Open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren: Voorwaarden voor vmbo

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
29 oktober 2013

Voor vmbo-leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats in de basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt die is ingericht als een leer-werktraject of entreeopleiding. 

U vraagt de subsidie aan het eind van het schooljaar aan, na afloop van de begeleiding. Alleen het 3e en 4e leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

De leerling

 • Uw bedrijf of organisatie biedt praktijkbegeleiding aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg volgt, ingericht als een leerwerktraject of entreeopleiding.
 • De leerling zit in het 3of 4e leerjaar van zijn of haar opleiding.
 • Het leerwerktraject is gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Uw bedrijf of organisatie

 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor het vmbo.
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat voor het leerwerktraject minimaal 640 klokuren en maximaal 1.280 klokuren per schooljaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • Voor een entreeopleiding omvat het buitenschools praktijkgedeelte minimaal 610 klokuren in de beroepsbegeleidende leerweg. Bij een kortere of langere begeleidingsperiode kan het minimale aantal klokuren naar rato omgerekend worden.

De opleiding

 • De opleiding biedt in elke schoolweek van het 3e en 4e leerjaar binnenschools onderwijs aan.
 • De leerling moet voor de aanvraagperiode ingeschreven staan voor de opleiding in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD). De onderwijsinstelling is ervoor verantwoordelijk dat deze inschrijving ook doorgevoerd wordt in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Administratie

 • U heeft de praktijkbegeleiding van de leerling aangeboden op basis van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door:
  • het erkende leerbedrijf;
  • het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling; en
  • de leerling; 
  • als de leerling minderjarig is: ook de wettelijke vertegenwoordiger.
 • In deze leerwerkovereenkomst staan in elk geval:
  • inhoud, leerdoelen, duur, periode van beoordelingsmaatstaven voor het buitenschoolse praktijkgedeelte;
  • de begeleiding van de leerling; en
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • U beschikt over een aanwezigheidsadministratie op dag- of  weekbasis voor de leerling bij de praktijkbegeleiding.
 • U beschikt over een administratie waaruit blijkt dat uw erkende leerbedrijf de leerling in het kader van de praktijkbegeleiding heeft begeleid.

U moet per leerling de vereiste administratie kunnen verstrekken. Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie kunt u de formats administratie gebruiken die u vindt op de pagina Administratie en controle
Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de administratieve voorwaarden. Het gebruik van deze formats is niet verplicht. U mag ook gebruik maken van gegevens uit uw eigen administratie. 

U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet u in minimaal 40 weken begeleiding verzorgen.
Weken van volledige afwezigheid, bijvoorbeeld omdat de student ziek was of met vakantie, tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een maximaal subsidiebedrag van 50% van € 2.700.  De hoogte van de subsidie hangt dus af van het aantal weken waarin de leerling in het schooljaar praktijkbegeleiding kreeg. U kunt dus ook subsidie aanvragen als u minder dan 40 weken begeleiding heeft gegeven.

Voorwaarden andere onderwijscategorieën

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?