Service menu right

Gaswinning N05-A

ONE-Dyas B.V. wil gas winnen in veld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit veld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het veld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Für Website und Dokumente auf Deutsch: siehe uvp.niedersachsen.de.

Stand van zaken

Van 9 augustus tot en met 19 september ligt de Mededeling ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 8 augustus 2019 is kennisgeving (pdf, 847 kB) van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de Mededeling inzien?

De Mededeling kunt u van vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 19 september 2019 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog, (0519) 535050
  • Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D), +49 (4922) 303-205
  • Gemeinde Krummhörn, Rathaussstraße 2, 26736, Krummhörn, +49 (4923) 916-0
  • Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen, 088 - 345 88 88
    Op afspraak kunnen inwoners van gemeente Het Hogeland de documenten op één van de andere gemeentelocaties (in Bedum, Leens of Winsum) inzien. Belt u hiervoor eerst met de gemeente op 088 - 345 88 88
De Mededeling is ook te downloaden via onderstaande link:

Informatieavonden

Op 28 augustus, 4 en 10 september 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden in resp. Roodeschool, Borkum (D) en Schiermonnikoog. De posters van het ministerie die daar te zien waren kunt u hieronder nog downloaden.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 9 augustus tot en met 19 september kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Gaswinning N05-A
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De mededeling met de onderzoeksopzet wordt ook voorgelegd aan de Commissie voor de milieu-effectrapportage en adviseurs met een wettelijke taak in het kader van de te verlenen vergunningen. De zienswijzen en wettelijke adviezen worden betrokken in het advies reikwijdte en detailniveau dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ONE-Dyas B.V. stuurt. Mede op basis van dit advies wordt het MER opgesteld. Het toekomstige MER zal opnieuw ter advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage worden voorgelegd. Te zijner tijd wordt het MER met de Passende Beoordeling samen met de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierover kunt u dan wederom zienswijzen naar voren brengen.