Zuid-West 380 kV oost | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zuid-West 380 kV oost

16-02-2021

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borsele en de aansluiting bij Tilburg.

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt de komende jaren nog toe. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transportcapaciteit is toegenomen. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Het project is opgesplitst in een deel oost (deze pagina) en een deel west (Borssele-Rilland).

Stand van zaken

TenneT werkt op dit moment aan de inpassingsplannen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg. Wettelijk vallen deze projecten van nationaal belang onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), wat betekent dat de Rijksoverheid de besluitvorming coördineert: de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die nodig zijn worden tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Dit geldt ook voor het inpassingsplan (IP), een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan.

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben in oktober 2020 voor dit project een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is op 12 oktober 2020 in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hieronder kunt u de printversie van het voorbereidingsbesluit downloaden.

Procedure

De RCR is automatisch van toepassing op uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Beide genoemde projecten bevatten echter ook onderdelen van 150 kV. Formeel mogen deze onderdelen nu dus niet in het inpassingsplan worden opgenomen. Dit zou de projecten onnodig complex, ondoorzichtig en inefficiënt maken, wat niet in het belang is van zowel de omgeving als TenneT. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom het besluit genomen dat de betreffende 150 kV onderdelen onder de rijkscoördinatieregeling vallen en deel uitmaken van de inpassingsplannen. Dit besluit is op 15 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Alle besluiten die met elkaar samenhangen worden gelijktijdig in procedure gebracht en eventuele beroepsprocedures worden gelijktijdig doorlopen. Dit draagt bij aan de stroomlijning en versnelling van het proces zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Op de ontwerpbesluiten kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. De gelijktijdigheid zorgt voor een totaaloverzicht van de besluiten en de reacties hierop.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Meer informatie

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.