Net op zee - IJmuiden Ver Gamma | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

16-02-2021

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer wind op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is het Ministerie van EZK in samenwerking met andere Ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Hierin wordt gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windparken op zee en aanlandlocaties op land. Uit de eerste resultaten van deze verkenning blijkt dat een aanlanding vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte het meest kansrijk is. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding voor een groot deel parallel kan lopen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta, met een aansluiting op de Maasvlakte.

Stand van zaken

Het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Gamma’ start met het kennisgeven van het voornemen en de participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatievoorstel. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 8 april 2021 is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Voorgeschiedenis

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor ‘Net op zee - IJmuiden Ver Gamma’ gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op de Maasvlakte.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het voornemen en participatievoorstel kunt u vanaf 9 april tot en met 21 mei 2021 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.
    Hiervoor kunt u een afspraak maken met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.
Het voornemen en participatievoorstel kunt u hieronder vinden.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Gamma’, kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het participatievoorstel. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 9 april tot en met 21 mei 2021.

U kunt hierbij denken aan:

  • Vindt u dat de juiste keuze voor de route, ofwel tracéoptie, wordt onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het uitvoeren van onderzoek naar de tracéoptie(s)?
  • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?
  • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

Digitaal

Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post

U kunt uw reactie sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt NOZ IJmuiden Ver Gamma Voornemen en Participatievoorstel
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Mondeling

U kunt uw reactie mondeling geven door op werkdagen tussen 9.00 uur tot 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 8979.

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie op het voornemen wordt betrokken bij het opstellen van
het eerste document van het project, de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft het bereik van het onderzoek:
welke tracéoptie(s) en locatie voor het converterstation worden onderzocht, hoe wordt het onderzoek gedaan en waaraan wordt aandacht besteed in het onderzoek. De concept NRD zal naar verwachting in september 2021 ter inzage worden gelegd.

Uw reactie op het participatievoorstel wordt gebruikt om het participatieproces en -plan verder uit te werken.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende Net op Zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.