Service menu right

Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

TenneT wil een net op zee realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet. Via deze route zullen ook de windturbines uit het noordelijke deel (Alpha) van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) worden aangesloten.

Het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), bestemd voor het aansluiten van 1.400 MW aan windenergie, bestaat uit:

 • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een platform op zee windenergiegebied Hollandse Kust (west Alpha)
 • elektriciteitskabels van het platforms door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation
 • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk)
 • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet

Stand van zaken

Fase 1:
Op 13 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De rechtsgevolgen van het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning zijn in stand gelaten. Hiermee kan het project gerealiseerd worden.

Fase 2:
De laatste ontwikkelingen in de realisatie van dit project hebben ertoe geleid dat voor een aantal reeds verleende vergunningen een wijziging of aanpassing nodig is. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de besluiten van fase 2. Op 20 maart 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 7 februari 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) - fase 2

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Voorgeschiedenis

Fase 2:

 • De ontwerpbesluiten hebben van 1 november tot en met 12 december 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn acht unieke zienswijzen binnengekomen.

Fase 1:

 • Op 21 juni 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 10 mei 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten fase 1. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 5 februari 2020 heeft een zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. De Afdeling zal naar verwachting binnen 12 weken na de zitting een uitspraak doen. De besluiten zelf en onderliggende stukken zijn beschikbaar op Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) - fase 1
 • De ontwerpbesluiten hebben van 9 november tot en met 20 december 2018 ter inzage gelegen. Op 20 en 27 november 2018 hebben inloopavonden plaatsgevonden. Hierbij zijn informatieposters gebruikt
 • Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden
 • Op 22 februari 2018 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • Op 29 mei 2017 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 14 april 2017 ter inzage gelegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • Adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie m.e.r.) op de concept notitie, de tussentijdse toets en het MER zijn te vinden op: Cie mer.
 

Meer informatie

Meer informatie over het project net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) kunt u vinden op de projectwebsite.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.