Gaswinning N05-A | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gaswinning N05-A

02-02-2021

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van 23 april 2021 tot en met 3 juni 2021 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 22 april 2021 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Informationen in deutscher Sprache können Sie finden unter: Gasgewinnung N05-A

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Gaswinning N05-A - fase 1
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    • Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog, telefoon 0519 53 50 50.
    • Gemeente Het Hogeland, gemeentehuis in Winsum, Hoodstraat W 70,telefoon 088 345 88 88.
    • Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, 26736, Krummhörn (D), telefoon +49 (4923) 916-0.
    • Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D), telefoon +49 (4922) 303-205.
U kunt alleen op papier de stukken inzien als u van tevoren telefonisch een afspraak hebt gemaakt. Neem contact op met het Bureau Energieprojecten als u de documenten niet digitaal kunt lezen en niet naar de gemeente kunt komen. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 23 april 2021 tot en met 3 juni 2021 kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Gaswinning N05-A
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Mondeling

U kunt uw zienswijze mondeling geven door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 3 juni 2021 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Hoe kunt u een vraag stellen?

Normaal gesproken worden er voor procedures zoals deze informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus is dit niet mogelijk. Wanneer u een vraag heeft over bijvoorbeeld de procedure, het ontwerp-instemmingsbesluit, de ontwerpvergunningen of de voorgenomen activiteit, dan kunt u uw vraag indienen via dit contactformulier. Wij streven naar een reactie binnen vijf werkdagen.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de terinzagelegging van de Mededeling voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A vindt u op de pagina Voorgeschiedenis.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.