Service menu right

Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

TenneT wil een net op zee realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet. Via deze route zullen ook de windturbines uit het noordelijke deel (Alpha) van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) worden aangesloten.

Het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), bestemd voor het aansluiten van 1.400 MW aan windenergie, bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een platform op zee windenergiegebied Hollandse Kust (west Alpha)
  • elektriciteitskabels van het platforms door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation
  • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk)
  • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet

Stand van zaken

De besluiten liggen van 10 mei tot en met 21 juni 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 9 mei 2019 is kennisgeving (pdf, 336 kB) gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 9 mei 2019 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 11 mei tot en met vrijdag 21 juni 2019. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze op het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht kan beroep instellen. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Op 20 en 27 november 2018 hebben inloopavonden plaatsgevonden. De volgende posters (pdf, 9 MB) zijn gebruikt.

Ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) van het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is een notitie opgesteld. Hierin zijn verschillende tracéalternatieven uitgewerkt naar bestaande hoogspanningsstations, te Beverwijk en te Vijfhuizen. Ook zijn mogelijke locaties voor het nieuw te realiseren transformatorstation uitgewerkt.

De minister van EZK heeft, op basis van deze notitie met tussentijdse onderzoeksresultaten en gebruik makend van de ontvangen adviezen van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage, het tracéalternatief 3 gekozen als voorkeursalternatief. Dit VKA loopt vanaf het noordelijk deel van Hollandse Kust (west Alpha) naar Hollandse Kust (noord), landt aan ten noorden van Wijk aan Zee en loopt door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen naar het hoogspanningsstation Beverwijk. Het transformatorstation komt bij Tata Steel.

Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. De volgende posters zijn gebruikt.

Op 22 februari 2018 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Op 29 mei 2017 liep de termijn voor zienswijze af voor de op 14 april 2017 ter inzage gelegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Meer informatie

Meer informatie over het project net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) kunt u vinden op de projectwebsite.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, 070 379 89 79.

Perscontacten