Begeleiding van leerlingen in het vmbo

Meer artikelen
Praktijkleren Header

Voor vmbo-leerlingen ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats in het kader van een leerwerktraject bieden. Deze bedrijven en organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal € 2.700,00 per praktijkleerplaats/per schooljaar.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg ingericht als een leerwerktraject volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie.

Om in aanmerking te komen moet:

 • minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar besteed zijn aan het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie
 • in elke schoolweek van het 3de en 4de leerjaar binnenschools onderwijs worden aangeboden
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor het vmbo.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • Inhoud, leerdoelen, duur, periode van beoordelingsmaatstaven voor het buitenschoolse praktijkgedeelte
  • de begeleiding van de leerling
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
 • U bent in staat per leerling de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Service menu right