Net op zee - IJmuiden Ver Beta | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Net op zee - IJmuiden Ver Beta

16-02-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Beta’. Dit is een van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het eerstvolgende inspraakmoment is tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.

Stand van zaken

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta gekozen. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar de zuidkant van de Maasvlakte. Dit tracé loopt door de Noordzee (parallel aan de Alpha-verbinding) en loopt verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar het nieuw te bouwen converterstation.

In de periode van 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 kon men een reactie op de IEA indienen. Deze reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel die u hieronder kunt vinden. De antwoordnota kunt u ook hieronder vinden.

Vragen of aandachtspunten voor gekozen voorkeursalternatief?

Heeft u vragen over de keuze van het voorkeursalternatief of aandachtspunten voor de uitwerking daarvan? Wegens te weinig aanmeldingen gaat de online vragensessie van dinsdag 19 januari 2021 niet door. Wij nemen persoonlijk contact op met de reeds aangemelde personen om de vragen of aandachtspunten te behandelen. Heeft u zich niet aangemeld, maar wel vragen, dan kunt u uiteraard nog steeds contact opnemen via dit contactformulier.

Integrale effectenanalyse

Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Beta - Integrale effectenanalyse.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld, is ook het participatieplan geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van januari 2021 tot en met november 2021. In deze periode werken we onder andere het voorkeursalternatief in detail uit, stellen we het Milieueffectrapport fase 2, het inpassingplan en de vergunningaanvragen op.

Mocht u opmerken, aanvullingen of andere ideeën hebben, laat het ons weten via het contactformulier.

De eerder verschenen participatieplannen zijn ook nog te raadplegen:

Voorgeschiedenis

Op 20 maart 2020 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld.

Op 22 oktober 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 lag de concept-notitie reikwijdte en detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Net op zee IJmuiden Ver Beta. Hier is ook een digitale samenvatting van gemaakt. De hierop binnengekomen zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Op dinsdag 2 juli 2019 vond een bestuurlijk overleg met de regionale overheden plaats. Zie hieronder de besluitenlijst.

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Beta ter inzage gelegen. Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de reactienota.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op de Maasvlakte of bij Simonshaven.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.