Service menu right

Net op zee - IJmuiden Ver Beta

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar de Maasvlakte op het vasteland. Er zijn voor de integrale effectenanalyse meerdere tracés (routes) op zee en op land op de Maasvlakte onderzocht, net als een drietal locaties voor een converterstation op de Maasvlakte. Er is besloten om het tracéalternatief naar Simonshaven op basis van het onderzoek naar de milieueffecten af te laten vallen voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta.

Verbeelding

Verbeelding mogelijke netaansluitingen Net op zee IJmuiden Ver Beta

Stand van zaken

Van vrijdag 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 was het mogelijk om te reageren op de integrale effectenanalyse (IEA). Deze reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel die u hieronder kunt vinden. De reacties zijn naar de gemeenten en provincie in uw omgeving wordt gestuurd. Zij brengen eind september 2020 een regioadvies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor zijn afweging van de alternatieven en de keuze voor een voorkeursalternatief. Ook wordt er een antwoordnota opgesteld, waarin de antwoorden staan op de ingediende reacties. De antwoordnota wordt samen met de keuze van het voorkeursalternatief openbaar gemaakt en gepubliceerd op deze website.

De integrale effectenanalyse (IEA) en alle achterliggende informatie zoals het milieueffectrapport (MER) zijn hieronder nog te bekijken. Het zijn omvangrijke stukken. We hebben daarom samenvattingen van de IEA en het MER gemaakt in de vorm van korte documenten en interactieve websites. We raden u aan om eerst de samenvattingen te bekijken. De links vindt u in onderstaand overzicht. Wilt u meer gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen weten, dan kunt u deze onderwerpen in de IEA en/of het MER opzoeken. Op de interactieve versie van de IEA en het MER fase 1 worden de belangrijkste resultaten op een toegankelijke manier weergegeven. Om u wegwijs te maken door de informatiebronnen vindt u hieronder een korte leeswijzer.

De Commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht over het MER fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het eerder gepubliceerde participatieplan is geactualiseerd. In de geactualiseerde versie staat beschreven hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving in de komende fase van het project plaatsvindt. Deze fase start met de publicatie van de IEA en loopt door tot en met de VKA keuze eind 2020. De ervaringen die in eerdere fases van het project met de participatie zijn opgedaan zijn hierin meegenomen.

Bijlage 1 van dit plan bevat het participatieverslag vanaf eind augustus 2019 tot en met mei 2020 met een overzicht van welke participatieactiviteiten hebben plaatsgevonden, wie daarbij betrokken zijn geweest en wat de activiteiten hebben opgeleverd.

De eerder verschenen participatieplannen zijn ook nog te raadplegen:

Voorgeschiedenis

Op 20 maart 2020 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld.

Op 22 oktober 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 lag de concept-notitie reikwijdte en detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Net op zee IJmuiden Ver Beta. Hier is ook een digitale samenvatting van gemaakt. De hierop binnengekomen zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Op dinsdag 2 juli 2019 vond een bestuurlijk overleg met de regionale overheden plaats. Zie hieronder de besluitenlijst.

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Beta ter inzage gelegen. Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de reactienota.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op de Maasvlakte of bij Simonshaven.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.