen, waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of zij zelfs geen stikstof meer uitstoten.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 9 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
11:00 AM (CET)
Totaal budget:
€ 7.000.000

Bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen ombouwen

U krijgt subsidie als u bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen ombouwt. De ombouw kan bestaan uit de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator om een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig emissiearm te maken. Een SCR-systeem zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden). Het is ook mogelijk om een diesel bouwwerktuig om te bouwen naar een emissieloze variant door een elektrische aandrijfmotor in te bouwen en te installeren.

Let op: het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig zelf (waarop de ombouw plaatsvindt) komt niet in aanmerking voor subsidie. Een voorbeeld: een graafmachine die emissiearm wordt gemaakt door er een SCR-katalysator in te bouwen. Er is subsidie mogelijk voor de katalysator plus de kosten van het plaatsen ervan (materiaal en uren), maar niet voor de machine zelf. Zie de afbeelding hieronder.

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Het gaat om bedrijven met eigen materieel, eigenaren van zeegaande bouwvaartuigen en bedrijven die bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen verhuren. Ook is het van belang dat ze een specifieke SBI-code hebben. De SBI-code is de Standaard Bedrijfsindelingscode. Deze code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is.

Budget 2022

Stand van zaken op 23 november 2022:

 • totaal jaarbudget 2022: € 7 miljoen
 • beschikbaar budget: €  683.512,21

De subsidie bedraagt maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf 50%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig.

Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000. Er is één uitzondering: het is mogelijk om subsidie te krijgen voor meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) maximaal € 1 miljoen aan subsidie ontvangen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

SSEB Retrofit in 2023

Het subsidiebudget voor SSEB Retrofit voor 2023 is € 14 miljoen. U kunt subsidie aanvragen voor de ronde van 2023 vanaf 9 mei, 09:00 uur tot en met 29 december 2023, 12:00 uur.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor SSEB Retrofit? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen.

Bekijk alle voorwaarden en verplichtingen voor SSEB Retrofit.

Aanvragen

Om in te loggen op eLoket heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Als u bent ingelogd op eLoket kiest u voor 'nieuwe aanvraag' en selecteert u de SSEB Retrofit waarna u start met de aanvraag.

  Bijlagen bij uw aanvraag

  Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag:

  • kopie van de gesloten overeenkomst(en), voor de aanschaf en installatie van de SCR-katalysator of elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of niet loodhoudend accupakket. Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten;
  • kopie bankafschrift (ter verificatie van uw bankrekeningnummer);
  • uitslag mkb-toets;
  • als in het aanvraagformulier uw antwoord ‘nee’ is op de vraag: 'Is er een roetfilter ingebouwd?': bewijsstuk waarmee u kunt aantonen dat de roetfilter niet ingebouwd kon worden;
  • als in het aanvraagformulier uw antwoord ‘ja’ is op de vraag 'Is er een typegoedkeuring voor de katalysator?’: kopie typegoedkeuringsrapport;
  • als u kiest voor ombouw van een zeegaand bouwvaartuig:
   • een internationaal certificaat van uitwatering, zoals bedoeld in artikel 16 van het Uitwateringsverdrag;
   • het (radio)veiligheidscertificaat voor vrachtschepen;
   • certificaten voor offshore vaartuigen (object).

  Intermediair machtigen (optioneel)

  U kunt ook een intermediair machtigen om subsidie voor u aan te vragen, als de regeling open is. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren.

  Goed om te weten:

  • Nadat de subsidie online is aangevraagd, krijgt u altijd een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt deze ook terug in het eLoket onder 'Berichten',
  • Het moment waarop de aanvraag bij ons binnenkomt, bepaalt de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dit op volgorde van binnenkomst. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en kunt u ook inzien via het eLoket.
  • Ontvangen we op de dag dat het budget is uitgeput meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen we via loten de onderlinge rangschikking.
  • Wanneer er subsidie aan u is verleend, ontvangt u een beschikking. Deze brief bevestigt dat u subsidie krijgt. Hierin staat ook om welk bedrag het gaat. U krijgt tegelijk een voorschot van 90% van dit bedrag uitbetaald.

  SSEB Retrofit en MIA

  Plaatst u een SCR-katalysator op uw bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig? Of bouwt u een gebruikt bouwwerktuig om naar geheel emissieloos? Dan komen de netto investeringskosten voor de ombouw (inclusief de kosten voor de inbouw) mogelijk in aanmerking voor de SSEB Retrofit én de Milieu Investeringsaftrek (MIA). In de Milieulijst van de MIA kunt u dit checken. Maar u komt dit ook vanzelf tegen in het formulier van uw SSEB-aanvraag.

  Staat de SCR-katalysator (met inbouw), of ombouw naar een geheel emissieloos gebruikt bouwwerktuig, op de Milieulijst van de MIA? Dan trekken wij een percentage van 11,25% van de investeringskosten (aanschafkosten) af van het subsidiebedrag dat u ontvangt voor de SSEB. Dit bedrag brengen wij ook in mindering als u geen MIA aanvraagt, of hierop geen aanspraak maakt, ondanks dat de investering op de Milieulijst van de MIA staat.

  Eerst SSEB Retrofit, dan MIA

  U vraagt eerst de SSEB aan met een nog niet definitieve overeenkomst. Binnen 3 maanden nadat de aankoopovereenkomst definitief is gemaakt, doet u de MIA-melding.

  Download de rekenvoorbeelden SSEB Retrofit en MIA (pdf)

  Na uw aanvraag

  Heeft u een subsidieverlening ontvangen? Dan vraagt u tot uiterlijk 8 maanden hierna vaststelling aan. Dit kan alleen als het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig al is omgebouwd. Via de blauwe knop hieronder kunt u vaststelling aanvragen.

  Let op: laat u een bouwwerktuig met kenteken ombouwen naar emissieloos (inbouw en installatie van een elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of loodvrij accupakket)? Dan moet de RDW dit bouwwerktuig na de ombouw keuren. Na de keuring past het RDW de brandstofsoort van het bouwwerktuig in het kentekenregister aan in elektrisch of waterstof. Daarna kunt u pas vaststelling aanvragen. Uw bouwwerktuig heeft een kenteken nodig als deze harder kan dan 6 kilometer per uur en op de openbare weg mag rijden.

  Loopt de ombouw vertraging op? Vraag dan bij ons uitstel aan tot maximaal 4 maanden. U moet de vertraging wel aantonen.

  Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en het omgebouwde bouwwerktuig of bouwvaartuig voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen wij daarna de subsidie vast. U krijgt dan de laatste 10% uitbetaald. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

  Alle gegevens en bewijsstukken die u nodig heeft bij de subsidieaanvraag en bij de vaststellingsaanvraag vindt u op de SSEB Retrofit - voorwaarden en verplichtingen. Ook vindt u hier alles over de instandhoudingsverplichting.

  Webinar SSEB

  Op 29 maart 2022 organiseerden wij een webinar over de regeling en het aanvraagproces. Wilt u meer weten over de regeling, heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Bekijk het webinar SSEB.

  Veelgestelde vragen

  • Bekijk de algemene veelgestelde vragen SSEB
  • Bekijk de veelgestelde vragen over SSEB Retrofit
  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?