Open voor aanvragen

STOZ: Subsidiabele kosten

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
18 april 2024

Via de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) kunt u subsidie krijgen voor de uitvoering van activiteiten voor implementatie en opschaling van digitale en hybride processen. 

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • projectmanagement, zoals het samenbrengen en aansturen van de samenwerkingspartners, het coördineren van de werkzaamheden, het monitoren van de planning, kosten en beoogde resultaten en het uitvoeren van een evaluatie;
 • implementeren en op grotere schaal toepassen van digitale of hybride processen, het inbedden van deze toepassing(en) in de reguliere werkprocessen, het informeren van en instructies geven aan cliënten en het borgen van het gebruik van digitale of hybride processen in inkoop- en contractafspraken met inkopers;
 • interne communicatie over het project, het betrekken en trainen/opleiden van zorg- of ondersteuningsmedewerkers;
 • kennis delen met externe partijen, zoals het verspreiden van de geleerde lessen en resultaten naar andere aanbieders van zorg of ondersteuning.

Let op: activiteiten die u start vóór het indienen van uw aanvraag, zijn niet subsidiabel. Wij wijzen uw aanvraag mogelijk af. 

Subsidiabele kosten implementatiestart

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • personeelskosten: loonkosten van de betrokken medewerkers (uurtarieven conform de geldende cao);
 • advieskosten: kosten van een onafhankelijke adviesorganisatie of kennisinstelling die uw organisatie kan helpen (advies- of procesbegeleiding) om tot een strategie en implementatieplan te komen. Voor dit advies geldt een maximaal uurtarief van € 135 (exclusief btw).

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele projectkosten. Het maximale subsidiebedrag is € 25.000.

Subsidiabele kosten opschalingsroute en evaluatieroute

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • personeelskosten van de betrokken medewerkers (uurtarieven conform geldende cao - de rekenmethode staat in de invulwijzer van het begrotingsformat) en kosten van externe inhuur van medewerkers;
 • algemene indirecte kosten: kosten voor energie, onderhoud et cetera. Dit betreft een vaste opslag van 15% op de personeelskosten;
 • administratieve kosten: kosten voor beheer van administratieve taken zoals accountantskosten, advieskosten, kosten inhuur externe adviesorganisatie met een maximaal uurtarief van € 135 (exclusief btw);
 • kosten apparatuur, software licenties en abonnementen. Hiervoor geldt een maximum van 20% van de totale subsidiabele kosten;
 • opleidingskosten: kosten materiaal en benodigdheden, accommodatie, externe opleiders en reiskosten;
 • ict-toepassingen en hardware: technologische toepassingen bij het gebruik van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning. Wel moet er een koppeling zijn met de bestaande ICT-infrastructuur en moet de toepassing aansluiten bij geldende standaarden (zoals DIZRA, MedMij, NEN7510). Moet u de ICT-infrastructuur volledig aanpassen? Dan zijn deze kosten niet subsidiabel. Per geval kijken wij wat de verhouding is tussen de aanpassingskosten en de processen waar het om gaat. Zo beoordelen wij of de kosten subsidiabel zijn. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten (eigen aandeel) moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren.

Hoogte subsidie

Voor de opschalingsroute of evaluatieroute is het minimale subsidiebedrag € 25.000 en het maximale subsidiebedrag € 750.000. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?