Service menu right

Net op zee IJmuiden Ver Beta

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Het hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven zijn mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren. Wilt u graag bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan!

Stand van zaken

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 ligt de concept-notitie reikwijdte en detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Net op zee IJmuiden Ver Beta. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 29 augustus 2019 is kennisgeving (pdf, 320 kB) van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de c-NRD inzien?

De c-NRD kunt u van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, Hellevoetsluis
  • Gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106, Spijkenisse
  • Gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6, Rockanje
  • DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam (op afspraak via T 010 – 246 8000 of e-mail: info@dcmr.nl)
De c-NRD is ook te downloaden via onderstaande link:
Er is een overzichtelijke digitale samenvatting gemaakt van de c-NRD om u op een toegankelijke manier de belangrijkste punten van het c-NRD mee te geven. Een formele zienswijze moet u echter baseren op de PDF-versie van de c-NRD.

Informatieavond

Op 10 september wordt een inloopavond georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en BZK en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avond vindt plaats op:

  • Dinsdag 10 september 2019 - Sportcentrum De Drenkwaard, Molendijk 21 te Zuidland

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 30 augustus tot en met 10 oktober kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Beta
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan tijdens de informatieavonden of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 3749 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook beware wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept-NRD wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau Net op zee IJmuiden Ver Beta. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De concept-NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het eerder gepubliceerde participatieplan is geactualiseerd. In de geactualiseerde versie staat beschreven hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving in de komende fase van het project plaatsvindt. De ervaringen van de afgelopen maanden zijn hierin meegenomen.

Bijlage 1 van dit plan bevat het participatieverslag over de eerste helft van 2019 met een overzicht van welke participatieactiviteiten hebben plaatsgevonden, wie daarbij betrokken zijn geweest en wat de activiteiten hebben opgeleverd.

U kunt deze downloaden via onderstaande link:

Voorgeschiedenis

Op dinsdag 2 juli vond een bestuurlijk overleg met de regionale overheden plaats. Zie Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 2 juli 2019 over het net op zee IJmuiden Ver Beta.

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Beta ter inzage gelegen. Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de reactienota.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor  gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op de Maasvlakte of bij Simonshaven.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.