Service menu right

Zuid-West 380 kV oost (Rilland-Tilburg)

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borsele en de aansluiting bij Tilburg.

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt de komende jaren nog toe. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transportcapaciteit is toegenomen. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Het project is opgesplitst in een deel oost (deze pagina) en een deel west (Borssele-Rilland.

Stand van zaken

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 12 oktober 2018 en heeft van vrijdag 12 oktober t/m donderdag 22 november 2018 ter inzage gelegen.

Hieronder kunt u de printversie nog downloaden:

Advies samenwerkende overheden

Op verzoek van de minister van EZK hebben de samenwerkende overheden (gemeenten, waterschap en provincie) advies uitgebracht over de nadere uitwerking van het voorkeurstracé voor de hoogspanningsverbinding ZW380 oost. Op basis van dit advies en een integrale effectenanalyse van TenneT (zie onderstaand projectenboek 3) zal de minister medio 2019 een keuze maken tussen de verschillende varianten voor het uiteindelijke tracé.

Advies uitgebracht over de nadere uitwerking van het voorkeurstracé voor de hoogspanningsverbinding ZW380 oost (PDF, 811 kB).

Het kaartmateriaal met de verschillende detailuitwerkingen voor het tracé van de hoogspanningsverbinding ZW380 oost kunt u via onderstaande links downloaden:

Projectenboek 3 beschikbaar

 
Dit projectenboek is het resultaat van het overleg in de afgelopen maanden met belanghebbende. In het projectenboek worden de effecten op de omgeving beschreven van de verschillende varianten die zijn besproken met belanghebbenden.
Komende maanden worden de regionale overheden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen aan de minister van EZK over de verschillende varianten uit het projectenboek. Op basis daarvan zal de minister in juni een keuze maken en wordt deze variant verder uitgewerkt in een ontwerp-inpassingsplan.

 

Meer informatie

Meer informatie over de uitkoopregeling vindt u in de folder: Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen.
Wilt u op de hoogte blijven van het proces? Meld u dan aan voor de (digitale) nieuwsbrief.

Toelichting

In juni 2016 is een tracédocument (pdf, 11 MB) gepubliceerd met vier alternatieve tracés om te komen tot een voorkeursalternatief van het 380 kV-hoogspanningstracé door West-Brabant. Dit tracédocument is op vijf informatieavonden in de regio gepresenteerd.

Op 30 maart 2017 heeft TenneT aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Integrale effectenanalyse (pdf, 9 MB) opgeleverd, waarin voor alle tracéalternatieven en varianten de effecten op milieu, kosten en techniek worden weergegegeven. Bij de integrale effectenanalyse horen de volgende bijlagen:
Deze documenten staan uit het oogpunt van transparantie en zorgvuldigheid ter informatie op deze website.
Op 31 mei 2017 hebben de samenwerkende overheden in de Regio West-Brabant (RWB) een advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor een voorkeursalternatief (VKA). De Regio kiest daarbij voor het zogenaamde paarse (of meest noordelijke) tracé.  Het advies kunt u hier inzien:
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft middels een brief aan de Tweede Kamer en aan bewoners zijn keuze voor het voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding door Brabant (Zuid-West 380 kV - Oost) bekend gemaakt. Hij heeft hierbij het advies van de samenwerkende overheden van de Regio West Brabant voor het noordelijke (paarse) tracé overgenomen. De volledige tekst van beide brieven vindt u hieronder:
Het voorkeurstracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé daar ondergronds.

Zie kaart voorgenomen tracé (pdf, 426 kB).

In de eerste helft van 2018 zijn door TenneT meerdere werkateliers gehouden over het uitwerken van het voorgenomen tracé Rilland -Tilburg. Hierin is gezamenlijk gekeken met belanghebbenden in het gebied naar de opgave en zijn mogelijke uitwerkingsvarianten verkend. Het proces en verschillende varianten die besproken zijn kunt u lezen in: Projectboek 2: Van opgave naar uitwerking. Na de zomer gaat TenneT verder met de werkateliers om de varianten nader uit te werken. Projectboek 3 verschijnt in 2019. Daarin worden de effecten beschreven van de verschillende varianten op leefomgeving, natuur, landschap, nettechniek en kosten.

Voorgeschiedenis

Het ministerie van EZ heeft samen met TenneT eind 2014 en begin 2015 een aantal informatieavonden in het gebied georganiseerd over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV oost. Deze informatieavonden hebben duidelijk gemaakt, dat er veel weerstand in de regio is tegen het voorgenomen (zuidelijke) tracé en dat er initiatieven zijn genomen (door de regio) om alternatieven te ontwikkelen. Begin 2015 heeft de minister van EZ besloten om gehoor te geven aan deze kritiek en heeft hij de ruimte geboden aan maatschappelijke groeperingen en overheden in Brabant om alternatieven aan te dragen. Aan Deltares heeft hij opdracht gegeven om deze alternatieven te beoordelen op hun haalbaarheid. In december 2015 heeft de minister besloten om het advies van Deltares (vrijwel geheel) over te nemen.

Meer informatie

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.